Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky 2018

Verejné vyhlášky rok 2018

Oznámenie stavebného povolenia stavebného objektu “ D13 – dopravné riešenie “ verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia stavby “ Bytový dom RUBICON C“Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu “ SO 40 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy “ – I. etapa v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákonaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavby “ Bytové domy – 108 b. j., Púchov “ - I. etapa – bytové domy A a B “ v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákonaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou líniovej stavby “ Optická trasa Energotel, a.s. Púchov “Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu “ SO 44.35.27.1 Púchov - Považská Bystrica, preložka VN vedenia Eurotrans “ Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu “ SO 44.35.27. Púchov - Považská Bystrica, preložka rozvodov VN „ SSE Žilina “ Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie stavebného rozhodnutia stavby - Prístavba výrobnej haly CMTT JUH – II. Etapa Vytlačiť
 


 
 

Územné rozhodnutie Obce Beluša - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 5: úsek Ladce - PúchovVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Jozef ZelieskaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania - INS_FTTH_PU_Púchov_FTTH_6_ Štefánikova_GorazdovaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania - “ INS_FTTH_PU_Púchov_Polygon _FTTH_4_Horné Kočkovce “Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie - územné rozhodnutie stavby Viacúčelová hospodárska stavba – novostavba“ - p. KalmaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia stavby Rodinný dom – novostavba, žumpa a studňa“ - p. CipkoVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU - Rozšírenie plynovodu Nosice – parc. č. 203/2 Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - Okresný úrad Púchov - Reinoo Púchov, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona - PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY CMTT JUH – II. ETAPA Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby - IBV SEDLIŠTE, DOLNÉ KOČKOVCE - INŽINIERSKE SIETEVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie stavebného povolenia - Prístavba výrobnej haly CMTT JUH – II. EtapaVytlačiť
 

rozsah: SO 01 Prístavba haly CMTT Juh – 2. etapa -  spodná stavba – pilóty a hlavice; SO 02 Komunikácie a vonkajšie plochy – búracie práce “ v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákona.


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby “ 10314 - Dolné Kočkovce - Radlinského - predĺženie NN siete “Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - D13 – DOPRAVNÉ RIEŠENIEVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom RUBICON CVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Jozef KalmaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Boris CipkoVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - začatie územného konania TSK Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia stavby - Bytový dom Púchov - vstavba do podkrovia - verejnou vyhláškou - p. Levčík, p. Levčíková Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnej siete pre elektronické komunikácie “ INS_FTTH_PU_Púchov_Polygon _FTTH_1_Vieska – Bezdedov “ verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - výzva o údržbe priesekov pod el. vedeniami sústavy 22 kV - PúchovVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - výzva o údržbe priesekov pod el. vedeniami sústavy 22 kV - NosiceVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - výzva o údržbe priesekov pod el. vedeniami sústavy 22 kV - Horné KočkovceVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - Reinoo Púchov, a.s. - Dažďová kanalizácia - Rubicon CVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Obec Nimnica - TSK - predčasné užívanie stavby ako súčasť stavby Líniová stavba - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSKVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - IBV SEDLIŠTE“, DOLNÉ KOČKOVCE - INŽINIERSKE SIETEVytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia - Rozšírenie plynovodu Nosice parc. č. 203/2 Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia stavebného povolenia - Rodinný dom – prístavba a stavebné úpravy - p. DivinskýVytlačiť
 


 
 

Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - Obec Dolné KočkovceVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie Obce Nimnica - verejnou vyhláškou - o povolení zmeny časti stavby ako súčasť stavby - Líniová stavba - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - úsek Púchov - Nosická priehradaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - Bytový dom Púchov - vstavba do podkrovia Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica, žel. stanicaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Slovak Telekom a.s. - INS_FTTH_PU_Púchov_Polygon _FTTH_1_Vieska – Bezdedov Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní časti stavby - TSKVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia - Stredoslovenská Distribučná, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia stavby - MCH property, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania - Dorota RosinováVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Florián Divinský a Adriana DivinskáVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia VV - 10432 Púchov – Vieska-Bezdedov – Rozšírenie NNK pre rodinné domyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby VV - FTTH 2, 3 - Slovak TelekomVytlačiť
 


 
 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby VV - Slovak Telekom - INS_FTTH_PU_Pod Lachovcom_FTTH_5_ PasivVytlačiť
 


 
 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby VV - FTTH Púchov - pokládka HDPE rúrVytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia VV - PVS - Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - ČSPH, ul. 1. mája, Púchov, časť: NN PRÍPOJKA Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia VV - 10258 Púchov – Pod Skalkou - predĺženie NNK pre chaty Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa Energotel, a.s. Púchov„ verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - 10432 Púchov – Vieska-Bezdedov – Rozšírenie NNK pre rodinné domy Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - 11201 Púchov – Nosice – Zahustenie TS Eurotrans Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o prerušení ÚK - 10314-Dolné Kočkovce-Radlinského - predĺženie NN sieteVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia_verejnou_vyhláškou - 10446 Púchov - Potôčky – rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasťVytlačiť
 


 
 

Oznamenie_ÚK_Verejnou vyhláškou - Viacúčelová hospodárska stavba - novostavba - Ľudmila PoliachováVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - ELSPOL-SK, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie_UR VV + územné rozhodnutie - MCH property, s.r.o. BratislavaVytlačiť
 


 
 

Oznamenie_ÚK_verejnou_vyhláškou - FTTH 5 - Slovak Telekom, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Oznamenie_ÚK_verejnou_vyhláškou - FTTH 2,3 - Slovak Telekom, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Oznamenie_ÚK_verejnou_vyhláškou - FTTH Púchov - OrangeVytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia - Púchov- Vieska-Bezdedov - Rozšírenie NNK pre rodinné domyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia - Púchov-Nosice-Zahustenie_TS EurotransVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania - Dolné Kočkovce, Radlinského Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona a nariadenia ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - Radoslav FujeríkVytlačiť
 


 
 

Návrh na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o pokračovaní v územnom konaní o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Optická sieť Energotel, a.s. Púchov Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie verejnou vyhláškou 10446 Púchov- Potôčky – rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasťVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Územné rozhodnutie 10446 Púchov-Potôčky-Rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasťVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOUVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Sklad hospod. náradiaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Hrabovka - rozšírenie NNKVytlačiť
 


 
 

Stavebné povolenieVytlačiť
 


 
 

O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOUVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška – stavebného povolenia – líniovej stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu : 10446Púchov-Potôčky –Rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasťVytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou - 10258 Púchov – Pod Skalkou - predĺženie NNK pre chatyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia o povolení zmeny územného rozhodnutie o umiestnení stavby Novostavba materskej školy “ verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka