Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznámenia mesta

Oznámenia mesta

Informácia o úplnej uzávierke cesty II/507 - doplnenieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 19.6.2018 - Hrabovka a ul. Svätoplukova Vytlačiť
 


 
 

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty č. III/1942 Nosice - od 16.5.2018 do 31.12.2019Vytlačiť
 

Povolenie na uzávierku cesty č. III/1942 v km 0,520-0,770 v k. ú. Nosice z dôvodu realizácie stavby "ŽSR, Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, na objekte SO 44.33.10 Púchov - Považská Bystrica, Nový cestný nadjazd". Termín uzávierky od 16.05.2018 do 31.12.2019.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.5.2018 - Hrabovka a ul. VsetínskaVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že od 22.05.2018 8:30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 22.05.2018 o 16:00 hod.


 
 

Oznámenie o konaní verejnej zbierky ĎEŇ ĽUDÍ SO SVALOVOU DYSTROFIOU dňa 08.06.2018Vytlačiť
 

Občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR oznamuje organizovanie verejne zbierky pod názvom ĎEŇ ĽUDÍ SO SVALOVOU DYSTROFIOU, ktorá sa uskutoční 08.06.2018 od 8:00 do 17:00 v našom meste Púchov.


 
 

Stanovisko MsÚ k ťažbe dreva na Lachovci - IlonkaVytlačiť
 

Viacerí obyvatelia Púchova sa v poslednom čase sťažujú na ťažbu dreva na Lachovci a "neporiadok" v lese, ktorí s ťažbou súvisí.

Mestské lesy na Lachovci sú lesmi hospodárskymi

Mnohí návštevníci uvedenej lokality pravdepodobne nevedia, že mestské lesy (s výmerou 10,5 ha) sú lesmi hospodárskymi. Sú to lesy, v ktorých sa využíva hlavne ich produkčná funkcia - hlavným účelom takéhoto lesa je produkcia dreva a ostatných lesných produktov. V takýchto lesoch sú obmedzenia dané zákonom o lesoch, hospodári sa v nich na základe schváleného lesného programu starostlivosti o lesy. A tu vzniká problém, kedy bežný návštevník, naučený chodiť po asfaltovom chodníku na tzv. Ilonku vníma ťažobnú činnosť v tejto lokalite ako niečo rušivé.

Ťažba dreva sa vykonáva na základe platného plánu starostlivosti o les

V poraste 33-01 sa vykonáva hospodársky zásah na základe platného plánu starostlivosti o les. Mesto Púchov uzatvorilo nájomnú zmluvu s Lesmi Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Považská Bystrica dňa 18.01.2002 za účelom dočasného užívania. „Nájomca je po dobu nájmu oprávnený hospodáriť na prenajatých pozemkoch a užívať ich ako riadny hospodár obvyklým spôsobom. Obvyklým spôsobom hospodárenia a užívania je výkon všetkých práv a povinností vyplývajúcich pre užívateľa lesných pozemkov najmä zo zákona o lesoch a zákona o hospodárení v lesoch, z lesného hospodárskeho plánu a zo zmluvy“, píše sa v zmluve.

Odstraňovanie kalamitného stavu z roku 2016

V roku 2016 vplyvom nárazových vetrov došlo k čiastočne kalamitnému stavu v poraste a časť drevín naklonených v okolí cesty na Ilonku ohrozovalo bezpečnosť návštevníkov. Dreviny boli okamžite vyťažené a spracované. Pre rok 2017 Lesy SR š.p. naplánovali ťažbu na celej ploche porastu aj z vyššie uvedených príčin. Vzhľadom na nepriaznivé počasie v jesennom období bolo do 31.12.2017 vyťažených 273 m3 drevnej hmoty. Vzhľadom na ukončenie dodávateľských zmlúv v ťažobnej činnosti boli práce prerušené a na základe nových rámcových zmlúv vysúťažených verejným obstarávaním sa pokračovalo s ťažbou (cca 100 m3) vo februári a marci tohto roku.

Problém s ťažbou dreva v blízkosti pozemkov rodinných domov

Problém s ukončením prác vznikol v momente, keď malo dôjsť k odstráneniu drevín z porastu, ktorý priamo hraničí s pozemkami rodinných domov na Ul. Pod Lachovcom. Dodávateľská firma, ktorá ťažbu realizovala upozornila Mesto Púchov na dočasné prerušenie prác z dôvodu nedodržania ochranného pásma lesa, nakoľko sú v uvedenom pásme pravdepodobne postavené drobné stavby a ťažbou by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Dnes je vzhľadom na dobu výstavby rodinných domov ťažko určiť, či bolo alebo nebolo dodržané ochranné pásmo lesa (50 m).

Ťažba dreva bude v júni pokračovať  

Mesto Púchov opätovne vstúpilo do rokovania Lesmi SR š.p. ako nájomcami mestských lesov z dôvodu doriešenia odstránenia vyznačených kritických drevín. V súčasnosti prebieha na strane nájomcu výberové konanie za účelom určenia dodávateľa ťažobných prác, ktoré budú uskutočňované stromolezeckou technikou z dôvodu minimalizácie prípadných škôd. Po presnom určení termínu pokračovania ťažobných prác (predpokladaný termín je jún), Mesto Púchov toto oznámi majiteľom rodinných domov na Ul. Pod Lachovcom písomne letákom vhodeným do poštových schránok aj s uvedením podrobnejších informácií.

V závere chcem opätovne zdôrazniť, že uvedený les je lesom hospodárskym a v takomto po ťažbe dreva ostáva haluzovina uložená v priestore. Nájomca rešpektoval, že Ilonka je využívaná aj rekreačne a haluzovinu ukladal čo najďalej od chodníkov.

Mgr. Martina Knížatová, referent ŽP MsÚ Púchov


 
 

36. ročník Folklórny Púchov - dňa 03.06.2018 - Prihláška na predaj na trhovom miesteVytlačiť
 


 
 

Harmonogram prevádzky materských škôl v čase letných prázdnin 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 8.6.2018 - Vieska BezdedovVytlačiť
 


 
 

Oznam o úprave stránkových hodín – pokladňa MsÚ PúchovVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že stránkové hodiny na pokladni MsÚ budú z dôvodu vyberania poplatkov za KO a DzN upravené nasledovne:

V termíne od 14.5. do 15.6.2018:

Pondelok:                od 7:15 hod do 14:30 hod

Utorok:                    od 7:15 hod do 14:00 hod

Streda:                    od 7:15 hod do 15:45 hod

Štvrtok:                   od 7:15 hod do 14:00 hod

Piatok:                    od 7:15 hod do 14:00 hod


 
 
Položky 1-10 z 179
ÚvodÚvodná stránka