Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obyvateľstvo

Vývoj počtu obyvateľov v meste Púchov

ROK 2011 2012 2013 2014 2015
Stav na začiatku roka 18 442 18 411 18 297 18 278 18 182
Narodení 194 184 187 182 177
Zomretí 164 177 129 158 151
Prirodzený prírastok / úbytok 30 7 58 24 26
Prisťahovaní 170 103 159 161 167
Odsťahovaní 231 224 236 281 291
Sťahovaní prírastok / úbytok -61 -121 -77 -120 -124
Celkový prírastok / úbytok -31 -114 -19 -96 -98
Stav na konci roka 18 411 18 297 18 278 18 182 18 084

 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti v roku (SODB 2011)

Národnosť Počet Podiel %
Muži Ženy Spolu
Slovenská 7 803 8 460 16 263 89,51
Maďarská 8 6 14 0,08
Rómska 4 1 5 0,03
Rusínska 2 3 5 0,03
Ukrajinská 1 0 1 0,01
Česká 52 83 135 0,74
Nemecká 3 4 7 0,04
Poľská 7 6 13 0,07
Ruská 3 9 12 0,07
Židovská 1 1 2 0,01
Moravská 8 6 14 0,08
Bulharská 1 1 2 0,01
Iná 28 18 46 0,25
Nezistená 881 768 1 649 9,08
Spolu 8 802 9 366 18 168 100

 

 

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania (SODB 2011)

Náboženské vyznanie Počet Podiel %
Muži Ženy Spolu
Rímskokatolícka cirkev 5 388 6 152 11 540 63,52
Gréckokatolícka cirkev 24 25 49 0,27
Pravoslávna cirkev 6 13 19 0,10
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 991 1 193 2 184 12,02
Reformovaná kresťanská cirkev 3 1 4 0,02
Evanjelická cirkev metodistická 19 17 36 0,20
Apoštolská cirkev 6 10 16 0,09
Starokatolícka cirkev 0 2 2 0,01
Bratská jednota baptistov 2 0 2 0,01
Cirkev československá husitská 3 0 3 0,02
Cirkev adventistov siedmeho dňa 1 7 8 0,04
Cirkev bratská 0 1 1 0,01
Kresťanské zbory 14 22 36 0,20
Ústredný zväz židovských náboženských obcí 3 1 4 0,02
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 6 7 13 0,07
Novoapoštolská cirkev 1 0 1 0,01
Bahájske spoločenstvo 5 1 6 0,03
Bez vyznania 1 139 903 2 042 11,24
Iné 39 27 66 0,36
Nezistené 1 152 984 2 136 11,76
Spolu 8 802 9 366 18 168 100

 

 

Štruktúra obyvateľov podľa najvyššieho ukončeného stupňa školského vzdelania (SODB 2011)

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet Podiel %
Muži Ženy Spolu
Základné 782 1 285 2 067 11,38
Učňovské (bez maturity) 1 132 877 2 009 11,06
Stredné odborné (bez maturity) 980 799 1 779 9,79
Úplné stredné učňovské (s maturitou) 354 229 583 3,21
Úplné stredné odborné (s maturitou) 2 421 2 633 5 054 27,82
Úplné stredné všeobecné 266 447 713 3,92
Vyššie odborné vzdelanie 103 172 275 1,51
Vysokoškolské spolu 1 226 1 449 2 675 14,72
Bez školského vzdelania 1 289 1 236 2 525 13,90
Nezistené 249 239 488 2,69
Spolu 8 802 9 366 18 168 100

 


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka