Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

volby-ep.jpgOznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 1. februára 2019, rozhodnutím č. 28/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.


Bližšie informácie: STRÁNKA MINISTERSTVA VNÚTRA

Voľby sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 07.00 h do 22.00 h.

 

Kontakt - organizačná a technická príprava volieb a ich vykonanie

Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD.
tel.: +421 42 465 08 33
mobil: 0917 988 943
e-mail: zuzana.brindzova@puchov.sk

Edita KATRÍKOVÁ
tel.: +421 42 465 08 14
mobil: 0907 288 323
e-mail: edita.katrikova@puchov.sk


 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča - v slovenskom a anglickom jazyku

EP19_InformáciaA5.pdf(315.6 kB)EP19_InformáciaA5.pdf

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Delegovanie do volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie) doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 1. apríla 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
•  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
•  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
•  meno, priezvisko a podpis osoby

  • oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.


V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb,  je žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie s primátorom mesta, predsedu volebnej komisie s delegovanými členmi a náhradníkmi volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.

Adresa na doručovanie žiadostí a oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie:

písomne: Mestský úrad v Púchove, ul. Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
elektronicky: volby@puchov.sk

 


 

OZNAM O PREBERANÍ OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (t.j. do 1. apríla 2019).
 

  • do 17:00 hod – preberanie na Mestskom úrade, č. dverí 17 - Ing. Zuzana Brindzová, PhD. – mobil: 0917 988 943
  • od 17:00 hod do 24:00 hod – preberanie prostredníctvom hliadky MsP – mobil: 0903 132 333

 

Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov pre voľby do Európskeho parlamentu

banner-volby-ep-2019.jpg(9.5 kB)banner-volby-ep-2019.jpg

Oznámenie o delegovaní

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (t.j. do 1. apríla 2019).
 

do 17:00 hod – preberanie na Mestskom úrade, č. dverí 14  Edita KATRÍKOVÁ – mobil: 0907 288 323

od 17:00 hod do 24:00 hod – preberanie prostredníctvom hliadky MsP – mobil: 0903 132 333


 

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách

 

Zoznam kandidátov
uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách

 

1

 

SMER - sociálna demokracia (PDF, 100 kB)

2

 

Kresťanská demokracia - Život a prosperita (PDF, 102 kB)

3

 

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (PDF, 103 kB)

4

 

KOREKTÚRA - Andrej Hryc (PDF, 45 kB)

5

 

Slovenská národná strana (PDF, 101 kB)

6

 

SME RODINA - Boris Kollár (PDF, 102 kB)

7

 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) (PDF, 104 kB)

8

 

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (PDF, 51 kB)

9

 

Strana práce (PDF, 99 kB)

10

 

Strana tolerancie a spolunažívania (PDF, 98 kB)

11

 

HLAS ĽUDU (PDF, 103 kB)

12

 

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (PDF, 102 kB)

13

 

DOPRAVA (PDF, 102 kB)

14

 

Kresťanskodemokratické hnutie (PDF, 103 kB)

15

 

Strana zelených Slovenska (PDF, 94 kB)

16

 

MOST - HÍD (PDF, 103 kB)

17

 

PRIAMA DEMOKRACIA (PDF, 88 kB)

18

 

Strana rómskej koalície - SRK (PDF, 45 kB)

19

 

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA (PDF, 49 kB)

20

 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov (PDF, 103 kB)

21

 

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (PDF, 93 kB)

22

 

DOMA DOBRE (PDF, 102 kB)

23

 

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce (PDF, 103 kB)

24

 

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA (PDF, 102 kB)

25

 

Sloboda a Solidarita (PDF, 102 kB)

26

 

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (PDF, 102 kB)

27

 

NAJ - Nezávislosť a Jednota (PDF, 104 kB)

28

 

Kresťanská únia (PDF, 52 kB)

29

 

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia (PDF, 103 kB)

30

 

Demokratická strana (PDF, 102 kB)

31

 

NÁRODNÁ KOALÍCIA (PDF, 103 kB)


 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

  1.    Osobne – na Mestskom úrade, č.dv.14,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách MsÚ. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 

  1.    v listinnej forme - na adresu Mestský úrad v Púchove, ul.Štefánikova 821/21, 02018 Púchov

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019),

 

  1.    elektronicky (e-mailom) na: volby@puchov.sk príp. andrea.hradnanska@puchov.sk

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Mesto na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

-  rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

-  štátnu príslušnosť,

-  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

-  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  24. 05. 2019).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

-  meno a priezvisko,

-  rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

-  štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

 

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.


 
ÚvodÚvodná stránka