Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačné a vnútornej správy

Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
vedúca oddelenia

tel.: +421 42 465 08 33
e-mail: zuzana.brindzova@puchov.sk

 

Oddelenie organizačné a vnútornej správy riadi vedúci oddelenia, ktorý je priamo podriadený prednostovi MsÚ.

 • riadi a zodpovedá za plnenie pracovných činností, ktoré pre oddelenia vyplývajú z obsahovej náplne činností jednotlivých oddelení a vytvára pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky,
 • metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného oddelenia,
 • určuje pracovnú náplň jednotlivých zamestnancov oddelenia,
 • vykonáva kontrolu plnenia úloh zamestnancov oddelenia,
 • predkladá prednostovi zápis o porušení pracovnej disciplíny zamestnanca oddelenia spolu s návrhom na vykonanie príslušných opatrení,
 • plní úlohy organizačného poradcu v služobných veciach pre primátora, prednostu a vedúcich oddelení MsÚ,
 • zodpovedá za účelné a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov,
 • vypracúva vnútorné organizačné normy, všeobecne záväzné nariadenia v príslušnej oblasti, pravidlá pre hospodárenie so sociálnym fondom,
 • pripravuje návrh rokovacích poriadkov orgánov samosprávy,
 • organizačne zabezpečuje voľby prezidenta SR, do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu a voľby orgánov samosprávy,
 • organizačne zabezpečuje referendá vyhlásené NR SR a mestským zastupiteľstvom,
 • organizačne zabezpečuje sčítanie obyvateľov, bytov a domov v meste,
 • organizačne zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • organizačne a technicky zabezpečuje konanie verejných zhromaždení obyvateľov mesta,
 • organizuje a koordinuje podklady na rokovanie MsZ a ďalších orgánov MsZ,
 • vedie evidenciu údajov o poslancoch, účasti poslancov na zasadaní mestskej rady, mestského zastupiteľstva, komisií MsZ a výborov v mestských častiach,
 • poskytuje informácie z interných predpisov a úradných dokumentov mesta – za týmto účelom najmä má k dispozícii štatút mesta, rokovací poriadok mestskej rady a mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia, organizačný poriadok, harmonogram zasadnutí MsR, MsZ a komisií MsZ,
 • archivuje záznamy zo zasadnutí komisií MsZ a výborov v mestských častiach,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach MsZ, 
 • vypracováva návrh uznesení pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zodpovedá za plnenie uznesení MsR a MsZ,
 • schvaľuje štatistické výkazy v danej oblasti,
 • spolupracuje s personalistom mestského úradu a právnikom pri vypracovaní noriem týkajúcich sa pracovno-právnej oblasti, pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried a pri iných úkonoch týkajúcich sa pracovno-právnej oblasti,
 • vypracúva návrhy vnútro-organizačných predpisov v rámci náplne odboru podľa pokynov prednostu úradu,
 • v organizačných veciach koordinuje činnosť so všetkými zložkami samosprávy mesta Púchov (ďalej len „mesto“),
 • zúčastňuje sa na tvorbe a aktualizácii organizačných noriem mesta a orgánov MsZ,
 • zabezpečuje informačný tok pre úrad o aktuálnych veciach.

 

Kontakty

Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 33
e-mail: zuzana.brindzova@puchov.sk

Ing. Jana Savarová
matrikár
tel.: +421 42 465 08 88
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

Eva Drahniaková
matrikár
tel.: +421 42 465 08 88
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk

Ing. Martin Rosina
referent správy a údržby majetku
tel.: +421 42 465 08 23
e-mail: martin.rosina@puchov.sk

Mariana Krásna
referent hlavnej pokladne
tel.: +421 42 465 08 15
e-mail: mariana.krasna@puchov.sk

Martina Blahová Krásna
referent podateľne a pokladne   
tel.: +421 42 465 08 29
e-mail: martina.blahova@puchov.sk

Andrea Hradňanská
referent evidencie obyvateľov a budov
tel.: +421 42 465 08 22
e-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk

Ing. Martina Horečná
referent a koordinátor aktivačných prác
tel.: +421 42 465 08 25
e-mail: martina.belasova@puchov.sk

Ivana Lysá
referent personalistiky
tel.: +421 42 465 08 38
e-mail: ivana.lysa@puchov.sk

Emília Palmeová
referent miezd a PAM
tel.: +421 42 465 08 38
e-mail: emilia.palmeova@puchov.sk

Edita Katríková
referent krízového riadenia a správy registratúry  
tel.: +421 42 465 08 14
e-mail: edita.katrikova@puchov.sk

Ľubica Okrajková
informátor
Tel.: +421 42 465 08 31

Vlasta Ciesarová
upratovačka

Mária Kadlecová
upratovačka

Viera Rusnáková
upratovačka


 
ÚvodÚvodná stránka