Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola Ulica Gorazdova

Základná škola Ulica Gorazdova Púchov – obstaranie vybavenia odborných učebníVytlačiť
 

irop.png sr.png eu.jpg

Tento projekt je podporený  Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Názov projektu:          Základná škola Ulica Gorazdova Púchov – obstaranie vybavenia odborných učební

Kód výzvy:                 IROP-PO2-SC222-2016-13

Kód ITMS2014+:       302021I734

Operačný program:   IROP

Spolufinancovanie:   Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:              2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičné priorita:    2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ:         2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov                                                             základných škôl

Opis projektu:           Navrhovaný projekt rieši zlepšenie technického vybavenia odbornej učebne fyziky, učebne polytechnickej výchovy a jazykovej učebne Základnej školy Ulica Gorazdova v Púchove. Nové vybavenie odborných učební prispeje ku kvalitnému a efektívnemu vzdelávaniu na základnej škole. Odborná učebňa fyziky bude pozostávať zo základných prostriedkov informačno-komunikačných technológií podporujúcich štúdium, výučbu a ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania, spracovania a sprostredkovania informácií, potrebného nábytku pre pracovisko učiteľa a žiackych pracovísk, z učebných prostriedkov pre učiteľa a učebných pomôcok pre 20 žiakov. Odborná učebňa polytechnickej výchovy pozostáva z potrebného materiálno – technického vybavenia  pre pracovisko učiteľa a žiakov, interiérového zariadenia a didaktických pomôcok pre učiteľa a 17 žiakov. Jazyková učebňa pre 17 žiakov pozostáva z informačno-komunikačných zariadení pre učiteľa a žiakov - klientskych staníc a potrebného interiérového vybavenia. Projekt technického vybavenia odbornej učebne fyziky, technickej učebne polytechnickej výchovy a jazykovej učebne je v súlade so špecifickým cieľom IROP -  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, so zameraním na požiadavky ich budúceho profesijného smerovania a uplatnenia sa na trhu práce. Projektom navrhované zabezpečenie materiálno-technického vybavenia učební je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania pre prvý a druhý stupeň základných škôl. Cieľovou skupinou sú žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a rodičia žiakov. 
 


Celkové oprávnené výdavky:    129 789,80 €

NFP:                                          123 300,31 €

Spolufinancovanie mesta:         5%

Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet: 95%

Odkazy na internetové stránky:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036,

www.partnerskadohoda.gov.sk,

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/feder/index_sk.htm

 


 

Počet videní: 2888


 
ÚvodÚvodná stránka