Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad

Poplatok sa platí za činnosti nakladania s komunálnym odpadom, nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (drevo, tráva), za zber vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu, triedenie odpadu na separačnej linke pre konečného spracovateľa, nakladanie s drobným stavebným odpadom  a zabezpečenie likvidácie odpadu na skládke . V poplatku je zahrnutý aj nákup zberných nádob na odpad, ktoré sú poskytované na počet poplatníkov v rámci zavedeného systému nakladania s odpadom na území mesta Púchov.

 

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iné účely ako na podnikanie – údaje z evidencie obyvateľstva
 2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie – na základe oznámenia k poplatku
 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na účel podnikania – na základe oznámenia k poplatku

 

Poplatok za komunálny odpad sa vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Počas zdaňovacieho obdobia správca dane upraví poplatok na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa zaradeného do množstvového zberu sa poplatok za komunálny odpad vyrubuje rozhodnutím v zmysle zákona 563/2009 o správe daní na základe žiadosti o množstvový zber, ktorú je potrebné podať každý rok v termíne do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. Podmienky a systém zavedenia množstvového zber stanovuje VZN o nakladaní s KO a DSO na území mesta Púchov.

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch došlo od 1.1.2016 k zmene, a to v poplatku za komunálny odpad nie je zahrnutý poplatok za nakladanie s drobným stavebným odpadom. Tento druh odpadu je zaradený do množstvového zberu, čiže poplatník zaplatí za množstvo odovzdaného drobného stavebného odpadu priamo pri odovzdaní na zbernom dvore PTSM, s.r.o.

 

Kto má nárok na zníženie poplatku

Fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržuje mimo trvalý pobyt napr.:

 • študenti, ktorí študujú mimo Púchova a sú ubytovaní v inom meste
  • doklady na úľavu: potvrdenie o návšteve školy, do 50 km aj potvrdenie o ubytovaní
  • termín predkladania dokladov je stanovený do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia
 • poplatník, ktorý pracuje a má ubytovanie mimo trvalý pobyt
  • potrebné doklady: potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovná zmluva, pri zamestnaní do 50 km aj potvrdenie o ubytovaní
  • termín predkladania dokladov do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia; v prípade, že tieto skutočnosti nastanú v priebehu kalendárneho roku, je potrebné požiadať o zníženie poplatku do 30 dní od vzniknutej skutočnosti
 •  poplatník starší ako 62 rokov
  • na uplatnenie tohto zníženia nie je potrebná žiadosť, správca dane zníži poplatok na základe údajov z evidencie obyvateľstva
 • poplatník, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤPS
  • potrebné doklady: žiadosť, fotokópia rozhodnutia o priznaní preukazu ZŤP, fotokópia preukazu ZŤP
  • ak má poplatník už uplatnené zníženie poplatku v predchádzajúcom zdaňovacom období a nedošlo k zmene, preukaz je platný, opätovne nemusí žiadať o jeho zníženie
  • ak je občan uznaný za občana ZŤP v priebehu kalendárneho roka, môže požiadať o zníženie na obdobie od dátumu právoplatnosti rozhodnutia o vydaní preukazu

 

Kto má nárok na odpustenie poplatku, oslobodenie od poplatku

Nárok na odpustenie poplatku má poplatník, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržuje mimo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo v zahraničí.

Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, na aké obdobie a z akého dôvodu sa v zdaňovacom období zdržuje v inej obci na území SR.

Potrebné doklady:

 1. potvrdenie príslušnej obce, že sa poplatník zdržuje alebo zdržoval na jej území, vrátane dokladu o tom, že je zapojený do systému zberu KO a DSO t.j. potvrdenie o prechodnom pobyte, vrátane dokladu o vyrubení poplatku za KO a DSO
 2. potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody
 3. potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej
 4. potvrdenie o pobyte v reedukčnom centre
 5. potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení
 6. zmluva o nájme, ak je v nájomnej zmluve zahrnutý poplatok za KO a DSO
 7. potvrdenie o pobyte v detskom domove

 

Oslobodenie v prípade pobytu alebo zamestnania v zahraničí

Potrebné doklady:

 1. potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí
 2. pracovná zmluva (v prípade uzavretia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú je poplatník povinný predložiť potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia) alebo
 3. potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí alebo
 4. potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo
 5. potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo
 6. doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie) alebo
 7. potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo
 8. doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí alebo
 9. potvrdenie o platbe dane z príjmov v zahraničí


Doklad v cudzom jazyku (okrem českého) je potrebné preložiť (nie je potrebný úradný preklad).

Oslobodenie od poplatku si môže poplatník uplatniť do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Kto má nárok na vrátenie poplatku

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť vtedy, keď zanikne povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia (napr. odhlásenie sa z trvalého pobytu, úmrtie a pod.). Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi mesto vráti preplatok na základe dokladu o ukončení podnikateľskej činnosti na území mesta na základe písomnej žiadosti o vrátenie preplatku.

Termín podania žiadosti: najneskôr do 30 dní od zmeny, ktorá má za následok vrátenie poplatku.

 

Kontakt

Janka Cimeráková
tel.: +421 42 465 08 12
e-mail: janka.cimerakova@puchov.sk

Juraj Gabčo
tel.: +421 42 465 08 12
e-mail: juraj.gabco@puchov.sk

Vybavuje sa na prízemí, č. dverí 13.

                              

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní
 • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
 • VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
 • VZN o nakladaní s odpadom na území mesta Púchov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Oznámenie o zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka