Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prihlásenie prechodného pobytu

Prihlásenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.  Prechodný pobyt je obmedzený – min. 90 dní a max. 5 rokov.

 

Formuláre

 • súhlas s prihlásením občana na pobyt
 • prihlasovací lístok na prechodný pobyt

Formuláre sú k dispozícii na mestskom úrade, ohlasovňa pobytu.

 

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov) ak nemá platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný správou katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
  • alebo vlastník, príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

 

Poplatky

 • správny poplatok vo výške 5,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade, ak občan potrebuje potvrdenie o prechodnom pobyte (je možné uhradiť priamo v pokladni MsÚ)

 

Kontakt

Andrea Hradňanská
tel.: +421 42 46 508 22
e-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 • zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

 

dnes je: 15.10.2018

meniny má: Terézia

ÚvodÚvodná stránka