Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Parkovanie

Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zmysle VZN 8/2012

Predaj cityPark kariet

Budova divadla
Hoeningovo námestie 2002
tel.: 0908 783 176


Pondelok   8:00 – 12:00 a 12:45 – 16:00
Utorok       8:00 – 12:00 a 12:45 – 16:00
Streda       8:00 – 12:00 a 12:45 – 17:00
Štvrtok      8:00 – 12:00 a 12:45 – 16:00
Piatok       8:00 – 12:00 a 12:45 – 15:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 hod – 12:30 hod
Administratíva MsÚ:     12:30 hod - 12:45 hod

 

Potrebné doklady na vybavenie cityPARK karty

Neprenosná parkovacia karta typu „A“

 • Umožňuje dočasné parkovanie vozidla kategórie M1, v 1. alebo 2. pásme, ktorého majiteľom je fyzická osoba – občan, ktorého evidenčné číslo vozidla a doba platnosti sú na tejto karte uvedené.
 • Potrebné doklady na vydanie parkovacej karty: technický preukaz od vozidla.

 

Neprenosná parkovacia karta typu „B“

 • Umožňuje dočasné parkovanie vozidla kategórie M1 a N1 v 1. alebo 2. pásme, ktorého majiteľ má v technickom preukaze zapísané IČO, ktorého evidenčné číslo vozidla a doba platnosti sú na tejto karte uvedené.
 • Potrebné doklady na vydanie parkovacej karty: technický preukaz od vozidla.

 

Neprenosná rezidentská parkovacia karta typu „C“

 • Umožňuje dočasné parkovanie vozidla kategórie M1 v 1. alebo 2. pásme len na ulici vyznačenej na rezidentskej parkovacej karte pre fyzickú osobu – nepodnikateľa (v technickom preukaze má zapísaný dátum narodenia, nie IČO), na ktorej má vyznačený trvalý pobyt po dobu uvedenú na karte.
 • Potrebné doklady na vydanie parkovacej karty: technický preukaz od vozidla žiadateľa, občiansky preukaz žiadateľa.
 • V prípade prechodného pobytu tlačivo o prechodnom pobyte žiadateľa.

 

Neprenosná parkovacia karta typu „D“

 • Vystaví sa pre vozidlá kategórie M2, M3 a N2.
 • Vozidlá týchto kategórii je možné parkovať iba na parkovisku na Ul. športovcov pri športovom areáli MŠ K Púchov.
 • Potrebné doklady na vydanie parkovacej karty: technický preukaz od vozidla.

 

Neprenosná parkovacia karta typu „ZZ“

 • Pre vozidlá kategórie M1 občana ťažko zdravotne postihnutého, ktorý predloží rozhodnutie o ťažkom postihnutí, doklad zákonného vzťahu k vozidlu, hodnoverný doklad o priznaní peňažného príspevku na kúpu osobného motorové ho vozidla od Úradu práce sociálnych veci a rodiny a o jeho zakúpení, ktoré prepravuje občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Je oprávnený užívať 1. aj 2. pásmo CMZ.
 • Táto karta sa vystaví na dobu 12 mesiacov, platí iba pre vozidlo a žiadateľa, na ktorého bola vystavená.
 • Prevádzkovateľ vo výnimočných a zdôvodniteľných prípadoch má právo vydať bezodplatnú kartu občanovi i napriek tomu, že nespĺňa v plnom rozsahu podmienky k vydaniu karty typu ZZ (napríklad občan – člen rodiny postihnutého odkázaného na celodennú opatrovateľskú starostlivosť) na základe predloženého hodnoverného dokladu o celodennú opatrovateľskú starostlivosť.

 

Neprenosná karta typu „Z“

 • Vystaví sa pre ostatných držiteľov preukazov ZŤP. Karta umožňuje parkovať v 1. aj 2. pásme CMZ. Táto karta majiteľovi vozidla kategórie M1 môže byť vystavená na jeho osobu alebo osobu manžela, manželky na základe predloženého dokladu zákonného vzťahu k vozidlu a platného preukazu ZŤP.
 • Platí iba pre vozidlo a žiadateľa, na ktorých bola vystavená.

 

Neprenosná karta typu „X“

 • Bezplatná karta - môže byť vystavená pre služobné vozidlá Mesta Púchov. Vozidlo s kartou typu X je oprávnené užívať v 1. aj 2. pásme CMZ.
 • Táto karta sa vystaví na dobu 12 mesiacov na základe predloženého dokladu zákonného vzťahu k vozidlu, prípadne platnej konštitučnej listiny žiadateľa (napr. výpis z obchodného registra). Kartu typu X je možné vystaviť krátkodobo s presným vymedzením dní (dátumu) platnosti aj na vozidlá VIP hostí (napr. predstaviteľov štátnych orgánov alebo zahraničných delegácii)

 

Cenník dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Púchov - VZN 8/2012 v znení dodatkov

SMS parkovací lístok 60 minút 0,70 €
Lístok – prvé pásmo 60 minút 0,50 €
Lístok – druhé pásmo 60 minút 0,50 €
Karta typu A (do 3,5 t)
(občan – vozidlo evidované na fyzickú osobu nepodnikateľ)
12 mesiacov 15,00 €
6 mesiacov 10,00 €
10 dní 2,50 €
Karta typu B (do 3,5 t) vozidlo evidované na IČO 12 mesiacov 15,00 €
6 mesiacov 10,00 €
10 dní 2,50 €
Karta typu C (do 3,5 t) (bývajúci v pásme – rezident) 12 mesiacov 5,00 €
Karta typu D (nad 3,5 t do 12 t) 12 mesiacov 250,00 €
6 mesiacov 150,00 €
10 dní 15,00 €
Karta typu Z (do 3,5 t) (ZŤP) 12 mesiacov 5,00 €
6 mesiacov 2,50 €
Karta typu ZZ (do 3,5 t) (ZŤP vozíčkari) 12 mesiacov bezplatne
Karta typu X (služobné) 1 deň až 12 mesiacov bezplatne
Manipulačný poplatok za vystavenie náhradnej karty - 5,00 €

 


 

SMS parkovanie

Informácie o službe

Cieľom služby je poskytnúť vodičom parkujúcim v zóne s plateným státím mesta Púchov možnosť jednoducho zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón zaslaním SMS na krátke číslo 2200, spoločné pre všetkých operátorov, ktorí poskytujú svojim zákazníkom službu SMS mikroplatieb. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné - predplatené služby operátorov Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN MOBILE, a.s.

Spôsob úhrady parkovného cez SMS

 • zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: PU (medzera) EČV (medzera) H


Vysvetlenie:

 • PU - je skratka pre označenie mesta Púchov
 • EČV - je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napríklad PK123CB
 • H - je doba parkovania v prípade potreby, použitím celých čísiel 1,2,3, atď. Ak neuvediete za EČV číslo podľa Vašej potreby doby parkovania v spoplatnenej zóne, automaticky sa uplatní základná doba spoplatnenia, a to 1 hodina.


Príklad 1: PU PK123CB  ...  na číslo: 2200
Zaplatíte parkovanie prostredníctvom SMS na jednu hodinu v meste Púchov od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na Váš mobil. V prípade úhrady na jednu hodinu číslovku 1 nie je nutné vpisovať do odosielanej SMS.

Príklad 2 - ak text SMS bude: PU PK123CB 2  ...  na číslo: 2200
Zaplatíte parkovanie prostredníctvom SMS v meste Púchov na dve hodiny vopred od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na Váš mobil.

 • Doba spoplatnenia je v dňoch Po-Pi v čase 07:00 až 18:00 hod. a So: 8:00-12:00 hod.
 • Do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené! Vo vlastnom záujme si preto prosím prečítajte obsah doručenej SMS po zaslaní požiadavky na úhradu cez SMS.
 • 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
 • Predĺženie parkovacieho času je možné opätovným odoslaním SMS.
 • Úhrada parkovného cez SMS je možná najviac na 11 hodín vopred, pričom úhradu je možné vykonať hodinu pred dobou spoplatnenia.
 • Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena parkovného.


Cenník pre službu SMS parking je 0,70 € pre prvú hodinu a každú ďalšiu začatú hodinu.

Podmienky pre možnosť úhrady parkovného cez SMS

 • Záujemca o využitie platby parkovného cez SMS (ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom mobilného telekomunikačného operátora Slovenskej republiky a na základe zmluvy s operátorom využíva alebo môže využívať systém SMS platba.
 • Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomunikačného operátora, v stave suspend, deactiv, soft suspend, pričom o zaradení užívateľa do tej ktorej skupiny rozhoduje operátor podľa svojich interných pravidiel.
 • Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový súčet konečných cien SMS platieb užívateľa uvedie vo faktúre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako osobitnú službu za nemobilný obsah.
 • Daňový doklad za predané elektronické parkovanie si vodič môže vytlačiť na web stránke mesta Púchov kliknutím na aktívny odkaz.


Potvrdenie o zaplatení SMS parkovného si môžete vytlačiť TU!
V priloženom odkaze si môžete vyžiadať daňový doklad k zakúpenému parkovaciemu lístku formou SMS.

Pri vyžiadaní daňového dokladu stačí zadať:

 1. telefónne číslo, z ktorého bola zaslaná SMS na úhradu parkovného v meste Púchov,
 2. overovací kód, ktorý je uvedený v každej potvrdzujúcej SMS o úhrade parkovného.

 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka