Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Ing. Miroslav Svorada
vedúci oddelenia

tel.: +421 42 465 08 30
e-mail: miroslav.svorada@puchov.sk

 

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu riadi vedúci oddelenia, ktorý je priamo podriadený prednostovi MsÚ.

 • riadi a zodpovedá za plnenie pracovných činností, ktoré pre oddelenia vyplývajú z obsahovej náplne činností jednotlivých úsekov a vytvára pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky,
 • organizačne riadi a vedie prácu oddelenia v oblasti územného plánovania, stavebného dozoru, technickej prípravy, životného prostredia, odpadového hospodárstva a stavebného poriadku,
 • zodpovedá za činnosť oddelenia, za odbornú úroveň rozhodnutí a opatrení vydaných oddelením,
 • zabezpečuje sústredenie skutočností pre prácu oddelenia, ich vyhodnotenie pre proces prípravy a realizácie stavieb IBV, hromadnej bytovej výstavby, občianskej a technickej vybavenosti, koordinuje činnosti súvisiace s realizáciou stavieb, zabezpečuje kontrolu legality a správnosti realizácie stavieb, ich zmien a terénnych úprav, zodpovedá za odstránenie zistených nedostatkov stavieb v investorstve mesta,
 • kontroluje, či sa stavby, ich zmeny a terénne úpravy neuskutočňujú bez povolenia alebo v rozpore s ním, resp. v rozpore so stavebným zákonom,
 • zodpovedá za správnosť rozhodnutí vydaných oddelením na úseku stavebného poriadku (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, búracie povolenia), schválenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • zodpovedá za správnosť schválenia podkladov k vydaniu rozhodnutí na oddelení,
 • vypracováva návrh uznesení pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zodpovedá za plnenie uznesení MsR a MsZ,
 • zodpovedá za prípravu a vykonanie kolaudačných a preberacích konaní stavieb v investorstve mesta,
 • zodpovedá za odborné stanoviská MsÚ k plánovanej výstavbe na území mesta, realizovanej v investorstve iných organizácií,
 • zodpovedá za riešenie problematiky životného prostredia v rozsahu príslušných právnych predpisov,
 • plní úlohy vyplývajúce z povinností na úseku Rady ochrany mesta a civilnej ochrany,
 • kontroluje dodržiavanie schválenej územno-plánovacej dokumentácie,
 • v stavebnom konaní:
  • odsúhlasuje projektovú dokumentáciu pre individuálnych stavebníkov z hľadiska urbanizmu a architektúry na území mesta a pričlenených  častiach,
  • odsúhlasuje zadania a projektovú dokumentáciu pre podnikateľov,
  • odsúhlasuje drobnú architektúru, oplotenia, reklamné tabule, pútače, fontány, druhy zelene, úpravy povrchov na území mesta a pričlenených častiach,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, spolupracuje s komisiou výstavby a ostatnými odbornými komisiami v pôsobnosti MsÚ podľa aktuálnej potreby,
 • zabezpečuje prípravu návrhov vnútorných právnych predpisov mesta na oddelení, zabezpečuje prísun aktuálnych informácií, sleduje vydávanie nových právnych noriem potrebných pre realizáciu výkonu pracovných náplní jednotlivých pracovníkov oddelenia,
 • zabezpečuje podklady na prípravu a realizáciu programov financovania investičnej výstavby a infraštruktúry v zmysle platnej legislatívy,
 • zabezpečuje podklady a informácie pre prípravu programov a projektov pre možnosť čerpania finančnej pomoci z EÚ (štrukturálne a kohézne fondy),
 • zabezpečuje a zodpovedá za evidenciu, uschovanie, ochranu majetku a dokumentov nachádzajúcich sa a evidovaných v kancelárii vedúceho oddelenia.

 

Kontakty

Ing. Miroslav Svorada
vedúci oddelenia
tel.: +421 42 465 08 30
e-mail: miroslav.svorada@puchov.sk

Ing. arch. Daniela Šicová
architekt Mesta Púchov              
tel.: +421 42 465 08 28
e-mail: daniela.sicova@puchov.sk

Mgr. Martina Knížatová
odborný referent životného prostredia  
tel.: +421 42 465 08 45
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

Ing. Jana Zetochová
odborný referent stavebného poriadku, stavebný úrad 
tel.: +421 42 465 08 46
e-mail: jana.zetochova@puchov.sk

Tomáš Kovár
odborný referent stavebného poriadku, stavebný úrad 
tel.: +421 42 465 08 13
e-mail: tomas.kovar@puchov.sk

Ing. Pavol Jakubík
referent pre výkon stavebného dozoru
tel.: +421 42 465 08 23
e-mail: pavol.jakubik@puchov.sk

Ing. Michal Loduha
odborný referent stavebného poriadku
e-mail: michal.loduha@puchov.sk

Helena Jakubeková
referent technickej prípravy       
tel.: +421 42 465 08 32
e-mail: helena.jakubekova@puchov.sk

Bc. Natália Beňová
odborný referent ŠFRB              
tel.: +421 42 465 08 45
e-mail: natalia.benova@puchov.sk

Ing. Veronika Hantáková, PhD.
referent odpadového hospodárstva a investičná činnosť 
tel.: +421 42 465 08 32
e-mail: veronika.hantakova@puchov.sk


 
ÚvodÚvodná stránka