Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Jeden zo snúbencov je cudzinec

Jeden zo snúbencov je cudzinec

Žiadosť o uzavretie manželstva 

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom. Ak nemá ani jeden zo snúbencov na území SR trvalý pobyt a príslušnosť nie je určená podľa osobitného zákona, snúbenci môžu urobiť vyhlásenie na hociktorom matričnom úrade.

 

Tlačivo

 • formulár je k dispozícii v listinnej podobe na matričnom úrade

 

Doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list - originál
 • doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov)
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo 
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Všetky predložené cudzojazyčné doklady musia byť úradne preložené súdnym tlmočníkom, okrem dokladov v českom jazyku a musia byť opatrené vyšším overením ako majú mať (APOSTILLE, superlegalizácia).


Občan Slovenskej republiky predkladá:

a) rodné listy - originály (osvedčené fotokópie)
b) doklad o štátnom občianstve 
c) potvrdenie o pobyte
d) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (rozvedený snúbenec)
e) úmrtný list zomretého manžela (vdovci)
f) doklad o rodnom čísle
g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklad uvedený v pism. b), c), f), g) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

 

Poplatky

 • uzatvorenie manželstva medzi občanom SR a cudzincom: 70,00€
 • uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 200,00 €
 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Kontakt

Eva Drahniaková
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk

Ing. Jana Savarová
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

tel.: +421 42 465 08 88

 

Právne predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení 

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka