Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zeleň v meste a ochrana drevín

Zeleň v meste

Starostlivosť o zeleň v meste má v kompetencii oddelenie výstavby a životného prostredia.

Výsadby nových drevín sú realizované podľa potreby, sú situované hlavne do novovybudovaných obytných zón, na parkoviskách a zároveň tvoria adekvátnu náhradu za odstránené dreviny.

 

Ochrana drevín

Predmet ochrany drevín

Ochrana drevín podľa tretej hlavy zákona o ochrane prírody a krajiny sa vzťahuje na dreviny rastúce mimo lesa. Drevinou rastúcou mimo lesa je strom alebo ker, vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.


Zákazy na úseku ochrany drevín

Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Drevinu možno poškodiť neodborným zásahom pri ošetrovaní alebo pri bežnej údržbe, ktorou je napríklad pomerne častý rez vetiev (výchovný, bezpečnostný, zdravotný, tvarovací alebo presvetlovací). Ošetrovanie drevín by preto malo byť vykonávané odborne spôsobilými fyzickými alebo právnickými osobami.


Povinnosti vlastníkov

Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia. Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj.


Pôsobnosť obce (mesta) pri poškodení alebo výskyte nákazy drevín

Pri poškodení alebo nákaze drevín chorobami môže orgán ochrany prírody (obec) uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o výrube.

 

Výrub drevín

Ak zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 odst. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu. Súhlas sa vydáva formou rozhodnutia. Konanie týkajúce sa výrubu drevín sa začína na základe písomnej žiadosti. Pred podaním žiadosti doporučujeme osobnú, prípadne telefonickú konzultáciu z dôvodu výnimiek zo zákona o ochrane prírody a krajiny, kedy na výrub drevín nie je potrebné vydať povolenie.

 

Kontakt

Mgr. Martina Knížatová
tel.: +421 42 465 08 45
mobil: 0905815376
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

 


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka