Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ovzdušie

Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje (okrem iného) v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 338/2009 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia kategorizáciu zdrojov znečisťovania ovzdušia. Zdroje boli v zmysle uvedeného zaradené do troch kategórií:

  • malé zdroje
  • stredné zdroje
  • veľké zdroje

 

Obce v prenesenom výkone štátnej správy majú v kompetencii malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej MZZO).

 

Malý zdroj je:

  1. technologický celok, ktorý obsahuje stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW
  2. ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov znečisťovania (napr. lakovne, stolárstva, mlyny, pekárne, udiarne mäsa, atď.)
  3. plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov, ak nie sú súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (napr. manipulácia so sypkým materiálom, uhlím, atď.)

 

Zákon o ovzduší ukladá všetkým prevádzkovateľom MZZO povinnosť požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie záväzného stanoviska mesta o povolení stavby malého zdroja vrátane jeho zmeny a záväzného stanoviska na jeho užívanie.

Po vydaní záväzného stanoviska, ktorým bol udelený súhlas na užívanie MZZO (predchádza kolaudačnému rozhodnutiu, ktoré vydáva stavebný úrad), vzniká podľa § 4 a 6 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ohlasovacia povinnosť, kde je prevádzkovateľ povinný každoročne do 15. februára oznámiť príslušnému úradu za uplynulý rok úplné a pravdivé údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia a o spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Na základe tohto oznámenia príslušný orgán určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

Za porušenie povinností ustanovených v uvedených zákonoch a nariadeniach môže uložiť alebo uloží príslušný správny orgán pokutu, ktorá môže dosiahnuť pri právnických osobách výšku až 331,94 €, pri fyzických osobách najviac 165,97 €.

 

Kontakt

Mgr. Martina Knížatová
tel.: +421 42 465 08 45
mobil: 0905815376
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka