Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto sa od 1. 1. 2020 zrejme nevyhne nepopulárnemu kroku - zvyšovaniu poplatku za komunálny odpadVytlačiť
 

foto_audit.jpg

Na ostatnom rokovaní mestskej rady sa jej členovia venovali aj návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov, ktoré upravuje výšku poplatku pri jednotlivých kategóriách poplatníkov za jeden kalendárny deň a na základe ktorého sa vypočítava celková ročná výška poplatku.

Návrh VZN predložila vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Púchov Lucia Pružinská: „VZN sa vydáva z dôvodu potreby úpravy poplatku a z dôvodu potreby bližšej špecifikácie a stanovenia potrebných podmienok na úľavy a oslobodenia od poplatku. Potreba úpravy poplatku vznikla zo zákonných dôvodov a z výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu a výsledkov interného enviroauditu – mesto zo zákona nemôže doplácať na nakladanie s odpadom, pričom reálne doteraz doplácalo. Návrh zvýšenia poplatku je momentálne prienikom nízkej separácie odpadu, očistenia nákladov na nakladanie s odpadom a doplatkom mesta na nakladanie
s odpadom.“


Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky navrhuje (prostredníctvom odporúčaní zaznamenaných v protokole o výsledku kontroly z novembra 2018) prehodnotiť výšku miestneho poplatku za komunálny odpad a takisto zlepšiť jeho triedenie, nakoľko mesto by podľa platnej legislatívy nemalo za nakladanie s odpadmi doplácať. NKÚ vyčíslil len za rok 2017 mestu Púchov stratu pri financovaní nakladania s odpadmi vo výške viac ako 190 tisíc eur.

Na internom enviroaudite nakladania s odpadmi mesta Púchov aktívne (bez nároku na odmenu) spolupracovala špecialistka a poslankyňa mestského zastupiteľstva Ľubica Kuchařová. Audit priniesol zistenia, ktoré korešpondujú aj so závermi NKÚ SR. „V Podniku technických služieb mesta bolo preverovaním zistené, že odpadové nádoby, ktoré sú privážané od obytných domov obsahujú zmiešané odpady, ktoré musia pracovníci PTSM ďalej prácne separovať, čo nie je vždy možné. Niektoré kontajnery na komunálny odpad obsahovali najmä neodseparované plasty, elektro- odpad, nadrozmerný odpad, papier, ale aj nebezpečné odpady, čo je fotograficky zdokumentované v správe z auditu. Problémom je aj zastaranosť a poruchovosť separačnej linky a nedostatočná kapacita a hromadenie odpadov v PTSM.

Z  pohľadu výsledkov auditu teda najhoršie dopadlo nakladanie a separácia odpadov občanmi a firmami, kde úroveň separácie odpadov je v súčasnosti neakceptovateľná a bude potrebné aj zo strany mesta a PTSM prijať adekvátne opatrenia. Medzi tie základné patrí zvyšovanie povedomia, napr. formou informačných tabulí v mieste stojísk odpadových kontajnerov, zabezpečenie dostatočného množstva odpadových nádob a rozšírenie portfólia separácie odpadov o ďalšie komodity, teda ešte separovateľné zložky - oleje, kovy, bioodpad, textil a podobne,“ ozrejmuje závery enviroauditu Ľ. Kuchařová.

„Mrzí ma, že musíme pristúpiť k takémuto nepopulárnemu rozhodnutiu, akým je zvýšenie poplatku za odpad, avšak je potrebné brať na zreteľ závery enviroauditu a rovnako NKÚ,“ reaguje primátorka Katarína Heneková a dodáva: „Aký prístup si zvolíme je na každom jednom z nás. Pristupovať zodpovedne k separovaniu už v domácnostiach je cestou, ktorá je efektívna ekonomicky i voči životnému prostrediu.“

V súčasnosti je platné viac ako tri roky staré VZN, ktoré stanovuje poplatok napríklad pri fyzickej osobe za jeden kalendárny deň na 0,080 eura, čo predstavuje 29,20 eura za rok. Podľa aktuálneho návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad sa tento s účinnosťou od 1. januára 2020 rovnako pri fyzickej osobe navrhuje mierne zvýšiť na 0,092 eura, čo predstavuje poplatok 33,58 eura ročne.

Návrh VZN by sa mal objaviť na programe mestského zastupiteľstva, ktoré zasadne ešte pred začiatkom prázdnin - 26. júna 2019, kde o ňom budú hlasovať poslanci.       

Autor: tm
Foto: tm, Správa z interného environmentálneho auditu mesta Púchov

foto_audit3.jpg

foto_audit2.jpg


 
 
ÚvodÚvodná stránka