Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozšírenie kapacity Materskej školy Lienka

Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1.mája v PúchoveVytlačiť
 

irop1.jpg miisterstvo pôdohospodárstva SR EU európsky fond regionálneho rozvoja

Tento projekt je podporený  Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Názov projektu:                        Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“
                                                 na Ulici 1. mája v Púchove

Kód výzvy:                               IROP-PO2-SC221-2016-10

Kód ITMS2014+:                      302021H274

Operačný program:                  IROP

Spolufinancovanie:                  Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                             2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
                                                službám

Investičné priorita:                   2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ:                        2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Opis projektu:                          Navrhovaný projekt rieši rozšírenie kapacít jestvujúcej Materskej školy na Ulici 1. mája, s. č. 1348/28 v Púchove  o 20 detí formou prístavby k existujúcej budove materskej školy. Prístavba objektu bude mať bezbariérový vstup a zároveň bude prepojená s jestvujúcim objektom škôlky. Prístavbou bude vytvorená jedna trieda, pozostávajúca z dennej miestnosti, oddelenej spacej časti a jedálenskej časti. Samostatnú miestnosť má hygienické zariadenie – WC a umyváreň pre deti. V rámci dispozície  prístavby sú vyčlenené priestory pre šatňu detí, sklad hračiek, šatňu pre personál, kanceláriu, izolačku a prípravovňu  jedla. Výdaj jedla je prepojený cez chodbu  s jestvujúcou kuchyňou, ktorá kapacitne pokryje potreby zvýšeného počtu detí. Medzi kanceláriou a izolačkou bude vytvorené átrium pre zabezpečenie dostatočného preslnenia priestorov miestností izolačky, skladu hračiek a kancelárie. Prístavba objektu bude jednopodlažná s plochou strechou. V rámci prístavby sa zrealizujú aj stavebné úpravy jestvujúceho objektu materskej školy v súvislosti s jej prepojením s prístavbou. Zároveň sa zrealizuje revitalizácia areálu škôlky s doplnením o nové herné prvky, sadové úpravy a opraví sa oplotenie. Súčasťou projektu je aj interiérové vybavenie novo-navrhovaných priestorov. V rámci navrhovaného zámeru sa zrealizuje zateplenie obvodového plášťa a strechy jestvujúceho objektu materskej školy.  Cieľom projektu je zvýšiť kapacity v materských školách, čo výrazne prispeje k skvalitneniu poskytovania verejných služieb v oblasti predškolskej dochádzky. Projekt umožní zlepšiť podmienky na zosúladenie rodinného a pracovného života mladých rodičov a ich príjmovú situáciu. Zvýšenie zaškolenosti a kvality  predprimárneho vzdelávania prispeje k lepšiemu zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Súčasne projekt prispeje k zlepšeniu podmienok pre vzdelávací a výchovný proces v Materskej škole na Ulici 1.mája v Púchove.

Celkové náklady projektu:        395 543,21 €

Celkové oprávnené výdavky:    259 000,00 €

NFP:                                        246 050,00 €

Spolufinancovanie mesta:         5%

Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet: 95%

Odkazy na internetové stránky:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036,

www.partnerskadohoda.gov.sk,

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/feder/index_sk.htm


 

Počet videní: 236429


 
ÚvodÚvodná stránka