Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018

Ing. Marta Kavecká
hlavný kontrolór
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: marta.kavecka@puchov.sk

odborný referent kontroly (zatiaľ neobsadená funkcia)
 

 

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
 

Úlohy hlavného kontrolóra:

 1. Hlavný kontrolór mesta je zamestnancom mesta.
 2. Hlavný kontrolór mesta je volený mestským zastupiteľstvom, ktorému je za výkon činnosti zodpovedný.
 3. Hlavný kontrolór mesta vykonáva a plní nasledovné úlohy:
 • podľa MsZ schváleného plánu vykonáva kontrolu:
  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • vybavovania sťažností a petícií vedených v ústrednej evidencii,
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
  • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
  • ak o jej vykonanie z dôvodu naliehavosti požiada MsZ alebo primátor,
 • vypracováva správy z jednotlivých kontrol, ktoré predkladá MsZ,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
 • upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti úradu,
 • vedie ústrednú evidenciu sťažností, oznámení, podnetov a petícií,
 • vypracováva ročnú správu o kontrolnej činnosti útvaru HK, ktorú predkladá MsZ,
 • hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

Útvar hlavného kontrolóra:

 1. Útvar hlavného kontrolóra mesta je súčasťou mestského úradu; riadi ho a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór mesta.
 2. Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.
 3. Náplň činnosti útvaru je ustanovená najmä:
 • zákonom o obecnom zriadení,
 • štatútom mesta a 
 • internou smernicou, ktorou sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka