Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kancelária prednostu

Prednostka

JUDr. Iveta Brindzová prednostka

JUDr. Iveta Brindzová

Tel: +421 42 465 08 19

E-mail: iveta.brindzova@puchov.sk

www: www.puchov.sk

(1) Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.
(2) Prednosta MsÚ zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
(3) Prednosta MsÚ vykonáva a plní nasledovné úlohy:
- vedie a organizuje činnosť MsÚ,
- riadi a koordinuje činnosť oddelení MsÚ,
- dohliada na zvyšovanie efektívnosti činnosti MsÚ, prijíma opatrenia na racionalizáciu organizácie práce, zlepšovanie pracovných podmienok a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta,
- kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť MsÚ,
- spolupracuje s ostatnými právnickými osobami zriadenými alebo založenými mestom,
- kontroluje hospodárne nakladanie s majetkom mesta,
- zúčastňuje sa na zasadnutiach MsZ a MsR s hlasom poradným a spolu s primátorom podpisuje zápisnice z ich zasadnutí,
- v záujme koordinácie a zabezpečenia úloh MsÚ zvoláva a vedie porady vedúcich oddelení, ukladá konkrétne úlohy, ktoré pravidelne kontroluje,
- v rámci personálnej činnosti vyhodnocuje činnosť vedúcich oddelení mestského úradu a svojich priamych podriadených, predkladá návrhy primátorovi na odmenu vedúcich oddelení mestského úradu a svojich priamych podriadených, zostavuje pracovné náplne vedúcich oddelení mestského úradu a svojich priamych podriadených,
- navrhuje riešenia pracovnoprávnych záležitostí zamestnancov MsÚ,
- navrhuje a posudzuje správnosť platového zaradenia pracovníka, priznania osobných hodnotení a ostatných platových náležitostí,
- predkladá primátorovi mesta návrhy na personálne zmeny zamestnancov MsÚ a hodnotenie zamestnancov,
- vydáva pokyny na zabezpečenie činnosti a úloh MsÚ a riadi podriadených zamestnancov,
- zabezpečuje výkon pôsobnosti prenesenej štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu, na základe analýzy ich stavu navrhuje koncepčné riešenia,
- poskytuje súčinnosť pri vypracovávaní návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj iných interných a vnútro-organizačných predpisov,
- zabezpečuje majetkoprávnu agendu týkajúcu sa nehnuteľností.
(4) Prednosta MsÚ plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor, primerané jeho pracovnému zaradeniu a ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou.
(5) V priamej riadiacej pôsobnosti prednostu MsÚ sú:
- kancelária prednostu mestského úradu,
- oddelenie organizačné a vnútornej správy
- ekonomické oddelenie,
- oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu,
- oddelenie dopravy a služieb a
- oddelenie školstva a sociálnych vecí.


 

 

 

Kancelária prednostu

Mgr. Juraj Škripec
právnik
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: juraj.skripec@puchov.sk

Ing. Ivana Mikušcová
referent verejného obstarávania a grantových projektov
tel.: +421 42 465 08 36
e-mail: ivana.mikuscova@puchov.sk

Ing. Jana Vondrová
referent grantových projektov
tel.: +421 42 465 08 41
e-mail: jana.vondrova@puchov.sk

Ing. Daniela Drábiková
referent majetkoprávnej agendy a administratívnych prác
tel.: +421 42 465 08 24
e-mail: daniela.drabikova@puchov.sk

Peter Barančík
správca počítačovej siete / informatik
tel.: +421 42 465 08 40
e-mail: peter.barancik@puchov.sk

 


 
ÚvodÚvodná stránka