Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štruktúra MsP

Náčelník mestskej polície

 1. Náčelníka do funkcie vymenúva a odvoláva na návrh primátora Mestské zastupiteľstvo v Púchove.
 2. Náčelník zodpovedá za dodržiavanie zákonnosti, koncepciu vývoja a ďalšie smerovanie MsP, dáva návrhy pre účinnú a efektívnu činnosť MsP, je v priamom styku s verejnosťou a primátorom a poslancami, sleduje požiadavky na policajný výkon v meste.
 3. Náčelník za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
 4. Náčelník ďalej plní nasledovné úlohy:
 • podáva správy primátorovi mesta o situácii na úseku dodržiavania verejného poriadku, činnosti MsP, pričom o závažných udalostiach informuje primátora okamžite,
 • predkladá primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP, podáva návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície,
 • podáva návrh príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly MsP, návrhy rozpočtových opatrení, zodpovedá za efektívne čerpanie výdavkov MsP podľa schváleného rozpočtu,
 • je v styku s funkčne podriadenými zamestnancami a kontroluje ich výkon služby, informuje ich o pokynoch primátora a o pridelených úlohách týkajúcich sa MsP,
 • koordinuje a rozvíja dobrú tímovú prácu, počúva a vyhodnocuje návrhy funkčne podriadených zamestnancov, tlmočí ich primátorovi na posúdenie,
 • pomáha funkčne podriadeným zamestnancom pri ich pracovnom raste,
 • zabezpečuje výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP,
 • zodpovedá za majetok v spravovaní MsP,
 • zabezpečuje odborný výcvik, školenia a streleckú prípravu príslušníkov MsP,
 • udeľuje pochvaly a dáva primátorovi návrhy na odmeny,
 • podľa potreby ukladá opatrenia funkčne podriadeným zamestnancom,
 • predkladá primátorovi návrhy na realizáciu kriminálno - preventívnych programov na eliminovanie určitého druhu kriminality na území mesta a dbá na ich správnu realizáciu,
 • vyhotovuje zoznam bezpečnostných priorít v meste po konzultácii s primátorom mesta a podriadenými, pomáha pri organizácii ich realizácie,
 • vyhotovuje správy o činnosti MsP a predkladá ich primátorovi a Mestskému zastupiteľstvu v Púchove,
 • riadi, vydáva pokyny, ukladá úlohy a kontroluje podriadených príslušníkov MsP,
 • vykonáva kontrolu výstroja, výzbroje, ustrojenosť a vonkajší vzhľad hliadok pri nástupe do výkonu služby, počas výkonu služby v teréne,
 • vyhodnocuje oprávnenosť použitia donucovacích prostriedkov vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii,
 • prideľuje alebo ukladá špecifické povinnosti a zodpovednosti podriadeným príslušníkom MsP,
 • v mimoriadnych prípadoch vyhlasuje pohotovosť ktorémukoľvek príslušníkovi, alebo všetkým príslušníkom MsP,
 • vedie porady MsP, vysvetľuje zámery v danej situácii, získava informácie a poznatky,
 • spolupracuje s príslušníkmi iných bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta a inými orgánmi,
 • vystupuje a koná v mene MsP vo vzťahu k orgánom Policajného zboru SR, prokuratúry, súdu, štátnym orgánom, orgánom mesta a organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto,
 • podieľa sa na plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní bezpečnostných opatrení kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovaných na území mesta.
 • zabezpečuje odborný výcvik, odborné školenia alebo preškolenia príslušníkov MsP,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov o bezpečnosti práce pri manipulácii so zbraňami a strelivom príslušníkmi MsP.

 

Dočasne poverený zástupca náčelníka MsP

 1. Dočasne poverený zástupca náčelníka MsP za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
 2. Hlavnou úlohou dočasne povereného zástupcu náčelníka MsP je zastupovanie náčelníka v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu práv a povinností okrem vecí, ktoré si náčelník vyhradil.

 

Administratívny pracovník MsP

Administratívny pracovník MsP:

 • vedie administratívnu agendu mestskej polície,
 • vedie evidenciu výdaja a príjmu pokutových blokov,
 • vedie evidenciu technických prostriedkov,
 • vedie evidenciu finančných operácií,
 • vykonáva odvod finančných prostriedkov za pokutové bloky,
 • vykonáva inventarizáciu pokutových blokov Daňovému úradu TN,
 • vedie evidenciu drobného hnuteľného investičného majetku a hnuteľného investičného majetku,
 • mesačne vykonáva vyúčtovanie spotreby PHM, eviduje faktúry vystavené pre MsP a zabezpečuje ich včasnú úhradu v spolupráci s ekonomickým oddelením Mestského úradu Púchov,
 • zhromažďuje výkazy mzdových nárokov po uplynutí kalendárneho mesiaca, kontroluje ich správne vyplnenie a po potvrdení náčelníkom MsP tieto včas odovzdáva mzdovej učtárni Mestského úradu v Púchove,
 • eviduje došlú a odoslanú poštu,
 • vedie evidenciu a sledovanie vymáhania pohľadávok (exekúcie), ktoré vznikli neuhradením blokových pokút nezaplatených na mieste,
 • lustruje v evidencii obyvateľov Policajného zboru osoby a vozidlá za účelom ich stotožnenia,
 • spracováva a ukladá informácie o priestupkoch a priestupcoch do informačného systému „Mestská polícia“, spracováva analýzy o priestupkoch a priestupcoch pre potreby štátnych orgánov a mesta,
 • vypracováva správy o povesti pre potreby štátnych orgánov,
 • vystavuje objednávky, príkazy na úhradu, vykonáva úpravu rozpočtu, spolu s náčelníkom tvorí a sleduje plnenie rozpočtu,
 • preberá telefónne hovory a odkazy pre MsP, ak je dvojčlenná zmena, v prípade potreby vysiela hliadku na služobný zásah,
 • vybavuje priestupky v blokovom konaní, ak sa priestupca dostaví na MsP a koordinuje činnosti s hliadkou MsP, zabezpečuje spojenia s hliadkou MsP v prípade, že sú v zmene dvaja príslušníci MsP,
 • vykonáva ďalšie práce k administratívnemu zabezpečeniu činnosti MsP podľa pokynov náčelníka MsP a jeho povereného zástupcu,
 • vedie a zodpovedá za archivovanie dokumentácie MsP.

 

Operátor kamerového systému MsP

Operátor kamerového systému MsP je príslušník MsP určený a vyznačený v pláne služieb ako veliteľ zmeny - stála služba, prípadne ním poverený príslušník MsP, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnanec Mesta Púchov, s miestom výkonu práce na MsP. Operátori kamerového systému MsP sa pri výkone svojej činnosti riadia Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, internými predpismi, ako aj týmto organizačným poriadkom a pokynmi náčelníka MsP.

 1. Činnosť operátora kamerového systému je upravená smernicou.
 2. Operátor kamerového systému MsP plní pri výkone pracovnej činnosti najmä tieto úlohy:
 • monitoruje on-line snímaný prenos z kamerových systémov v automatickom režime a v prípade, že spozoroval podozrivú činnosť osoby alebo osôb na verejnom priestranstve, ktorou dochádza k možnému porušovaniu platnej a účinnej legislatívy, je povinný prepnúť automatický režim kamier na manuálne ovládanie, ktorého úlohou je zdokumentovať podozrivú činnosť osoby alebo osôb, pričom nasnímaný videozáznam bude možné použiť ako dôkazový materiál v ďalšom konaní v zmysle osobitných zákonov, pričom o tom vedie podrobnú evidenciu,
 • sleduje bezpečnostné kamery zriadené na verejných priestranstvách, za účelom udržiavania verejného poriadku a ochrany majetku,
 • bezodkladne informuje službukonajúcu hliadku o podozrivej činnosti osoby alebo osôb na verejnom priestranstve, ktorou dochádza k možnému porušovaniu platnej a účinnej legislatívy, pričom o tom vedie podrobnú evidenciu,
 • v záujme efektívneho využívania kamerového systému sa priebežne oboznamuje s bezpečnostnou situáciou v k.ú. mesta Púchov, tiež o pripravovaných, či prebiehajúcich kultúrnych a športových podujatiach na území mesta,
 • bezodkladne informuje náčelníka MsP alebo zodpovedného zamestnanca o zistených nedostatkoch a technických poruchách na kamerových systémoch MsP, pričom o tom vedie podrobnú evidenciu,
 • zistené nedostatky a technické poruchy na kamerových systémoch MsP nahlasuje počas svojej služby kompetentnému zamestnancovi servisnej spoločnosti, ktorá je zmluvne zaviazaná zistený nedostatok a technickú poruchu odstrániť,
 • na základe pokynu náčelníka MsP vyplývajúceho zo žiadosti oprávnenej osoby vyhotoví trvalú zálohu videozáznamu v požadovanom rozsahu alebo vyhotoví trvalý videozáznam z archívu kamerového systému, prípadne vyhotoví fotodokumentáciu z video archívu kamerového systému, pričom o tom vedie podrobnú evidenciu,
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce alebo v súvislosti s plnením úloh v zmysle zákona o obecnej polícii a Zákonníka práce,
 • plní ďalšie úlohy na základe pokynov náčelníka MsP v súlade s vymedzeným druhom práce.

 

Príslušník MsP - veliteľ zmeny, stála služba

 1. Príslušník MsP je za veliteľa zmeny - stálu službu určovaný náčelníkom MsP v pláne služieb alebo v deň výkonu služby. Je podriadený náčelníkovi MsP, v prípade jeho neprítomnosti poverenému zástupcovi náčelníka MsP.
 2. Veliteľ zmeny - stála služba vykonáva funkciu člena hliadky, ak je zmena zložená z dvoch príslušníkov, prípadne vykonáva činnosť samostatne, ak je to pre výkon služby účelné.
 3. Veliteľ zmeny - stála služba plní tieto úlohy:
 • pri nástupe sa oboznámi s bezpečnostnou situáciou v služobnom obvode mesta od predchádzajúcej stálej služby, preberie všetky informácie o nedokončených prípadov a zabezpečí ich realizáciu,
 • oboznámi sa s nápadom trestnej činnosti, pátraním po osobách a veciach a s bezpečnostnou situáciou prostredníctvom stálej služby OO-PZ,
 • vykoná inštruktáž nastupujúcej hliadky o uložených úlohách a zodpovedá za nástup hliadky do hliadkovej a obchádzkovej služby v meste,
 • prijíma telefonické požiadavky fyzických a právnických osôb a operatívne posudzuje ich zvládnuteľnosť z hľadiska dostupných ľudských zdrojov a náročnosti na materiálno-technické zabezpečenie,
 • prijíma oznámenia od občanov o protiprávnej činnosti, tieto dokumentuje, spracováva zápisnice o oznámení, eviduje ich do knihy oznámení pod poradovým číslom,
 • prostredníctvom kamerového systému a ďalších informačných systémov MsP zabezpečuje nepretržitú monitorovaciu službu verejných priestranstiev, v prípade zistení protispoločenskej činnosti prijíma opatrenia na nápravu,
 • riadi, koordinuje činnosť hliadok počas služby, zodpovedá za riadny výkon služby, disciplínu a poriadok v hliadkach,
 • zodpovedá za preberanie a odovzdávanie služobných motorových vozidiel (čistota vozidla, technický stav), kľúčov od priestorov MsP, hmotne zodpovedá za prevzatý inventár a služobné pomôcky, uzamyká budovu mestskej polície o 15.00 hod. v pracovné dni a zodpovedá za jej celodenné uzamknutie počas víkendov a sviatkov, zodpovedá za pohyb osôb v priestoroch MsP,
 • preberá odkazy od predchádzajúceho veliteľa zmeny - stálej služby na zabezpečenie činnosti zmeny,
 • zabezpečuje a vykonáva ochranu objektov vo vlastníctve Mesta Púchov, o narušení objektu spracováva záznam o čase a priebehu zákroku,
 • zodpovedá za ustrojenosť hliadky,
 • v službe je nadriadený všetkým príslušníkom prideleným do hliadky,
 • zodpovedá za policajnú agendu a zápisy v priebehu služby, spolupodieľa sa na realizácii zložitejších vecí, ktoré nezvláda vzhľadom na rozsah hliadka MsP,
 • objasňuje priestupky v blokovom konaní podľa osobitných predpisov,
 • mimoriadne udalosti hlási neodkladne náčelníkovi MsP,
 • podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

 

Príslušník MsP - člen hliadky

1. Je určený a vyznačený v pláne služieb MsP, ak zároveň nevykonáva funkciu veliteľa zmeny - stálu službu, je podriadený náčelníkovi MsP, poverenému zástupcovi náčelníka MsP a veliteľovi zmeny - stálej službe:

 • odpovedá za prevzatie spojovacích prostriedkov a ich funkčnosť,
 • v zimnom období zabezpečuje schodnosť chodníkov priľahlých k budove MsP odstránením snehu a posypovým materiálom,
 • zabezpečuje a vykonáva ochranu objektov vo vlastníctve Mesta Púchov, o narušení objektu spracováva záznam o čase a priebehu zákroku,
 • objasňuje priestupky v blokovom konaní podľa osobitných predpisov.


2. Vykonáva hliadkovú činnosť a obchádzkovú činnosť nepretržite, podľa potreby v jednotlivých častiach mesta v čase od:

 • 06,00 hodiny do 18,00 hodiny,
 • 18,00 hodiny do 06,00 hodiny,
 • podľa pokynu náčelníka alebo inštruktáže stálej služby,
 • pešo v jednočlennej, dvojčlennej hliadke, alebo na motorovom vozidle.


3. Spolupodieľa sa na realizácii zložitejších vecí spolu s druhým členom hliadky a veliteľom zmeny.

 

Kritériá prijatia

Príslušníkom MsP Púchov sa môže stať osoba, spĺňa predbežné podmienky:

 • vek minimálne 21 rokov
 • vzdelanie ÚSV alebo ÚSOV
 • občianska bezúhonnosť
 • dobrá fyzická zdatnosť

 


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka