Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Primátorka mesta

Primátorka mesta

JUDr. Katarína Heneková
 

JUDr. Katarína Heneková


 

 

Sekretariát primátora

 1. Sekretariát primátora je útvarom primátora mesta v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.
 2. Činnosť sekretariátu primátora vedie podľa pokynov primátora vedúci sekretariátu.
 3.  Sekretariát primátora vykonáva nasledovné činnosti:
 • vypracúva a archivuje záznamy z pracovných porád orgánov mesta, mestskej rady  a mestského zastupiteľstva,
 • vykonáva všetky administratívne a organizačné práce na sekretariáte primátora,
 • zabezpečuje distribúciu materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • zabezpečuje spracovanie uznesení a zápisníc zo zasadnutia mestského zastupiteľstva a ich zverejnenie na web stránku mesta, a zabezpečuje spracovanie uznesení a zápisníc zo zasadnutia mestskej rady,
 • zabezpečuje komunikáciu s poslancami, s oddeleniami MsÚ a mestskými spoločnosťami,
 • zabezpečuje komunikáciu a prípravu materiálov k rokovaniam ZMOS a RZMOS, ADP, PVS,
 • eviduje došlú poštu adresovanej primátorovi,
 • komplexne zabezpečuje správu registratúry kancelárie primátora,
 • zabezpečuje styk s orgánmi štátnej správy, inými organizáciami a inštitúciami, občianskymi združeniami,
 • vedie aktuálne databázy predstaviteľov SR, NR SR, vlády SR, orgánov a organizácií štátnej správy a samosprávy, zástupcov politických subjektov na úrovni mesta ako aj ďalších inštitúcií,
 • prijíma občanov a komunikuje s občanmi na úrovni primátora,
 • spolupracuje pri príprave podujatí organizovaných na úrovni mesta (oslavy, recepcie),
 • zabezpečuje vecné dary,
 • zabezpečuje archiváciu zmlúv,
 • organizačno - technicky a protokolárne zabezpečuje oficiálne návštevy a prijatia domácich a zahraničných hostí a delegácií,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora, zástupcu primátora a prednostu,
 • zabezpečuje organizáciu a koordináciu pracovných stretnutí primátora,
 • pripravuje a prezentuje stanoviská mesta pre médiá,
 • aktualizuje v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi MsÚ webovú stránku mesta.
   

Božena Sádecká
vedúca sekretariátu
tel.: +421 42 465 08 64
e-mail: sekretariat@puchov.sk

Marián Ondrička
asistent primátora
tel.: +421 42 465 08 34
e-mail: marian.ondricka@puchov.sk

Mgr. Tatiana Moravcová
poradca primátorky pre média, komunikáciu a marketing
tel.:  +421 903 400 019
e-mail: tatiana.moravcova@puchov.sk

 

Úlohy primátora mesta vyplývajú z ustanovení § 13 zákona o obecnom zriadení:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva správu mesta,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zastupuje zo zákona mesto Púchov v obchodných spoločnostiach, ktoré mesto vlastní alebo v nich má podiel : MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Podnik technických služieb mesta, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o., MEDIAL Púchov, s.r.o., Autobusová doprava Púchov, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s., FIN.M.O.S., a.s.
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta,
 • je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta,
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch.

 
ÚvodÚvodná stránka