Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konania

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, 1. mája 1348/28, PúchovVytlačiť
 

Mesto Púchov v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, 1. mája 1348/28, Púchov s nástupom 01.01.2020

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 3. absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 4. bezúhonnosť,
 5. zdravotná spôsobilosť.
   

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • aktuálny odpis z registra trestov,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami, doručte osobne do podateľne MsÚ Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie  RMŠ 1. mája 1348/28 – neotvárať!“ Uzávierka prijímania obálok je do 13.11.2019.


 
 

Výberové konanie na pozíciu vedúci oddelenia organizačného a vnútornej správy Vytlačiť
 

v y h l a s u j e

výberové konanie na pozíciu

vedúci oddelenia organizačného a vnútornej správy

Mestského úradu Púchov

Kvalifikačné predpoklady:
· Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa
· 5 rokov praxe  vo verejnom sektore                                          

Znalostné a iné predpoklady:
· znalosť zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
· znalosť zákona č. 311/2001Z.z. Zákonník práce
· znalosť zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
· znalosť zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
· znalosť zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
· Znalosť VZN a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov
·  Znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook )
· Vodičský preukaz skupiny „B“
· znalosť anglického jazyka na používateľskej úrovni

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
· Profesijný životopis
· Motivačný list
· Potvrdenie o dĺžke praxe
· Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
· Koncepciu riadenia oddelenia v rozsahu 2 strán A4
· Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o osobných údajoch  v platnom znení

Iné výhody:
· Manažérske a organizačné zručnosti
· Skúsenosti s riadením kolektívu
· Prax  v oblasti územnej samosprávy
· Publikačná činnosť v odbore
· Odolnosť voči stresu, schopnosť teamovej práce
· Komunikatívnosť, flexibilita , samostatnosť

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2019

Výška základnej mzdy : 1000,00 EUR / mesiac brutto

Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

„Výberové konanie na vedúceho oddelenia organizačného a vnútornej správy - N E O T V Á R A Ť“

na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osobne do podateľne Mestského úradu Púchov

najneskôr do 11.06.2019

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.


 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Dolné KočkovceVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Poštová 809/1, Púchov Vytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov Vytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Mládežnícka 1434/16, Púchov Vytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Chmelinec 1411/6, Púchov Vytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na pracovné miesto: Príslušník Mestskej polície Púchov Vytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na funkciu konateľa Púchovskej kultúry, s. r. o. Vytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania výberového konania na funkciu konateľa Púchovskej kultúry, s.r.o. 

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
· Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa humanitného zamerania
· Prax v oblasti médií, kultúry a skúsenosti vo verejnej správe       

Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
· Pokročilá znalosť anglického jazyka s porozumením
· Skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí a súťaží
· Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
· Znalosť Zákona o majetku obcí
· Znalosť VZN a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov
· Ekonomické a daňové znalosti
· Znalosť práce s PC (Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Adobe Photoshop, tvorba a spracovanie web stránok a fanpage)
· Vodičský preukaz skupiny „B“
· Skúsenosti s moderovaním (kultúrnych) akcií

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
· Profesijný životopis
· Motivačný list
· Potvrdenie o dĺžke praxe
· Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
· Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
· Dokument: „Koncepcia riadenia a rozvoja Púchovskej kultúry, s.r.o. v zmysle predmetu činnosti tejto spoločnosti“ v rozsahu max. piatich strán (formát A4)
· Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení

Iné výhody:
· Manažérske zručnosti
· Znalosť aj iných cudzích jazykov ako anglický jazyk
· Skúsenosti s riadením kolektívu
· Organizačné schopnosti
· Práca v kultúre, činnosť pre TV, publikačná činnosť, skúsenosti s reklamou, fotografovanie, vzťah k umeniu
· Odolnosť voči stresu
· Schopnosť teamovej práce
· Komunikatívnosť

Predpokladaný termín nástupu: 01.05.2019
Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Púchov.

Uchádzači na funkciu konateľa Púchovskej kultúry, s.r.o. doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:  „Výberové konanie Púchovská kultúra, s.r.o. – N E O T V Á R A Ť“
na adresu: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov 020 18
najneskôr do 09.04.2019

Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: JUDr. Iveta Brindzová, prednostka MsÚ, tel. č.: 0910/123 880, email: iveta.brindzova@puchov.sk.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.             


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie referenta kultúry, ZPOZ a správy Župného domu na oddelení školstva a sociálnych vecí Vytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
na obsadenie funkcie referenta kultúry, ZPOZ a správy Župného domu
na oddelení školstva a sociálnych vecí.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • skúsenosti s prácou v oblasti kultúry,
 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.),
 • skúsenosti s propagáciou a marketingom,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita a kreativita,
 • organizačné a komunikačné zručnosti,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • znalosť cudzieho jazyka je výhodou.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu o vzdelaní,
 • predloženie výpisu z registra trestov (nie staršieho ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon práce,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Základná zložka mzdy:

-  v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: zaradenie do platovej triedy č. 5, základná zložka platu – minimálne  629,00 eur, zvyšuje sa  podľa počtu odpracovaných rokov,  zvýšenie základnej zložky platu o 15% podľa §7 zákona č. 553/2003 Z. z. + ďalšie odmeňovanie.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom ,,Neotvárať – VK na obsadenie funkcie referenta kultúry, ZPOZ a Správy Župného domu na oddelení školstva a sociálnych vecí do 15. marca 2019 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie finančný účtovník Vytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie

Finančný účtovník


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania odbor účtovníctvo,
 • uvítaná je odborná prax v účtovníctve a vo verejnej správe
 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy v oblasti účtovníctva a rozpočtu verejnej správy,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami          (MS Word, Excel, .... ) ,
 • samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, analytické myslenie ,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť na právne úkony v plnom rozsahu a osobné predpoklady na výkon funkcie,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
 • vodičský preukaz „B“ výhodou,

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu o vzdelaní,
 • predloženie výpisu z registra trestov (nie staršieho ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon práce,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Základná zložka mzdy:

podľa zákona 553/2003 Z.z., minimálne 650 € brutto.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom ,,Neotvárať – VK na pozíciu Finančný účtovník“ do 13. februára 2019 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie sociálneho pracovníka na úseku sociálnych vecí a sociálnych služiebVytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie sociálneho pracovníka na úseku sociálnych vecí a sociálnych služieb.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • uvítaná je odborná prax v sociálnej oblasti,
 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách),
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť na právne úkony v plnom rozsahu a osobné predpoklady na výkon funkcie,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu o vzdelaní,
 • predloženie výpisu z registra trestov (nie staršieho ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon práce,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Základná zložka mzdy:

podľa zákona 553/2003 Z.z., platová trieda 8 (podľa osobitnej stupnice), minimálne 467,50€ brutto.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom ,,Neotvárať – VK na sociálneho pracovníka na úseku sociálnych vecí a sociálnych služieb do 7. januára 2019 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.


 
 

Obec Lysá pod Makytou - Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky - Základnej školy s materskou školou, Lysá pod Makytou 44Vytlačiť
 


 
 

Obec Dolné Kočkovce - Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky - Základnej školy, Školská 125, Dolné KočkovceVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Nosice 221, PúchovVytlačiť
 

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Nosice 221, Púchov.
 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno  – právnych a ekonomických vzťahov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a o vykonaní 1. atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
   

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Nosice 221, 020 01 Púchov “ do  1. júna 2018 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia  prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Centra voľného času VčielkaVytlačiť
 

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Centra voľného času Včielka, Športovcov 904, Púchov.
 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa – pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č.317/2009 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
 • znalosť v oblasti pracovno  – právnych a ekonomických vzťahov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a vykonaní 1. atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu výkonu činnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.   

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom: „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka CVČ Včielka, Športovcov 904, 020 01 Púchov “ do  1. júna 2018 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia  prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Požiarna 1291/26, PúchovVytlačiť
 

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Požiarna 1291/26, Púchov.
 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno  – právnych a ekonomických vzťahov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Požiarna 1291/26, 020 01 Púchov “ do  1. júna 2018 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia  prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.


 
 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu grafik - marketingový pracovník spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o.Vytlačiť
 

Púchovská kultúra, s.r.o., so sídlom Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov, IČO: 50648616

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu grafik - marketingový pracovník.

Hlavná náplň práce:

 • návrh a príprava grafických podkladov pre offline a online prostredie
 • príjem a spracovanie občianskej a komerčnej inzercie
 • grafické spracovanie inzerátov
 • komunikácia so zákazníkmi a vybavovanie objednávok

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. Stupňa

Ostatné znalosti

Adobe Illustrator - pokročilý
Adobe InDesign - pokročilý
Adobe Photoshop – pokročilý

Informácie o výberovom konaní

Svoje žiadosti spolu so životopisom, motivačným listom, portfóliom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na mailovú adresu: ekonomika@puchovskakultura.sk alebo poštou na adresu: Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov. Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov.
Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti.
 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.3.2018 


 
 

Výberové konanie na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Vytlačiť
 

V súlade s Programovým vyhlásením MsZ v Púchove pre volebné obdobie 2014 - 2018

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

so sídlom Sedlišťská 1446/7, Púchov 020 01 , IČO: 31 632 157

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania – odbor energetika

- prax v oblasti manažérskeho riadenia min. 5 rokov

- znalosť z oblasti investičnej výstavby resp. výstavby tepelno-technických zariadení

- znalosť z oblasti legislatívy tepelnej energetiky (najmä zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a platné vyhlášky, ostatné zákony v oblasti energetiky)

- znalosť z oblasti postavenia ÚRSO v procese schvaľovania a kalkulácie ceny tepla a cenovej regulácie

- znalosť VZN – Koncepcia rozvoja mesta Púchov v tepelnej energetike

- znalosť v oblasti obchodného práva (Obchodný zákonník)

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

- samostatnosť, flexibilita

- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti

- vodičský preukaz skupiny „B“

- práca s počítačom ( Excel, Word, Internet, ... )

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

- štruktúrovaný profesijný životopis

- motivačný list

- čestné vyhlásenie o dĺžke praxe v odbore

- overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, najmä:

 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike podľa §4 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike-elektrina v súlade s § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

- dokument vypracovaný uchádzačom: Koncepcia riadenia Mestského bytového podniku, s.r.o. v rozsahu 2 strán A4

- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 20.02.2018 do 14:00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Púchove.

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania zasielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik, s.r.o.“ na adresu:

Mestský úrad Púchov

Štefánikova 821/21

020 01 Púchov

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Predpokladaný termín nástupu: na základe dohody.

Pozn.: Táto pracovná pozícia nie je obsadzovaná výberovým konaním podľa ustanovení § 5 a nasledovných zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, keďže konateľov ako zástupcov mesta v ich štatutárnych a kontrolných orgánoch schvaľuje mestské zastupiteľstvo.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov. Vytlačiť
 


 
 

Špeciálny pedagóg na plný pracovný úväzok - Základná škola Mládežnícka 1434/16, 02001 PúchovVytlačiť
 

Základná škola Mládežnícka 1434/16, 02001 Púchov  prijme do pracovného pomeru od januára 2018  na plný úväzok školského špeciálneho pedagóga.

Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Kontakt: 042/4632458, 0905830798

e-mail: skola@zsmlapv.edu.sk

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z.z. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: skola@zsmlapv.edu.sk.


 
 

Voľné pracovné miesto na pozícií: referent rozpočtuVytlačiť
 


 
 

Voľné pracovné miesto na pozícií: referent poplatku za komunálny odpadVytlačiť
 


 
 

Voľné pracovné miesto na pozícií: odborný referent stavebného poriadkuVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície PúchovVytlačiť
 

V súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, podľa ktorého náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo a v súlade s Organizačným a prevádzkovým poriadkom Mestskej polície Púchov, Mesto Púchov 

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na funkciu náčelníka Mestskej polície Púchov

 

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

·         vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

·         minimálna policajná prax 5 rokov v odbore policajno-bezpečnostných služieb

·         prax v riadiacej funkcii minimálne 3 rokov

·         znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť obecnej polície a samosprávy (najmä zákon o obecnej polícii, zákon o obecnom zriadení, zákon o správnom konaní, zákon o priestupkoch, zákon o ochrane osobných údajov )

·         spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

·         lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na plnenie úloh obecnej polície, nie staršie ako 1 mesiac

 

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

·         samostatnosť, flexibilita

·         manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti

·         vodičský preukaz skupiny „B“

·         práca s počítačom ( Excel, Word, Internet, ... )

·         odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície výhodou

 

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

·         štruktúrovaný profesijný životopis

·         motivačný list

·         koncepciu riadenia práce Mestskej polície Púchov v rozsahu max. 4 strán formátu A4

·         overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

·         overené kópie dokladov o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície

·         výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac)

·         písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 24.11.2017 do 14:00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Púchove. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového konania vyradený.

 

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania zasielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu náčelníka Mestskej polície Púchov“ na adresu:

 

Mestský úrad Púchov

Štefánikova 821/21

020 01 Púchov

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Predpokladaný termín nástupu: na základe dohody.

Pozn.: Táto pracovná pozícia nie je obsadzovaná výberovým konaním podľa ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. v platnom znení, keďže náčelníka mestskej polície vymenúva mestské zastupiteľstvo.


 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta PúchovVytlačiť
 

ad 3) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov

predkladateľ: p. Machan

U Z N E S E N I E   č.  99/2017

Mestské zastupiteľstvo Púchov

A.        v y h l a s u j e

na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta a určuje deň konania voľby  na deň 25.10.2017.

B.        s c h v a ľ u j e

 1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Púchov v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 1. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:
 • meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra mesta,
 • písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra na 2 strany.
 1. Vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na hlavného kontrolóra
 • Na účely vyhodnotenia splnenia kritérií kandidátov na hlavného kontrolóra Mestské zastupiteľstvo ustanovuje komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok, v zložení:
  •  predseda    - Ing. Daniel Lako
  •  člen             - Mgr. Bc. Radoslav Machan
  •  člen             - JUDr. Anton Školek
  •  člen             - Ing. Lukáš Ranik
  •  člen             - MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Komisiu zvolá jej predseda určený Mestským zastupiteľstvom. Komisia zasadne po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok a otvorí obálky doručené v lehote na ich predkladanie. Komisia spíše o vyhodnotení splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia splnenia podmienok bude predložená poslancom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 25.10.2017, na ktorom prebehne voľba hlavného kontrolóra.

 1. Spôsob voľby hlavného kontrolóra a jej priebeh:
 • Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Púchov, ktoré sa bude konať dňa 25.10.2017, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min.
 • Každý poslanec má pri diskusii k voľbe hlavného kontrolóra mesta právo vystúpiť k prezentácii každého kandidáta jeden krát bez možnosti faktických poznámok.
 • Kandidáti budú mať právo vystúpiť v abecednom poradí.
 • Voľba hlavného kontrolóra bude tajná.
 • Voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov.
 • Každý poslanec Mestského zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abecednom poradí. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok následne vloží do obálky a vhodí ho do pripravenej volebnej urny.
 • Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta.
 1. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, Mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 1. Výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Púchov je stanovený v rozsahu 100% pracovného úväzku.
 1. Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta Púchov je 01.11.2017.
 1. Mesto Púchov dáva kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra na vedomie skutočnosť, že na Krajskom súde v Trenčíne prebieha súdne konanie, ktorého predmetom je preskúmanie zákonnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Púchove č. 3/2017 o odvolaní Mgr. Miroslava Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra Mesta Púchov.

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 10.10.2017 do 14:00 hod. (prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Mestský úrad Púchov). Obálka musí byť zalepená a zreteľne označená textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

Adresa na doručenie: Mestský úrad Púchov

Štefánikova 821

020 01  Púchov


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Visolaje 150.Vytlačiť
 

Obec Visolaje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Visolaje 150.

 


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov.Vytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov.
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov Vytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Nosice 221, Púchov.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Nosice 221, 020 01 Púchov“ do 21. júna 2017 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

Púchov, 31.05.2017

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Gorazdova 1174/2, PúchovVytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods.3 zákona NR SR č.522/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy, Gorazdova 1174/2, Púchov.


Kvalifikačné predpoklady:

 • získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 522/2003 Z.z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť.


Zoznam požadované dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. aj doklad o jeho ukončení,
 • návrh koncepcie rozvoja školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v prílohách k žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať  - VK – riaditeľ/riaditeľka ZŠ Gorazdova 1174/2, Púchov“ do 28. apríla 2017 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

Púchov, 04.04.2017

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, PúchovVytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Nosice 221, Púchov.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Nosice 221, 020 01 Púchov“ do 28. apríla 2017 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

Púchov, 04.04.2017

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Požiarna 1292/5, PúchovVytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Požiarna 1292/5, Púchov.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Požiarna 1292/5, 020 01 Púchov“ do 28. apríla 2017 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

Púchov, 04.04.2017

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mládežnícka 13, PúchovVytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Mládežnícka 13, Púchov.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Mládežnícka 13, 020 01 Púchov“ do 28. apríla 2017 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

Púchov, 04.04.2017

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta


 
 

Výberové konanie na funkciu vedúceho Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu PúchovVytlačiť
 

Mesto Púchov

V zmysle § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Púchov 

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu vedúceho Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu Púchov


Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - stavebné zameranie  
 • prax v oblasti riadenia najmenej 5 rokov


Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • znalosť z oblasti investičnej výstavby, územného plánovania a stavebníctva
 • znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve, znalosť všeobecne záväzných  právnych predpisov v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a projektov v pôsobnosti samosprávy, znalosť zákona o majetku obcí
 • samostatnosť, flexibilita
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • práca s počítačom ( Excel, Word, Internet )


K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • štrukturovaný profesijný životopis
 • motivačný list
 • koncepciu riadenia Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu v rozsahu max. 2 strán formátu A4
 • overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 10.04.2017 do 12,00 hod. - rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Púchove. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového konania vyradený.

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania zasielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie vedúci Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu MsÚ Púchov – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Mestský úrad
Štefánikova 821/21
020 01 Púchov

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Predpokladaný termín nástupu: 01.05.2017

                                                                                   Mgr. Rastislav Henek
                                                                                   primátor mesta Púchov


 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mestaVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Požiarna 1292/5, PúchovVytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Požiarna 1292/5, Púchov.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Požiarna 1292/5, 020 01 Púchov“ do 03. marca 2017 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

Púchov, 08.02.2017

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mládežnícka 13, PúchovVytlačiť
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Mládežnícka 13, Púchov.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Mládežnícka 13, 020 01 Púchov“ do 03. marca 2017 do 12,00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

Púchov, 08.02.2017

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta


 
 

Výberové konanie na 2 pracovné miesta: Príslušník Mestskej polície v PúchoveVytlačiť
 

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta

Príslušník Mestskej polície v Púchove

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:
Mestská polícia
Ferka Urbánka č. 803
020 01 Púchov

Druh pracovného pomeru:
v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov plný úväzok

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 • objasňuje priestupky,
 • plní úlohy na úseku prevencie,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii.


Požiadavky na zamestnanca:

 • minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady
 • úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov je výhodou


Znalosti:

 • Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy a to najmä:
  • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • všeobecne záväzné nariadenia mesta Púchov
 • Počítačové znalosti - používateľ:
  • Microsoft Excel - užívateľská úroveň
  • Microsoft Word - užívateľská úroveň
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Zbrojný preukaz typu C je výhodou


Skúsenosti:

 • prax v odbore je výhodou


Iné kritériá a požiadavky:

 • starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie, preukázaná lekárskym potvrdením
 • komunikačné schopnosti
 • tímová práca, schopnosť spolupracovať
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • flexibilita
 • vysoká miera tolerancie voči stresu


Informácie o výberovom konaní

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis  
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekársky posudok o duševnej a telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov 


V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi tak, aby bola najneskôr dňa 02.03.2017 do 12,00 hod. zaevidovaná v podateľni Mestského úradu Púchov na adresu:

Mestský úrad Púchov
Štefánikova 821/21
020 01  Púchov

Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Púchov“ Neotvárať

Mesto Púchov si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.

Púchov, dňa 07.02.2017

                                                                                                Mgr. Rastislav Henek,
                                                                                                      primátor mesta


 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, PúchovVytlačiť
 

Mesto Púchov podľa ustanovenia §4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Nosice 221, Púchov.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 1. získanie profesijných kompetencií podľa §7 a §34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,
 2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 3. absolvovanie 1. atestácie,
 4. bezúhonnosť v zmysle §9 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods.3 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
 5. zdravotná spôsobilosť podľa §10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov nie starí ako 3 mesiace,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej školy,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.


Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom "Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ" do 20.01.2017 do 12,00 hod.

V Púchove 28.12.2016

                                                                                        Mgr. Rastislav Henek
                                                                                             primátor mesta


 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov Vytlačiť
 

Mesto Púchov podľa ustanovenia §4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Nosice 221, Púchov s nástupom 1.1.2017.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 1. získanie profesijných kompetencií podľa §7 a §34 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,
 2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 3. absolvovanie 1. atestácie,
 4. bezúhonnosť v zmysle §9 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
 5. zdravotná spôsobilosť podľa §10 zákona NR SR č.317/2009 Z.z.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej školy,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.


Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - VK - riaditeľ/riaditeľka MŠ“ do 15.12.2016 do 12,00 hod.

V Púchove 24.11.2016

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta


 
 

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ PúchovVytlačiť
 

Mesto Púchov

v súlade § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na pozíciu „Vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí“ Mestského úradu v Púchove


Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie II. stupňa humanitného smeru   

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • odborná prax najmenej 5 rokov v oblastiach predmetu činnosti oddelenia
 • prax pri výkone práce vo verejnom záujme (verejná služba) a v štátnej službe je výhodou
 • bezúhonnosť
 • dokument „Koncepcia riadenia Oddelenia školstva a sociálnych vecí“ v rozsahu max. štyroch strán formátu A4
 • znalosť účinných právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy, orientácia vo všeobecne záväzných nariadeniach Mesta Púchov, prehľad platnej legislatívy pre oblasť školstva a sociálnych vecí
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 • flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť
 • práca s počítačom (Excel, Word, Internet)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • vodičský preukaz skupiny B

 

K písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Termín podania písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 24.10.2016 do 10,00 hod. - rozhodujúci je dátum doručenia písomnej žiadosti, nie dátum podania na pošte. Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Púchove. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, nebude do výberového konania zaradený.   

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - vedúci   oddelenia školstva a sociálnych vecí – “NEOTVÁRAŤ“ na adresu: 

Mesto Púchov
Štefánikova 821/21
020 01 Púchov

Termín otvárania obálok je 24.10.2015 o 14,00 hod. na Mestskom úrade v Púchove za prítomnosti výberovej komisie, ktorú zostaví primátor.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania a má právo podľa § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásiť nové výberové konanie.

Predpokladaný termín nástupu: Dohodou

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne.

 

Mgr. Rastislav Henek
primátor Mesta Púchov


 
 

Výberové konanie na funkciu konateľa MŠK, s.r.o. Vytlačiť
 

Mesto Púchov

vyhlasuje

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Programovým vyhlásením MsZ Púchov pre volebné obdobie 2014 – 2018,

výberové konanie na funkciu konateľa MŠK s.r.o. so sídlom ul. 1.mája 834/29, Púchov 020 01, IČO: 36332500

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Úplné stredoškolské vzdelanie
 • Športová hráčska a trénerská kariéra
 • Prax v športovom manažmente - športový riaditeľ, športový manažér


Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Znalosť legislatívy pre oblasť športu
 • Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • Znalosť Zákona o majetku obcí
 • Znalosť VZN a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov
 • Ekonomické a daňové znalosti
 • Znalosť práce s PC (MS Office, internet)
 • Vodičský preukaz skupiny „B“


Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Potvrdenie o dĺžke praxe
 • Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Dokument: „Koncepcia riadenia a rozvoja MŠK s.r.o. Púchov“ v rozsahu max. piatich strán (formát A4)
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení
 • Ekonomická vízia rozvojaspoločnosti MŠK s.r.o.


Iné výhody:

 • Kladný vzťah k športu
 • Manažérske zručnosti v športovom odvetví hokej alebo futbal
 • Znalosť cudzích jazykov
 • Odolnosť voči stresu
 • Schopnosť teamovej práce
 • Komunikatívnosť

 

Predpokladaný termín nástupu:  01.10.2016

Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Púchov.

Uchádzači na funkciu konateľa MŠK s.r.o. Púchov doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

„Výberové konanie MŠK s.r.o. – N E O T V A R A Ť"

na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 01

najneskôr do 25. júla 2016 do 12:00 hod.

Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Mgr. Miroslav Bučko, predseda komisie športu, tel. č.: 0908 758 301, email: mibu77@centrum.sk (volať v pracovné dni po 15:00 hod.)

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

Mgr. Rastislav HENEK
primátor Mesta Púchov


 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy LednicaVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka Základnej školy „J.A.Komenského“, Komenského 520, PúchovVytlačiť
 

Púchov 20.05.2016

Výberové konanie

Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 522/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ/ka Základnej školy „J.A.Komenského“, Komenského 520, Púchov


Kvalifikačné predpoklady:

 • získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.


Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 522/2003 Z.z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť.


Požadované doklady uchádzačov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. aj doklad o jeho ukončení,
 • návrh koncepcie rozvoja školy,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov na účely výberového konania,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

 

Uzávierka prihlášok: 13.6.2016 do 12:00 hod.

Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad Púchov – oddelenie školstva a sociálnych vecí, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov. Obálku označte “Výberové konanie, názov a sídlo základnej školy“.

                                                                                 

Mgr. Rastislav Henek
primátor Mesta Púchov


 
 

Výberové konanie na funkciu konateľa PODNIKU TECHNICKÝCH SLUŽIEB, s.r.o.Vytlačiť
 

Mesto Púchov

vyhlasuje

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Programovým vyhlásením MsZ Púchov pre volebné obdobie 2014 – 2018,

výberové konanie na funkciu konateľa PODNIKU TECHNICKÝCH SLUŽIEB, s.r.o. so sídlom Športovcov 890, 020 01 Púchov, IČO : 36 321 893 (ďalej len PTSM, s.r.o.)

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - ekonomického alebo technického smeru
 • Prax v oblasti manažérskeho riadenia min. 5 rokov


Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Znalosť v oblasti obchodného práva (Obchodný zákonník)
 • Znalosť VZN
 • Znalosť z oblasti daňových zákonov (Daň z príjmu, DPH ...)
 • Schopnosť porozumieť finančným výkazom (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow, daňové priznanie ...)
 • Znalosť práce s PC (MS Office, internet)
 • Vodičský preukaz skupiny „B“


Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Kópie dokladov preukazujúcich vzdelanie
 • Vyhlásenie o dĺžke praxe v oblasti manažérskeho riadenia min. 5 rokov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Dokument: "Vízia riadenia a rozvoja" max. štyroch strán (formát A4)
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení


Iné výhody uchádzača:

 • Znalosť zákona o majetku obcí
 • Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • Znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • Znalosť VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov
 • Znalosť cudzích jazykov
 • Odolnosť voči stresu
 • Schopnosť teamovej práce
 • Komunikatívnosť


Predpokladaný termín nástupu:  01.07.2016

Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Púchov.

Uchádzači na funkciu konateľa doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

"Výberové konanie PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB, s.r.o.  
– N E O T V A R A Ť"

na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 01

najneskôr do 02.05. 2016 do 12.00 hod.

Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Ing. Daniel Lako, predseda ekonomickej komisie, tel. č.: 0905 704 852, email: daniel.lako@logitex.sk, (volať v pracovné dni po 15,00 hod.)

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

V Púchove 11.04.2016

Mgr. Rastislav Henek
primátor Mesta Púchov


 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy LednicaVytlačiť
 

O B E C    L E D N I C A

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského,
020 63 Lednica č. 350

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení, v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z.z.v platnom znení,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť súvisiacej legislatívy – právne normy, upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl, výchovno – vzdelávací proces a pod.,
 • základná znalosť príslušných právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov,
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
 • schopnosť samostatnej práce s PC a s internetom,
 • zdravotná spôsobilosť.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní a absolvovaní prvej atestácie,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy (v rozsahu max. 4 strany),
 • výpis z registra trestov (originál nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, uvádzaných v prílohe žiadosti.


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou alebo osobne v termíne do 10. 05. 2016 na adresu Obec Lednica, 020 63 Lednica č. 232.

Obálku označte heslom:
„NEOTVÁRAŤ - výberové konanie Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského Lednica“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie:
Obec Lednica, 020 63 Lednica č. 232, tel. 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

V Lednici dňa 08. 04. 2016

Kamil Karas
starosta obce


 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.Vytlačiť
 

Mesto Púchov

vyhlasuje

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Programovým vyhlásením MsZ Púchov pre volebné obdobie 2014 – 2018, výberové konanie na funkciu riaditeľa MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. so sídlom Sedlišťská 1446/7, Púchov 020 01, IČO: 31 632 157

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupeň – technického zamerania
 • Prax v oblasti manažérskeho riadenia min. 5 rokov


Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Znalosť z oblasti investičnej výstavby resp. výstavby tepelno-technických zariadení
 • Znalosť z oblasti legislatívy tepelnej energetiky (Zákon č. 657/2004 Z.z. a platné Vyhlášky a ostatné zákony o energetike)
 • Znalosť z oblasti postavenie ÚRSO v procese schvaľovania a kalkulácie ceny tepla a cenovej regulácie
 • Znalosť VZN – Koncepcia rozvoja mesta Púchov v tepelnej energetike
 • Znalosť v oblasti obchodného práva (Obchodný zákonník)
 • Vodičský preukaz skupiny „B“


Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • Profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu
 • Motivačný list
 • Vyhlásenie o dĺžke praxe (odpracovaných rokov)
 • Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Dokument: „Koncepcia riadenia MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.“ v rozsahu max. troch strán (formát A4)
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení


Iné výhody uchádzača:

 • Znalosť zákona o majetku obcí
 • Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • Znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • Znalosť VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov
 • Znalosť cudzích jazykov
 • Odolnosť voči stresu
 • Schopnosť teamovej práce
 • Komunikatívnosť


Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu riaditeľa MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. so sídlom Sedlišťská 1446/7, Púchov 020 01, IČO: 31 632 157 doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

„Výberové konanie riaditeľ MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“

na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 01

najneskôr do 10.3.2016 do 12.00 hod.

Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Ing. Viliam Karas                                                                          tel. č. 0905 228 840
                                                                       e-mail: viliam.karas@puchov.sk
(kontaktovať v pracovné dni do 16:00 hod.)

Predpokladaný termín nástupu: marec 2016

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.
 

Mgr. Rastislav Henek
primátor Mesta Púchov

V Púchove, dňa 18.2.2016


 
 

Výberové konanie na obsadenie miest v MsP PúchovVytlačiť
 

Primátor Mesta Púchov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie 2 miest príslušníkov Mestskej polície

v zmysle zásad na prijatie k Mestskej polície platných od 28.4.2015.


Pre posúdenie vhodnosti uchádzača je potrebné predložiť a splniť nasledovné podmienky:

 

 1. písomnú žiadosť a štruktúrovaný životopis uchádzača,
 2. najmenej 21 rokov a splnené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, preukázanie fotokópiou maturitného vysvedčenia,
 3. preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z.z s poukazom na zákon č. 564/1991 Zb. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin§ 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z.
 4. preukázať duševnú spôsobilosť absolvovaním vyšetrenia u odborného psychológa na vhodnosť vykonávať prácu príslušníka Mestskej polície,
 5. preukázať telesnú spôsobilosť absolvovaním vyšetrenia z oboru telovýchovného lekárstva.


Uzávierka prijímania žiadosti je do 25.2.2016. Žiadosti s potrebnou dokumentáciou treba zasielať na adresu Mesto Púchov Štefániková 821/21 020 18 Púchov.

Náklady spojené s prijímacím konaním si hradí uchádzač sám. Úspešní uchádzači budú vyrozumení o prijatí po absolvovaní pohovoru a splnení podmienok. Na získanie odbornej spôsobilosti musí prijatý uchádzač absolvovať školenie a skúšku pred odbornou komisiou Policajného zboru.


Primátor mesta Púchov


 
 
ÚvodÚvodná stránka