Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Posudková činnosť - posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Posudková činnosť – lekárska a sociálna – je potrebná na účely poskytovania sociálnej služby. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí formou opatrovateľskej služby alebo v zariadení na poskytovanie soc.služieb.

Občan s trvalým pobytom v Púchove si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestský úrad v Púchove, číslo dverí 4. V žiadosti uvedie druh a formu sociálnej služby, na ktorú má byť posúdený.

Súčasťou vyplnenej žiadosti je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave žiadateľa, ktoré vyplní ošetrujúci lekár, alebo je žiadosť doplnená prepúšťacou správou z nemocnice, kde bol žiadateľ hospitalizovaný v čase podania žiadosti.

Žiadateľ obdrží posudok a rozhodnutie vydané Mestom Púchov o splnení podmienok odkázanosti na požadovanú sociálnu službu - opatrovateľskú službu, umiestnenie v zariadení pre seniorov. Rozhodnutie musí byť právoplatné, aby sa mohla opatrovateľská služba žiadateľovi poskytovať, alebo aby mohol žiadať o umiestnenie v zariadení. Na poskytovanie opatrovateľskej služby je potrebný stupeň II. – VI., o umiestnenie žiadateľ požiada pri stupni IV. – VI.

Po správoplatnení rozhodnutia si občan vyplní na Mestskom úrade žiadosť o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby, ktorú doplní právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na opatrovateľskú službu, rozhodnutím o výške dôchodku a vyhlásením o majetkových pomeroch. Pri zavedení opatrovateľskej služby sa uzatvára medzi opatrovaným občanom a Mestom Púchov zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby, kde je uvedený rozsah poskytovanej služby v hodinách a výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby, ktorú klient uhrádza podľa svojho príjmu.

Pri umiestnení si klient žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva do príslušného zariadenia, ktoré mu vyhovuje.

 

Kontakt

 

Mgr. Lenka Krásna
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: lenka.krasna@puchov.sk

Ing. Janka Harnádková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: janka.harnadkova@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk

 

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka