Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podané projekty

Predložené projekty v roku 2019

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste – III. etapa

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR – Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Požadovaná suma dotácie:                            23.400.- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:        29 400.-€

Popis projektu: Predmetom  projektu je rozšírenie kamerového systému v meste  o ďalších 8 kamier.

 

Projekt zateplenia ZŠ s MŠ Slovanská

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Požadovaná suma dotácie:                            200 000.- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:        283 292,21 €

Popis projektu: Predmetom  projektu je zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónov základnej školy.

 

Oprava cvičebného priestoru telocvične ZŠ s MŠ Slovanská

Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR – Podpora rozvoja športu pre rok 2019

Požadovaná suma dotácie:                            20 000.- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:        46 206.- €

Popis projektu: Predmetom  projektu je oprava palubovky telocvične ZŠ s MŠ Slovanská v Horných Kočkovciach.

 

Do slova a do písmena – doplnenie knižničného fondu

Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia

Požadovaná suma dotácie:                            4 750- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:        5 000.- €

Popis projektu: Predmetom  projektu je doplnenie knižničných titulov rôzneho žánru pre Mestskú knižnicu Vladimíra Roya v Púchove.

 

ROK 2018:

„Projekt zateplenia Základnej školy Ulica Gorazdova v Púchove“

Poskytovateľ dotácie:
Environmentálny fond

Požadovaná suma dotácie: 200.000,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 703.356,22 €

Popis projektu: Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa objektu základnej školy, výmena okien, dverí a ďalšie stavebné úpravy súvisiace so zateplením budovy.

 

„Rozšírenie vodovodu Ulica Svätoplukova“

Poskytovateľ dotácie:
Environmentálny fond

Požadovaná suma dotácie: 72.460,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 76.274,56 €

Popis projektu: Predmetom projektu je rozšírenie vodovodu na Ulici Svätoplukovej v Púchove, v rozsahu 355 m.

 

„Podpora rozvoja sociálnych služieb Mesto Púchov“

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
          

Požadovaná suma dotácie: 35.929,80 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 39.922,- €

Popis projektu: Predmetom projektu je:      

  • Kúpa vozidla na rozvoz stravy pre opatrovateľskú službu s izotermickou prestavbou za účelom skvalitniť a rozšíriť terénnu opatrovateľskú službu s cieľom zotrvania klienta v prirodzenom rodinnom prostredí.
  • Kúpa a inštalácia schodiskovej plošiny pre klientov Denného centra za účelom vytvorenia bezbariérového prístupu, ktorý zabezpečí aj imobilným občanom zapojiť sa do aktivít centra.

 

„Folklórne tradície pohraničia“

Poskytovateľ NFP:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Požadovaná suma dotácie:
(vedúceho partnera – Mesto Púchov)                      132.092,87 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:
(vedúceho partnera – Mesto Púchov)                      139.045,13 €

Popis projektu: Podpora rozvoja kultúry, zviditeľnenia a zachovania kultúrneho dedičstva, rozvoja a posilnenia spolupráce cezhraničného regiónu. V partnerstve s Národopisným spolkom Klobučan.

 

„Zníženie dopravnej nehodovosti na území Mesta Púchov“

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 17.050,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 17.950,- €

Popis projektu: Predmetom projektu je osadenie meračov rýchlosti na miestnych komunikáciách ulíc Štefánikova, Okružná, Janka Kráľa, Novonosická a Spojová v Púchove.

 

„Aktívny relax v tôni stromov“

Poskytovateľ grantu:
Nadácia SPP

Požadovaná suma dotácie: 6.000,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 7.500,- €

Popis projektu: Predmetom projektu je vybudovanie malého Fitparku v Európskom mestskom parku, prioritne slúžiaceho našim seniorom a organizácia „Dňa zdravia“ s ukážkami správnych cvičení na fitprvkoch.

 

„Vek nás nerozdeľuje – umenie nás spája“

Poskytovateľ grantu:
Nadácia Poštovej banky

Požadovaná suma dotácie: 2.000,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 3.040,- €

Popis projektu: Predmetom projektu je zorganizovanie výstavy troch generácií, detí mládeže a seniorov, kde môžu prezentovať svoje umelecké schopnosti. Hlavnou myšlienkou je spájanie generácií prostredníctvom umenia.

 

„Podpora rozvoja sociálnych služieb Mesto Púchov“

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 37.216,80 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 41.352,- €

Popis projektu: Predmetom projektu je:      

  • kúpa vozidla na rozvoz stravy pre opatrovateľskú službu s izotermickou prestavbou za účelom skvalitniť a rozšíriť terénnu opatrovateľskú službu s cieľom zotrvania klienta v prirodzenom rodinnom prostredí,
  • kúpa a inštalácia schodiskovej plošiny pre klientov Denného centra za účelom vytvorenia bezbariérového prístupu, ktorý zabezpečí aj imobilným občanom zapojiť sa do aktivít centra.

 

„Podpora opatrovateľskej služby“

Poskytovateľ dotácie:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Požadovaná suma dotácie: 507,- € na výkon jednej opatrovateľky

Popis projektu: Predmetom žiadosti je zvýšenie počtu opatrovateliek o 5 plných pracovných úväzkov s cieľom zabezpečiť rozšírenie opatrovateľských služieb pre ďalších záujemcov.

 

Oprava oplotenia a sociálnych zariadení – Materská škola na Požiarnej ulici 1291

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 9.990,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 11.100,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti je oprava oplotenia areálu MŠ a oprava sociálnych zariadení.

 

Oprava oplotenia cintorína a domu smútku v mestskej časti Ihrište

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 12.600,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 14.000,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti je oprava oplotenia cintorína, oprava fasády domu smútku a výmena mobiláru.

 

Oprava domu smútku v mestskej časti Nosice

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 13.050,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 14.500,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti je oprava fasády domu smútku, strešnej krytiny, spevnenie drevenej konštrukcie zvonice a výmena mobiliáru.

 

Oprava časti oplotenia areálu MŠ Požiarna č. 1292

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 3.510,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 3.900,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti je oprava oplotenia areálu MŠ.

 

Riešenie havarijného stavu – nákup nového varného kotla pre školskú jedáleň ZŠ Gorazdova

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 4.050,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 4.500,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti je zakúpenie nového varného kotla pre školskú jedáleň.

 

Rekonštrukcia rozhlasu – mestská časť Horné Kočkovce I. etapa

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 13.500,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 15.360,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti je výmena starých drôtových rozvodov rozhlasu na Uliciach továrenská, Hurbanova, Vajanského, Kukučínova a J. Jesenského v mestskej časti Horné Kočkovce.

 

Zacvičme si v parku – seniorské fitko v parku pri Župnom dome

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 8.100,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 9,000,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti je osadenie fitprvkov pre našich seniorov v parku, s cieľom spríjemniť a skvalitniť im život a viesť ich k zdravému životnému štýlu.

 

Rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ na Ulici 1.mája

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 8.550,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 9.500,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti je rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ.

 

Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ Gorazdova

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 13.500,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 18.700,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti je rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ.

 

Riešenie havarijného stavu – výmena odsávacieho zariadenie v školskej jedálni ZŠ Komenského

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Požadovaná suma dotácie: 11.070,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 12.300,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti je výmena 9 vzduchotechnických odsávacích zariadení v školskej jedálni.

 

Moderná knižnica – záruka spokojnosti jej návštevníkov

Poskytovateľ dotácie:
Fond na podporu umenia
Podprogram - Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra

Požadovaná suma dotácie: 7.866,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 8.280,- €

Popis projektu: Predmetom projektu je zavedenie nového informačného systému na správu knižničného fondu, on-line webového katalógu a on-line rozhrania pre komunikáciu s čitateľmi, s cieľom zvýšiť atraktivitu knižničných služieb, zlepšiť prístup verejnosti k elektronickým informačným zdrojom a rozšíriť poskytovanie reprografických služieb.       

 

„Púchovská skala – miesto, kde ožívajú spomienky na baróna Hoenninga“

Poskytovateľ grantu:
Nadácia Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhame 2016

Požadovaná suma dotácie: 1.300,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 2.070,- €

Popis projektu: Predmetom projektu je revitalizácia miesta nálezov „Púchovskej kultúry“ v spolupráci s OZ Mŕtva kosť a za podpory zamestnanca Tesco. Predmetom spoločných aktivít bude vyčistenie a odvodnenie priestranstva, vyrezanie náletovej vegetácie, oprava a doplnenie mobiliáru, vybudovanie ohniska a osadenie informačnej tabule. Aktivity sú založené na participácií komunít a na dobrovoľníctve.

 

„Les čo skrýva rozprávky“

Poskytovateľ grantu:
Nadácia Slovenskej sporiteľne – Obce bližšie k vám 2016 

Požadovaná suma dotácie: 3.033,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 3.933,- €

Popis projektu: Predmetom projektu je revitalizácia mestského lesoparku Ilonka v spolupráci so skupinou Dobrovoľník MP a OZ Mŕtva kosť. Predmetom spoločných aktivít je vyčistenie lesoparku, vyzbieranie odpadkov, oprava lavičiek a doplnenie odpadkových košov. Aktivity sa budú uskutočňovať v spolupráci mesta, skupiny Dobrovoľník MP a OZ Mŕtva kosť.

 

„Deti sa hrajú a my cvičíme – spolu je nám fajn“

Poskytovateľ grantu:
Nadácia VÚB – zamestnanecké projekty – Pomôžte svojej komunite 2016

Požadovaná suma dotácie: 1.500,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt: 4.020,- €

Popis projektu: Predmetom projektu je osadenie troch fitprvkov v Marczibányiho záhrade za podpory zamestnanca VÚB a v spolupráci so skupinou Dobrovoľník MP a Denným centrom. Myšlienkou projektu je prekonávanie generačných bariér spočívajúce v tom, že na jednom ihrisku môže oddychovať široká veková komunita a zároveň sa vytvorí priestor pre aktívnych seniorov na relaxáciu a zlepšenie si svojej kondície. Predmetom spoločných aktivít bude úprava terénu a zemné prípravné práce. Aktivity sú založené na participácií komunít a na dobrovoľníctve.

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka