Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

AKO POSTUPOVAŤ PRI UPLATNENÍ JEDNORAZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Mesto Púchov na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č. 2/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Púchov zo dňa 12.03.2012, môže občanovi, ktorým je fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Púchov a nemá voči mestu Púchov a mestským spoločnostiam nevysporiadané finančné záväzky – na miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a pod., poskytnúť jednorazovú finančnú pomoc v prípade, že sa ocitá v hmotnej núdzi, krízovej, nepriaznivej sociálnej situácii a sociálnej udalosti.

Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, resp. mimoriadnej finančnej pomoci, nie je právny nárok. Je možné ju poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz. V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi, zároveň však nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený v časti 7.2. VZN č. 2/2012. Odôvodneným dôvodom sa rozumie neschopnosť žiadateľa narábať s finančnými prostriedkami (účelové zneužitie prostriedkov na iné účely, ako je uvedené v rozhodnutí, z dôvodu, že občan s touto formou súhlasí a pod.),

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, resp. mimoriadnu finančnú pomoc, poskytuje mesto zo svojho rozpočtu na základe predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na základe vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava,

Dávka môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým osobám spoločne posudzovaným za predpokladu, že si uplatnila zákonné nároky, t.j. hmotnú núdzu z ÚPSVaR. Fyzická osoba alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si neuplatnia zákonné nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi, sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z.

Tlačivo, ktoré slúži ako žiadosť, možno získať prostredníctvom internetovej stránky Mesta Púchov, resp. osobne priamo na MsÚ Púchov, oddelenie školstva a sociálnych vecí, č. dverí 5.

 

Prílohou žiadosti musí byť:

  • potvrdenie o uplatnení si hmotnej núdze na ÚPSVaR
  • prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku
  • iné finančné príjmy

 

V žiadosti je potrebné uviesť:

  • dôvod podania žiadosti, účel, na ktorý bude jednorazová pomoc použitá
  • náklady domácnosti, vecí osobných potrieb, potrieb maloletých detí a i.

 

O priznaní jednorazovej pomoci rokuje Komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia vždy raz do mesiaca, kedy odporúča vyhovieť, prípadne nevyhovieť žiadosti, priznať výšku jednorazovej dávky v zmysle VZN č. 2/2012.

 

Kontakt 

Mgr. Ivana Vančová
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: ivana.vancova@puchov.sk
 

Lenka Jamborková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: lenka.jamborkova@puchov.sk

 


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka