Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školstva a sociálnych vecí

Mgr. Daniela Gabrišová
poverená vedením oddelenia

tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: daniela.gabrisova@puchov.sk

 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí riadi vedúci oddelenia, ktorý je priamo podriadený prednostovi MsÚ.

 • riadi a zodpovedá za plnenie pracovných činností, ktoré pre oddelenia vyplývajú z obsahovej náplne činností jednotlivých úsekov a vytvára pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky,
 • organizačne riadi a vedie prácu celého oddelenia, a tiež:  Mestskú knižnicu, Mestské múzeum, Denné centrum,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi, s poslancami a výbormi mestských častí,
 • spolupracuje s poradnými orgánmi škôl a školských zariadení, obecnou školskou radou pri riešení úloh na úseku školstva v zmysle platných právnych predpisov,
 • spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení za účelom správy škôl a školských zariadení na uskutočnenie výchovného procesu, zabezpečuje s nimi pracovno – právne (po výberovom konaní) a iné zmluvné vzťahy,
 • organizuje pracovné porady pre riaditeľov škôl a školských zariadení a hospodársko – správnych zamestnancov,
 • vykonáva kontrolu hospodárenia škôl a školských zariadení s finančnými a materiálnymi prostriedkami,
 • sleduje, kontroluje a odsúhlasuje čerpanie finančných prostriedkov škôl a školských zariadení v zmysle schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov,
 • zabezpečuje plnenie záujmov mesta na úseku školstva podľa prijatých Zásad školskej politiky mesta Púchov,
 • zabezpečuje spracovanie štatistických a iných výkazov v rozsahu činnosti oddelenia,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi, súdmi, oznamuje skutočnosti potrebné na rozhodovanie o výchove a výžive detí a poskytuje pomoc maloletým v naliehavých prípadoch,
 • organizuje prostredníctvom klubu dôchodcov kultúrny a spoločenský život starých a invalidných občanov a zabezpečuje podmienky pre ich činnosť,
 • zabezpečuje kontrolu a zodpovedá za účelné vynakladanie s finančnými prostriedkami, pripravuje objednávky na práce, služby a materiál za účelom ich preplatenia,
 • predkladá správy do MsR a MsZ o činnosti riadeného oddelenia,
 • predkladá, eviduje a vyhodnocuje žiadosti o finančné dotácie do MsR, MsZ a zabezpečuje ich vybavenie, kontrolu a súlad ich čerpania so schváleným rozpočtom,
 • zabezpečuje činnosti spojené s realizáciou zmluvných vzťahov mesta Púchov s inými mestami v SR a zahraničí,
 • zabezpečuje vedenie mestskej kroniky, jej využívanie občanmi,
 • pripravuje materiály na prerokovanie v príslušných komisiách,
 • spracováva podklady pre schválenie ordinačných hodín pre neštátne zdravotnícke zariadenia,
 • vybavuje podnety a žiadosti občanov na úseku školstva, kultúry, soc. zabezpečenia a zdravotníctva,
 • plní úlohy vyplývajúce na úseku Rady obrany mesta a civilnej ochrany.

 
Spoločný školský úrad (SŠÚ) Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov pre obce:

 • Dolné Kočkovce, Záriečie, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Lúky, Streženice, Horovce, Dohňany, Visolaje.

Vznik školského úradu: 1. júla 2004, rozhodnutím Krajského školského úradu Trenčín, ktorým potvrdzuje Mesto Púchov ako Školský úrad.

Vytvorenie SŠÚ: zmluvami o spolupráci vyššie uvedených obcí v oblasti školstva a o stanovení podmienok o zriadení SŠÚ (v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Počet základných škôl: 8

Počet základných škôl s materskými školami: 5

Počet odborných zamestnancov SŠÚ: 1

Náplň činnosti odborného zamestnanca stanovuje Zákon NR SR č. 596/200 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernica č.7/2004-E, ktorou sa určuje vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy.

 

Odborný zamestnanec školského úradu

 • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 13 (ŠŠI) a v oblasti školského stravovania,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
 • zabezpečuje ekonomické činnosti podľa platnej legislatívy, štatistiku a výkazníctvo,
 • spolupracuje pri činnostiach a plnení úloh vyplývajúcich z vnútorných dokumentov úradu,
 • spolupracuje s inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní,
 • spracováva materiály podľa požiadaviek samosprávy,
 • iné oblasti činností podľa potrieb a pokynov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. a zákonom č. 597/2003 Z.z.

 

Úsek sociálnych vecí a sociálnych služieb

zabezpečuje

 • sociálne – právne poradenstvo pre občanov
 • sociálnu činnosť v teréne vrátane poskytovania opatrovateľskej služby občanom mesta, ktorí sú na túto sociálnu službu odkázaní
 • metodicky usmerňuje opatrovateľskú službu
 • v zmysle zákona o soc. službách vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a opätovné posúdenie odkázanosti na soc. službu po zmene zdravotného stavu fyzickej osoby
 • vyhotovuje komplexný posudok fyzickej osoby o odkázanosti na sociálnu službu
 • a vydáva rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu v zariadení opatrovateľskej služby, rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu v zariadení pre seniorov, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti
 • kompletizuje žiadosti klientov pre posúdenie odkázanosti na soc. službu do domácnosti a do zariadenia pre seniorov, žiadosti s vybranými diagnózami do domova sociálnych služieb posiela na TSK do Trenčína, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na soc. službu kompletizuje klientovi žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby v danom zariadení
 • plní úlohu osobitného príjemcu prídavkov na deti v spolupráci s ÚPSVaR

 

pripravuje

 • podklady pre uzatvorenie zmluvy a vystavuje zmluvu medzi poskytovateľom a prijímateľom soc. služby, dodatky k zmluvám v súvislosti so zmenou úhrady, dohodu o ukončení platnosti zmluvy pri zastavení soc. služby
 • podklady k vyhotoveniu pracovnej zmluvy pre opatrovateľov – vedenie personálnej agendy opatrovateliek, platové zaradenie opatrovateliek podľa tabuliek, dohody o zmene pracovnej zmluvy, ukončenie výkonu OS
 • podklady k výplatám pre mzdovú učtáreň
 • podklady k úhradám za opatrovateľskú službu pre finančnú učtáreň
 • podklady k stravným lístkom pre opatrovateľky podľa nároku zo zákona
 • podklady pre vydanie rozhodnutia  o priznaní alebo zamietnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok občanom mesta,
 • podklady pre vydanie rozhodnutia  o priznaní alebo zamietnutí podpory pri narodení dieťaťa
 • podklady pre vydanie rozhodnutia  o priznaní mestského štipendia
 • podklady pre uplatnenie si príspevku na stravný lístok v školských zariadeniach pre dôchodcov, invalidných dôchodcov
 • vykonáva v určitých prípadoch funkciu procesného opatrovníka v konaní OS

 

vedie

 • evidenciu úhrad občanov za OS a vykonáva mesačne kontrolu odvedenej finančnej hotovosti a stanoveného predpisu úhrad od občanov za daný mesiac
 • evidenciu prijímateľov sociálnej služby
 • spisovú dokumentáciu opatrovaných občanov

 

spolupracuje

 • s občianskymi združeniami, cirkevnými a charitatívnymi organizáciami, vyhľadáva ťažko zdravotne postihnutých a starých občanov, žijúcich v nepriaznivých podmienkach
 • so zariadeniami pre seniorov pri zabezpečovaní sociálnych služieb občanom mesta
 • s posudkovým lekárom pri predkladaní podkladov na spracovanie posudku o odkázanosti občana na sociálnu službu
 • s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými subjektmi, realizuje konzultácie s odborníkmi a sprostredkováva informácie medzi občanom a inštitúciami v obci, ale i v rámci územných obvodov príslušných orgánov – obecný úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, školy a školské zariadenia, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne a verejné inštitúcie
 • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

 

sprostredkúva

 • aktivity a opatrenia zamerané na riešenie zdravotno-sociálnej situácie na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie občana, hospitalizácia občana na oddelení nemocnice, zapojenie agentúry ošetrovateľskej starostlivosti do domáceho ošetrovania opatrovaného občana
 • nevyhnutnú pomoc občanom dočasne bez prístrešia, ich umiestnenie v útulku
 • riadi a kontroluje
 • úroveň poskytovania sociálnej služby v zmysle platnej legislatívy
 • koordinuje a riadi zamestnancov opatrovateľskej služby

 

vybavuje

 • dožiadania orgánov štátnej správy v oblasti sociálnych vecí
 • agendu súvisiacu s hláseniami v sociálnej oblasti a vyhotovením ročných výkazov

 

koordinuje

 • činnosti súvisiace s umiestnením občanov v štátnych zariadeniach sociálnych služieb i v zariadeniach neštátneho charakteru
 • komunitnú prácu , a to mapuje lokalitu obce, zber demografických údajov, analýzu potrieb občanov lokality a využitie podkladov, najmä pre operatívne stanovenie cieľov svojej práce v krátkodobom a dlhodobom horizonte,
 • vyhľadávanie občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc; pracuje s komunitou v jej prirodzenom prostredí,
 • základné poradenstvo ( zisťuje osobnú , rodinnú a sociálnu anamnézu) a poskytuje občanovi individuálnu pomoc
 • spolupôsobí pri riešení sociálnych problémov občanov a poskytovaní sociálnej pomoci

 

Úsek kultúry

zabezpečuje

 • a  spolupracuje s kultúrnymi, spoločenskými, náboženskými, charitatívnymi a športovými organizáciami
 • vysielanie v miestnych rozhlasoch
 • vedie agendu v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z., o hazardných hrách a o zmene a doplnení neskorších predpisov
 • eviduje akcie s hudobnou produkciou
 • eviduje vykonávanie verejných zbierok v meste
 • vedenie kroniky a pamätnej knihy mesta
 • činnosť mestskej knižnice, mestského múzea
 • evidenciu stávkových kancelárií na území mesta Púchov a sleduje úhradu výťažku z prevádzky stávkových kancelárií
 • zverejňovanie oznamov mesta a propagáciu usporiadaných akcií, výstav
 • organizáciu akcií Zboru pre občianske záležitosti
 • evidenciu návrhov na udelenie ocenení mestom

 

Kontakty

Mgr. Daniela Gabrišová
poverená vedením oddelenia
tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: daniela.gabrisova@puchov.sk

Mgr. Viera Češková
odborný referent Spoločného školského úradu Púchov
tel.: +421 42 465 08 48
e-mail: viera.ceskova@puchov.sk

Mgr. Ivana Vančová
odborný referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: ivana.vancova@puchov.sk

Lenka Jamborková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: lenka.jamborkova@puchov.sk

Mgr. Lenka Krásna
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: lenka.krasna@puchov.sk

Ing. Janka Harnádková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: janka.harnadkova@puchov.sk

Vlasta Kozáková
referent pre financovanie školstva
tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: vlasta.kozakova@puchov.sk

Mgr. Daniela Gabrišová
referent pre kultúru, ZPOZ, správa Župného domu
tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: daniela.gabrisova@puchov.sk

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka