Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Ing. Marta Kavecká
hlavný kontrolór
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: marta.kavecka@puchov.sk

odborný referent kontroly (zatiaľ neobsadená funkcia)
 

 

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
 

Úlohy hlavného kontrolóra:

 1. Hlavný kontrolór mesta je zamestnancom mesta.
 2. Hlavný kontrolór mesta je volený mestským zastupiteľstvom, ktorému je za výkon činnosti zodpovedný.
 3. Hlavný kontrolór mesta vykonáva a plní nasledovné úlohy:
 • podľa MsZ schváleného plánu vykonáva kontrolu:
  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • vybavovania sťažností a petícií vedených v ústrednej evidencii,
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
  • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
  • ak o jej vykonanie z dôvodu naliehavosti požiada MsZ alebo primátor,
 • vypracováva správy z jednotlivých kontrol, ktoré predkladá MsZ,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
 • upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti úradu,
 • vedie ústrednú evidenciu sťažností, oznámení, podnetov a petícií,
 • vypracováva ročnú správu o kontrolnej činnosti útvaru HK, ktorú predkladá MsZ,
 • hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

Útvar hlavného kontrolóra:

 1. Útvar hlavného kontrolóra mesta je súčasťou mestského úradu; riadi ho a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór mesta.
 2. Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.
 3. Náplň činnosti útvaru je ustanovená najmä:
 • zákonom o obecnom zriadení,
 • štatútom mesta a 
 • internou smernicou, ktorou sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta.

 

Kontrolná činnosť

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019

Zverejnené 7.6.2019


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019

Zverejnené 9.11.2018


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018

Zverejnené 4.6.2018


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018

Zverejnené 21.11.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 17.01.2017 - 14.02.2017

Zverejnené 17.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 02.05.2016 - 10.06.2016

Zverejnené 16.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.03.2016 - 15.04.2016

Zverejnené 16.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 14.12.2015 - 15.02.2016

Zverejnené 16.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.10.2015 - 27.11.2015

Zverejnené 11.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.07.2015 - 16.09.2015

Zverejnené 11.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 20.04.2015 - 17.06.2015

Zverejnené 11.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 16.02.2015 - 17.04.2015

Zverejnené 11.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 07.01.2015 - 30.01.2015

Zverejnené 11.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 16.09.2014 - 28.11.2014

Zverejnené 11.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 11.08.2014 - 21.08.2014

Zverejnené 11.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 15.04.2014 - 10.06.2014

Zverejnené 10.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 14.03.2014 - 14.04.2014

Zverejnené 10.5.2017


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 03.01.2014 - 20.02.2014

Zverejnené 10.5.2017


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka