Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podpora kompostovania v meste Púchov

Podpora kompostovania v meste PúchovVytlačiť
 

operacny.jpg unia.jpg agentura.jpg srznak.jpg

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

 

Názov projektu:                        Podpora kompostovania v Meste Púchov

Kód ITMS2014+:                      310011J984

Operačný program:                  Kvalita životného prostredia

Spolufinancovanie:                   Kohézny fond

Prioritná os:                             1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičné priorita:                   1.1. Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ:                        1.1.1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Opis projektu:                          Projekt "Podpora kompostovania v Meste Púchov", je zameraný na opatrenia súvisiace s predchádzaním vzniku  biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, na aktivity pre zabezpečenie výrazného  zníženia produkcie a zefektívnenie zberu zmesového komunálneho odpadu. Vychádza zo základných princípov odpadového hospodárstva - predchádzať vzniku odpadu, eliminovať jeho množstvo, znižovať prepravné náklady a znova ho používať. Zabezpečením kompostérov do všetkých domácností rodinných domov v meste a príslušnou informačnou kampaňou sa vytvorí ucelený systém predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a  komplexný režim nakladania s odpadmi na území mesta. Mesto v rámci projektu zakúpi do domácností s rodinnými domami 1728 kusov kompostérov.

Celkové oprávnené výdavky:    198 489,60 €

NFP:                                          188 565,12 €

Spolufinancovanie mesta:         5%

Kohézny fond a štátny rozpočet: 95%

Odkazy na internetové stránky:

Kohézny fond (KF) 
www.op-kzp.sk
www.sazp.sk
www.minzp.sk 
www.partnerskadohoda.gov.sk,


 
 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka