Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Legislatíva mesta

ŠTATÚT MESTA PÚCHOV

Mestské zastupiteľstvo v Púchove na základe IV. Hlavy Ústavy Slovenskej republiky a § 24 ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vychádzajúc z Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy dňa 15.10.1995, s c h v a ľ u j e ŠTATÚT MESTA PÚCHOV.

(1) Štatút mesta Púchov upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta a v osobitných prípadoch aj iných osôb, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora, ďalších orgánov a organizácií mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež vonkajšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien a odmien, ako aj vedenia kroniky mesta.

(2) Štatút je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

 


 
STATUT-2011.pdf(306 kB)STATUT-2011.pdf
STATUT-2010.pdf(283.8 kB)STATUT-2010.pdf
ÚvodÚvodná stránka