Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské štipendium na podporu vzdelávania

Mestské štipendium na podporu vzdelávania

Ako si uplatniť mestské štipendium na podporu vzdelávania

Mesto Púchov podporuje vzdelávanie študentov a v zmysle Zásad o podmienkach poskytovania mestského štipendia zo dňa 31.5.2011, schválených MsZ č. 62/2007. Poskytuje mladým talentovaným študentom denného štúdia stredných a vysokých škôl v SR i v zahraničí, ktorí sú občanmi mesta Púchov, mestské štipendium na úhradu nákladov spojených s ubytovaním, cestovaním, či zabezpečením pomôcok a školských potrieb, resp. nákladov spojených s reprezentáciou na vedomostných, či talentových súťažiach.

Žiadateľ o mestské štipendium môže byť len bezúhonná osoba, ktorá má trvalý pobyt v meste Púchov. Ak v čase podania žiadosti nedovŕšil 18 rokov, musí byť zastúpený zákonným zástupcom.

Žiadosť o mestské štipendium podá žiadateľ na MsÚ v Púchove do konca júla kalendárneho roka, a to písomnou formou - tlačivom, ktoré je dostupné priamo na MsÚ, oddelenie školstva a sociálnych vecí, č. dv. 5.

 

Žiadosť o mestské štipendium obsahuje:

  • identifikáciu žiadateľa
  • informácie o škole a študijnom odbore
  • možnosti uplatnenia po ukončení štúdia
  • požadovanú výšku štipendia s odôvodnením a rozpisom použitia
  • prehlásenie so súhlasom n spracovávanie osobných údajov

 

Súčasťou žiadosti je:

  • výpis z registra trestov (s výnimkou maloletých osôb)
  • vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka, maturitné vysvedčenie
  • u študenta vysokej školy doklad o prospechu a správaní

 

Mestské štipendium sa na základe žiadosti poskytuje najdlhšie na obdobie jedného školského roka, opakovane sa o jeho priznanie môže žiadateľ uchádzať počas štúdia tri krát.

O poskytnutí mestského štipendia a jeho sume rozhoduje komisia, ktorú menuje primátor mesta z radov členov komisií MsZ a odborníkov. Komisia rozhodne o poskytnutí štipendia hlasovaním, môže aj na základe osobného stretnutia a pohovoru so žiadateľom.

O schválení mestského štipendia a jeho výške je následne každý žiadateľ písomnou formou informovaný a zároveň pozvaný na odovzdanie Listiny o udelení mestského štipendia.

Na poskytnutie mestského štipendia nie je právny nárok.

Mestské štipendium sa poskytuje bankovým prevodom a žiadateľ ho môže použiť do 30. júna kalendárneho roka.

Žiadateľ je povinný nakladať s poskytnutým mestským štipendiom účelne a hospodárne, predložiť doklady k vyúčtovaniu do 30.6. kalendárneho roka a zároveň vytvoriť podmienky pre kontrolu jeho čerpania.

 

Kontakt 

Mgr. Ivana Vančová
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: ivana.vancova@puchov.sk


 

Formulár na stiahnutie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka