Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prístup k informáciám

Informácie o meste Púchov

MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE:

 (§ 5 odst. 1 písm. a/ zák.č.211/2000 Z.z.)

 

Spôsob zriadenia mesta:

Mesto Púchov sa zriadilo zákonom SNR č. 369/90 Zb. o Mestskom zriadení, v znení zmien a doplnkov, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t.j. dňom 23.-24.11.1990.

 

Právomoci a kompetencie mesta:

Kompetencie mesta (t.j. právomoc a pôsobnosť) sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky
 • zákonom SNR č. 369/90 Zb. o Mestskom zriadení v znení zmien a doplnkov
 • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami mesta na úseku samosprávnych činností

 

Organizačná štruktúra mesta:

Orgánmi mesta Púchov sú Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo mesta Púchov je zastupiteľský zbor mesta zložený z 19 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Púchov je predstaveným mesta a najvyšším orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta na 4 roky.


Mestské zastupiteľstvo v Púchove zriaďuje tieto svoje orgány:

 1. Mestskú radu v počte 5 členov
 2. Komisie Mestského zastupiteľstva v počte 8, a to:
 • Ekonomická komisia
 • Komisia výstavby a životného prostredia
 • Komisia grantových a dotačných projektov
 • Komisia dopravy a služieb
 • Komisia bytovej politiky
 • Komisia vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže
 • Komisia športu
 • Komisia ochrany verejného poriadku
 • Komisia na ochranu verejného záujmu

 

Mestský úrad v Púchove určuje organizačnú štruktúru MsÚ v Púchove v nasledovnom členení:

 • primátor mesta
 • zástupca primátora
 • sekretariát primátora mesta
 • útvar hlavného kontrolóra
 • prednosta úradu
 • oddelenie organizačné a vnútornej správy
 • oddelenie školstva a sociálnych vecí
 • oddelenie výstavby a životného prostredia
 • oddelenie dopravy a služieb
 • ekonomické oddelenie

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Púchov, ktorého volí MsZ v Púchove.


 
ÚvodÚvodná stránka