Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Získanie dotácií z rozpočtu mesta

Žiadosť o dotácie z rozpočtu mesta

Podávanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta

 • možnosť požiadať o dotáciu majú po splnení požiadaviek všetky právnické a fyzické osoby - podnikatelia
 • žiadosť o dotáciu je potrebné predložiť do 31.3. a do 31.7. príslušného kalendárneho roku
 • podporovanými sú oblasti kultúry, športu, školstva a iné

 

Formuláre

 • žiadosť o dotáciu z rozpočtu Mesta Púchov
 • zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Púchov

 

Oprávnení žiadatelia

 • právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, a to len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejno-prospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti

 

Podporované oblasti a činnosti

 • záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
 • telovýchova, šport a mládež
 • rozvoj školstva a vzdelávania
 • charita
 • zdravotníctvo a zdravotne postihnutí

 

Ako predložiť žiadosť

 • žiadosti sa predkladajú do podateľne MsÚ Púchov do 31.3. a do 31.7. príslušného kalendárneho roku na predpísanom tlačive, ktorého prílohou je projekt
 • podrobnosti o obsahu projektu určuje VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií v meste Púchov

 

Zúčtovanie dotácií

 • Dotácie sa poskytujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov do 30 dní od ukončenia akcie, najneskôr však do konca rozpočtového roka na predloženom tlačive.
 • K zúčtovaniu sa predkladajú doklady preukazujúce použitie dotácie na schválený účel kópiou účtovných dokladov výpismi z bankového účtu.
 • Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie prijímateľ vráti do rozpočtu mesta súčasne s vyúčtovaním.

 

Kontakt

Mgr. Daniela Gabrišová
poverená vedením oddelenia
tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: daniela.gabrisova@puchov.sk

Ing. Lucia Pružinská
vedúca ekonomického oddelenia 
tel.: +421 42 465 08 65
e-mail: lucia.pruzinska@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Púchov č. 2/2011
 • Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2011
 • Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2011

 

Formulár na stiahnutie

ÚvodÚvodná stránka