Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Púchov zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Púchov na štyri roky. Mestské zastupiteľstvo v Púchove má 19 poslancov. Poslanci vzhľadom na priamu voľbu dbajú, aby počas výkonu poslaneckej funkcie boli svojou činnosťou hodní dôvery svojich voličov, riadia sa ústavou a mestskými záujmami. MsZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecne záväzné nariadenia – “mestské zákony” a tým rozhodujú o základných otázkach života mesta.

Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov). V prípade, občan mesta požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ, rozhodne o tom MsZ hlasovaním.

 

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení
 • určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora mesta a hlavného kontrolóra
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta

 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka