Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmena mena a priezviska

Zmena mena a priezviska

Matričný úrad na základe zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v platnom znení vykonáva len zmenu mena a zmenu priezviska, na ktoré nie je potrebné povolenie.

 

Zmena mena

Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu:

 • cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,
 • mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • mena z dôvodu zmeny pohlavia

 

Zmena priezviska

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska:

 • po rozvode manželstva
 • po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvísk
 • spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
 • spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom
 • dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • z dôvodu zmeny pohlavia
 • maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
 • maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

 

Doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie

 • zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu; pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok
 • občiansky preukaz
 • rodný list
 • sobášny list
 • pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok
 • na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom

 

Poplatok

 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Kontakt

Eva Drahniaková
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk
Ing. Jana Savarová
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

tel.: +421 42 465 08 88

 

Právne predpisy

 • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení
 • vyhláška č. 302/1994 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 
 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka