Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evakuácia a evakuačné strediská

Evakuačné strediská a miesta ubytovania evakuovaných

Evakuačné strediská (EST) sú zariadenia určené na zabezpečenie organizácie a plynulého riadenia odsunu evakuovaných do určených miest ubytovania. Miesto ubytovania evakuovaných (MUE) je zariadenie určené na ubytovanie na dočasný pobyt evakuovaných, tvorí ho spravidla obec - mesto alebo konkrétne rekreačné, kultúrne, spoločenské, zdravotnícke, sociálne, školské, športové alebo iné zariadenia vhodné na ubytovanie evakuovantov.

 

Evakuácia vlastných obyvateľov pri ohrození NL amoniak:
zimný štadión MŠK Púchov, s.r.o.


Pri úniku amoniaku zo zimného štadióna MŠK Púchov, s.r.o. evakuačné strediská nebudú vytvárané.
 

Názov látky
UN kód
Kemlerov kód
Množstvo látky v tonách Polomer oblasti ohrozenia (metre) Ochranné opatrenia
projektované skutočné
Amoniak (NH3)
1005
268
1 1

45 m
smrteľné pásmo
pri koncentrácii
19990 ppm po dobu
pôsobenia 10 min.  

237 m (ERPG-3)
smrteľné ohrozenie
pri koncentrácii
1000 ppm po dobu
pôsobenia 1 hod.  

465 m (ERPG-2)
spôsobenie nevratných
zdravotných zmien
alebo poškodenia
imunity pri koncentrácii
200 ppm po dobu
pôsobenia 1 hod.

Opatrenia pre prípad MU spojenej s únikom chemických nebezpečných látok:

 • pri úniku amoniaku (krátkodobá evakuácia)
 • v prípade havárie na VS Liptovská Mara (dlhodobá evakuácia), amoniak nebude odčerpávaný a odvážaný, je ekologicky rozložiteľný vo vode, a preto zostane tam, kde je

 

Prehľad organizácií (PO a FO – podnikateľov), ktoré sa nachádzajú v smrteľnom pásme ohrozenia amoniakom (do 45 metrov):

P.č. Názov organizácie Počet zamestnancov
(u škôl vrátane žiakov)
1. MŠK Púchov, s.r.o. 15
2. Centrum voľného času Včielka 8
3. Reštaurácia Hokejka – Retis, s.r.o. 11
4. Púchovský hokejový klub MŠK Púchov, s.r.o. 6
5. Rastislav Urbančok – ručná autoumyváreň 1
Celkom: 41

 

Prehľad organizácií (PO a FO – podnikateľov), ktoré sa nachádzajú v oblasti ERPG-3 ohrozenia amoniakom (do 237 metrov), okrem vyššie menovaných:

P.č. Názov organizácie Počet zamestnancov
(u škôl vrátane žiakov)
1. Ing. Daniel Lako - DELTAS                              5
2. ČSOB banka 12
3. Špeciálna ZŠ 17 + 74
Celkom: 108

 

Prehľad organizácií (PO a FO – podnikateľov), ktoré sa nachádzajú v oblasti ERPG-2 ohrozenia amoniakom (do 465 metrov), okrem vyššie menovaných:

P.č. Názov organizácie Počet zamestnancov
(u škôl vrátane žiakov)
1. VŠK Púchov, s.r.o. 1
2. Tenisový klub Púchov 1
3. Plavecký klub Púchov 1
4. Cukráreň RIO 2
5. Katarína Pavelková – Katka (kaderníctvo) 2
6. Masérske služby – Kuhajdová (plaváreň) 1
7. BEEL, s.r.o. 5
8. JUKATR, s.r.o. 4
9. Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 54
10. Športhotel ALEXANDRA 26
11. ATLANTÝZ reštaurácia 6
12. MAKYTA, a.s. 435
13. OD LIDL 22
14. BILIARD BAR 6
15. Združená SŠ hotelových služieb a obchodu   75 + 707
16. Matocha – potraviny 2
17. Potraviny CBA 6
18. FD, spol. s r.o. (plastové okná) 3
19. Piváreň 6 – ROKA, s.r.o. 3
20. M+K Červený, s.r.o. (servis PC) 1
21. Schmidtová Ivana – kozmetika 1
22. SMER SD 1
23. Skrčeská – KAJ-MAK (rýchle občerstvenie) 1
24. CALLA, s.r.o. (obchodná činnosť) 2
25. Autodiely MACH4 2
26. DISCO BAR 2
Celkom: 1 372

 

V oblasti ohrozenia amoniakom pri jeho uniknutí z objektov MŠK Púchov, s.r.o. sa nachádzajú tieto ulice mesta Púchov:

P.č. Názov ulice Počet obyvateľov s trvalým pobytom
1. 1. mája 883, 885, 886, 887, 888, 889, 880, 898, 937, 939, 1159, 1160 691
2. Mojmírova 1161                             170
3. Jesenského 27
4. Štúrova 20
5. Hurbanova 94
6. Vajanského 173
7. Továrenská 119
Celkom: 1 294

 

Trasy prepravy a druh prepravy:
Trasy presunu evakuantov nie je možné predvídať z dôvodu meniteľnosti smeru vetra. Predpokladané trasy evakuácie sú:

I.  trasa   –   ohrozené ulice – Športovcov – 1. mája
II. trasa   –   ohrozené ulice – Športovcov – Gorazdova

Presun ohrozeného obyvateľstva sa uskutoční pešou chôdzou alebo samovoľnou evakuáciou vlastnými motorovými vozidlami evakuantov.

 

Evakuácia vlastných obyvateľov pri ohrození NL amoniak:
Púchovský mäsový priemysel, a.s., Púchov


Pri úniku amoniaku zo spoločnosti Púchovský mäsový priemysel, a.s. evakuačné strediská nebudú vytvárané.
 

Názov látky
UN kód
Kemlerov kód
Množstvo látky v tonách Polomer oblasti ohrozenia (metre) Ochranné opatrenia
projektované skutočné
Amoniak (NH3)
1005
268
max. 4,5
(1,5 + 3)
max. 4,5
(1,5 + 3)

61 m
smrteľná oblasť
pri koncentrácii
19990 ppm po dobu
pôsobenia 10 min.

346 m (ERPG3)
oblasť smrteľného
ohrozenia pri
koncentrácii nad
750 ppm po dobu
pôsobenia 1 hod.
  

556 m (IDLH)
oblasť ohrozenia
zdravia pri
koncentrácii nad
300 ppm po dobu
pôsobenia 30 min.

Opatrenia pre prípad MU spojenej s únikom chemických nebezpečných látok:

 • pri úniku amoniaku (krátkodobá evakuácia)
 • v prípade povodne alebo záplavy (krátkodobá alebo dlhodobá evakuácia) amoniak nebude odčerpávaný a odvážaný, je ekologicky rozložiteľný vo vode a preto zostane tam, kde je – v mraziacom systéme

 

Prehľad organizácií (PO a FO – podnikateľov), ktoré sa nachádzajú v smrteľnej oblasti ohrozenia amoniakom (do 61 metrov):

P.č. Názov organizácie Počet zamestnancov
(u škôl vrátane žiakov)
1. Púchovský mäsový priemysel, a.s.                         220
2. Baron Púchov, s.r.o. 113
Celkom: 333

 

Prehľad organizácií (PO a FO – podnikateľov), ktoré sa nachádzajú v oblasti smrteľného ohrozenia (ERPG-3) amoniakom (do 346 metrov), okrem vyššie menovaných:

P.č. Názov organizácie Počet zamestnancov
(u škôl vrátane žiakov)
1. ALVE Slovakia, s.r.o. 28
2. AB-STAVEBNINY, s.r.o. 4
3. M&V Slovakia, s.r.o. 15
4. PERFEKT DK, s.r.o. 1
5. ATC-JR, s.r.o. 13
6. Autoopravovňa Tanuška Ľubomír                           5
Celkom: 66

 

Prehľad organizácií (PO a FO – podnikateľov), ktoré sa nachádzajú v oblasti ohrozenia zdravia (IDLH) amoniakom (do 556 metrov), okrem vyššie menovaných:

P.č. Názov organizácie Počet zamestnancov
(u škôl vrátane žiakov)
1. JANEK, s.r.o. 47
2. OMV Slovensko s.r.o. (čerpacia stanica)                2
Celkom: 49

 

V oblasti ohrozenia amoniakom pri jeho uniknutí z objektov organizácie Púchovský mäsový priemysel, a.s. sa nachádzajú tieto ulice mesta Púchov:

P.č. Názov ulice Počet obyvateľov s trvalým
pobytom
1. Riečna 109
2. Hrabovská 16
3. Vsetínska                                                                       33
Celkom: 158

 

Trasy prepravy a druh prepravy:
Trasy presunu evakuantov nie je možné predvídať z dôvodu meniteľnosti smeru vetra. Predpokladané trasy evakuácie sú:

I.  trasa   –   ohrozené ulice – Vsetínska

Presun ohrozeného obyvateľstva sa uskutoční pešou chôdzou alebo samovoľnou evakuáciou vlastnými motorovými vozidlami evakuantov.

 

Evakuácia vlastných obyvateľov pri ohrození NL chlór:
krytá plaváreň MŠK Púchov, s.r.o.


Pri úniku chlóru z krytej plavárne MŠK Púchov, s.r.o. evakuačné strediská nebudú vytvárané.
 

Názov látky
UN kód
Kemlerov kód
Množstvo látky v tonách Polomer oblasti ohrozenia (metre) Ochranné opatrenia
projektované skutočné
Chlór (Cl2)
plynný
1017
265
0,2

0,2

4 oceľové tlakové nádoby

z toho:

 • 0,05 zapojené v systéme dezinfekcie vody 
 • 0,15 nezapojené, len ako zásobné

42 m
smrteľné pásmo
pri koncentrácii
130 ppm po dobu
pôsobenia 10 min.
 

148 m (ERPG-3)
smrteľné ohrozenie
pri koncentrácii
20 ppm po dobu
pôsobenia 1 hod.
  

429 m (ERPG-2)
spôsobenie nevratných
zdravotných zmien alebo
poškodenia imunity pri
koncentrácii 3 ppm
po dobu pôsobenia
1 hod.

Opatrenia pre prípad
MU spojenej s únikom
chemických
nebezpečných látok:

 • pri úniku chlóru
  (krátkodobá
  evakuácia), plynný
  chlór je umiestnený
  v oceľových tlakových
  nádobách, ktoré sú
  zabezpečené
  proti spadnutiu
 • v prípade havárie na
  VS Liptovská Mara
  (dlhodobá evakuácia),
  všetky 4 oceľové
  tlakové nádoby
  s plynným chlórom
  budú odvezené spolu
  s iným materiálom
  na základe zmluvy
  s Mestom Púchov
  do zabezpečených

  priestorov mimo
  pásma ohrozenia
  vodou

 

Prehľad organizácií (PO a FO – podnikateľov), ktoré sa nachádzajú v smrteľnom pásme ohrozenia chlórom (do 42 metrov):

P.č. Názov organizácie Počet zamestnancov
(u škôl vrátane žiakov)
1. MŠK Púchov, s.r.o. 15
2. Plavecký klub Púchov 1
3. Pavol Ciesar – Cukráreň RIO (plaváreň) 2
4. Katarína Pavelková – kaderníctvo Katka (plaváreň) 2
5. Masérske služby – Kuhajdová (plaváreň) 1
6. Športhotel ALEXANDRA 26
Celkom: 47

 

Prehľad organizácií (PO a FO – podnikateľov), ktoré sa nachádzajú v oblasti ERPG-3 ohrozenia chlórom (do 148 metrov), okrem vyššie menovaných:

P.č. Názov organizácie Počet zamestnancov
(u škôl vrátane žiakov)
1. VŠK Púchov, s.r.o. 1
2. BEEL, s.r.o. 5
3. JUKATR, s.r.o. 4
4. Tenisový klub Púchov 1
5. Potraviny CBA 6
6. ATLANTÝZ reštaurácia – Luhová 6
7. Piváreň 6 – ROKA, s.r.o. 3
8. M+K Červený, s.r.o. (servis PC) 1
9. Schmidtová Ivana – kozmetika 1
10. SMER SD 1
11. Skrčeská – KAJ-MAK (rýchle občerstvenie)              1
12. CALLA, s.r.o. (obchodná činnosť) 2
13. Autodiely MACH4 2
14. DISCO BAR 2
15. Matocha – potraviny 2
16. FD, spol. s r.o. (plastové okná) 3
17. BILIARD BAR 6
Celkom: 47

 

Prehľad organizácií (PO a FO – podnikateľov), ktoré sa nachádzajú v oblasti ERPG-2 ohrozenia chlórom (do 429 metrov), okrem vyššie menovaných:

P.č. Názov organizácie Počet zamestnancov
(u škôl vrátane žiakov)
1. Centrum voľného času Včielka 8
2. Reštaurácia Hokejka – Retis, s.r.o. 11
3. Púchovský hokejový klub MŠK Púchov, s.r.o. 6
4. Rastislav Urbančok – ručná autoumyváreň 1
5. MAKYTA, a.s. 435
6. OD LIDL 22
7. Špeciálna ZŠ 17 + 74
8. ČSOB banka 12
9. Ing. Daniel Lako - DELTAS 5
10. Združená SŠ hotelových služieb a obchodu 75 + 707
11. TATRA banka 12
12. Lemon Lion – finančné centrum 4
13. Koukal Ján (Setek) – finančné centrum 10
14. Župný dom 1
15. Malý župný dom 4
16. Dôvera, a.s. (zdravotná poisťovňa) 23
17. Gymnázium Púchov 50 + 515
18. MŠ 1. mája 6 + 49
19. Herňa Admiral 3
20. Práčovňa PERITEX 3
21. JUDr. Majtán – právna služba 1
22. Predajňa ELEKTRO – Elena Šulíková 1
23. Revák Marian Farby-Laky 4
24. Pazúrik – papiernictvo (Šišoláková) 1
25. Optika – Zeliezka Jozef 2
26. JUMA-BYT – JEANS WORLD (Hudečková) 1
27. Zubná ambulancia MUDr. Rábik 2
28. Troška Vladimír – zlatníctvo 1
29. Hvizdodatto Studio – tetovacie štúdio 1
30. TOPAM – predajňa obuvi (Muráriková) 2
31. Občerstvenie SKI ČERTOV 2
32. Foto ateliér 1
33. Zdravá výživa – ASLAN TATTO (Canklová) 1
34. Juríková Vlasta – predajňa kvetov 1
35. Cukráreň Benátky – Halimi Shirin 1
36. Pekáreň Střelná 2
37. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 2
38. Optika Fokus 1
39. Prodata plus – výpočtová technika 2
40. Ďatelinka – predajňa textilu (DK) 3
41. Pohostinstvo – Pojezdal (DK) 5
42. NIKÉ – stávková kancelária 2
43. Občerstvenie – TOMMY GASTRO (Gašpárková)     2
44. Papiernictvo Žabka – Rojko 1
45. Mestská kaviareň – Jellúš 2
46. Tiramex – výpočtová technika – Jellúš 1
47. NICE CLUB – Filip 1
48. Kvetinárstvo – Močková 3
49. DM drogerie Markt 4
50. FOOD FACTORING – Plecháč (potraviny CBA) 14
51. Bartanus Ján – fotoslužby 2
52. Zmrzlina – Saliji Ali 1
53. LONG, s.r.o. (čínsky obchod) 5
54. Vinotéka LUMIKA 1
Celkom: 2 129

 

V oblasti ohrozenia chlórom pri jeho uniknutí z objektov MŠK Púchov, s.r.o. sa nachádzajú tieto ulice mesta Púchov:

P.č. Názov ulice Počet obyvateľov s trvalým
pobytom
1. 1.mája 883, 885, 886, 887, 880, 898, 937, 939, 1159, 1160, 901, 903, 870, 871, 877, 878, 873, 876 907
2. Obrancov mieru 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1157        715
3. Štefánikova 810 39
4. Mojmírova 479
5. Rastislavova 500
6. Pribinova 629
Celkom: 3 269

 

Trasy prepravy a druh prepravy:
Trasy presunu evakuantov nie je možné predvídať z dôvodu meniteľnosti smeru vetra.
Predpokladané trasy evakuácie sú:

I.  trasa   –  ohrozené ulice – Športovcov – 1. mája
II. trasa   –  ohrozené ulice – Športovcov – Gorazdova
III. trasa  –  ohrozené ulice – Mojmírova – Obrancov mieru

Presun ohrozeného obyvateľstva sa uskutoční pešou chôdzou alebo samovoľnou evakuáciou vlastnými motorovými vozidlami evakuantov.

 

Evakuácia vlastných obyvateľov pri ohrození VS Liptovská Mara

V prípade dôsledku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe Liptovská Mara sa na území mesta vyhlasuje evakuácia. Po vyhlásení evakuácie postupujte nasledovne:

 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 • Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu.
 • Uzamknite byt.
 • Presvedčte sa, či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 • V prípade, ak sa vo Vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
 • Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas, kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
 • Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
 • Vykonajte presun do evakuačného strediska tak, ako je uvedené v nasledujúcej časti.

V evakuačnom stredisku sa dozviete, kde je Vaše miesto ubytovania. Miesta ubytovania sú plánované na území mesta a okresu Púchov.

Mesto Púchov plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu v prípade ohrozenia vlastného obyvateľstva prielomovou vlnou pri havárii na vodnej stavbe Liptovská Mara. Prívalová vlna zasiahne Mesto Púchov cca do 12 hodín od havárie na vodnej stavbe, čas poklesu prietoku v Meste Púchov na Q100 sú cca 2 dni a 6 hodín.

Počty evakuantov  z územia ohrozeného prielomovou vlnou pri havárii na vodnej stavbe Liptovská Mara:

Počet osôb
ohrozených prielomovou vlnou umiestnených vo vlastnom meste potreba evakuovať z mesta
15 330 1 560 13 770

 

O ohrození vodou bude obyvateľstvo varované 6-minútovým stálym tónom sirén. Ešte pred príchodom čela vlny by sa vykonala evakuácia obyvateľstva z predpokladaného ohrozeného územia do neohrozených častí mesta Púchov a okolitých neohrozených obcí.

Počíta sa s potrebou evakuovať na dobu približne 5 dní asi 15 330 obyvateľov. Predpokladá sa s umiestnením osôb v meste Púchov 1 560 aj mimo mesta Púchov v obciach okresu Púchov v počte 13 770 osôb.

Po uplynutí nebezpečenstva zatopenia (čo poplachové sirény budú avizovať 2-minútovým stálym tónom) a likvidácie následkov sa evakuované obyvateľstvo vráti do svojich bydlísk autobusovou kyvadlovou dopravou SAD Trenčín, a.s. a spoločnosťou ADP, s.r.o., Púchov, resp. pešo.

Prípadná evakuácia z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy – povodne a záplavy, krupobitie, víchrica, zosuvy pôdy a pod., katastrofy alebo teroristické útoky sa však dá ťažko predpokladať. Z uvedeného dôvodu sa evakuácia neplánuje.

V meste Púchov je plánovaných 10 evakuačných stredísk (EST) pre prípad havárie na vodnej stavbe Liptovská Mara podľa ulíc v ohrozených častiach mesta:

Mesto Púchov
(počet EST)
Stanica nástupu evakuantov Miesto ubytovania evakuantov
EST 1 MŠ Staré Nosice Púchov, m.č. Nové Nosice
EST 2 ÚSSPMPM Púchov časť Nosice Beluša, m.č. Belušské Slatiny
EST 3 Železničná stanica Púchov Beluša, m.č. Belušské Slatiny
KD Mojtín
KD Visolaje
EST 4 ZŠ Komenského Púchov KD Púchov, m.č. Hoština
KD Púchov, m.č. Ihrište
KD Lúky
EST 5 ZŠ Gorazdova Púchov KD Vydrná
KD Lysá pod Makytou
EST 6 ZŠ Mládežnícka Púchov KD Lazy pod Makytou
EST 7 DD a DSS Hoštínska Púchov Lazy pod Makytou (Hotel Čertov)
EST 8 PúTV Námestie Slobody KD Dohňany
EST 9 Detský Domov Púchov MŠ Dohňany
EST 10 Parkovisko Hollého Púchov KD Mestečko
KD Záriečie

 

Evakuačná komisia mesta Púchov bude pracovať v budove Mestského úradu Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov v zasadacej miestnosti primátora mesta na 1. poschodí, č. dv. 18. V prípade priameho ohrozenia budovy MsÚ Púchov bude Evakuačná komisia mesta pracovať v Kultúrnom dome, miestna časť Hoština.

Krízový štáb Okresného úradu Púchov bude pracovať v budove Okresného úradu Púchov, Štefánikova 820/19, Púchov.


Umiestnenie evakuačných zariadení

Evakuačné
stredisko
Miesto
ubytovania
Počet osôb
Púchov Púchov, m.č. Nové Nosice 500
Mojtín 500
Beluša, m.č. Belušské Slatiny 1 900
Visolaje 770
Dohňany 2 000
Vydrná 500
Púchov, m.č. Hoština 560
Púchov, m.č. Ihrište 500
Mestečko 1 300
Záriečie 1 300
Lúky 1 500
Lazy pod Makytou 2 000
Lysá pod Makytou 2 000
SPOLU: 15 330

 

Evakuačné
stredisko
Ulica
(MČ)
Počet osôb Miesto
ubytovania
ES 1 – MŠ Nosice Staré Nosice 528 Nové Nosice - RD (500)
ES 2 – ÚSSPMPM Nosice ÚSSPMPM Nosice 40 Belušské Slatiny (1900)
ES 3 – Železničná stanica Školská 64 Belušské Slatiny (1900)
Kukučínova 282
Jesenského 30
Spojová 44
Železničná  72
Jilemnického 17
Slovanská 94
T. Vansovej 126
Trenčianska 39
F. Hečku  33
1. mája 955
Hollého 29
SPOLU: 1 785
ES 3 – Železničná stanica Továrenská 119 Mojtín (500)
Hurbanova 94
Vajanského 173
Štúrova 25
Lichardova 97
SPOLU: 508
ES 3 – Železničná stanica Nábrežie slobody 45 Visolaje (770)
Štefánikova  485
Mudroňova 251
SPOLU: 781
ES 4 – ZŠ Komenského Požiarna 516 Hoština - RD (560)
ES 4 – ZŠ Komenského Svätoplukova 145 Ihrište - RD (500)
Gorazdova 4
Hrabovská  64
Riečna  143
Vsetínska  39
Royova 111
SPOLU: 506
ES 4 – ZŠ Komenského Moyzesova 305 Lúky (1500)
Moravská 1 202
SPOLU: 1 507
ES 5 – ZŠ Gorazdova Mojmírova 498 Vydrná (500)
ES 5 – ZŠ Gorazdova Komenského 1 277 Lysá pod Makytou (2000)
Pribinova 638
SPOLU: 1 915
ES 6 – ZŠ Mládežnícka Mládežnícka 323 Lazy pod Makytou (2000)
Okružná 1 515
SPOLU: 1 838
ES 7 – DD a DSS Hoštínska DD a DSS Hoštínska 120 Lazy pod Makytou (2000)
ES 8 – PúTV Nám. Slobody Námestie Slobody 1 653 Dohňany (2000)
Nimnická 7
Dvory 166
Za cintorínom (časť) 180
SPOLU: 2 006
ES 9 – Detský domov DD Štefánikova 90 Dohňany (2000)
ES 10 – Parkovisko Hollého Obrancov mieru 1 155 Mestečko (1300)
Za cintorínom (časť) 100
SPOLU: 1 255
ES 10 – Parkovisko Hollého Chmelinec 551 Záriečie (1300)
Rastislavova 500
F. Urbánka 34
Vodárska 23
Za cintorínom (časť) 140
SPOLU: 1 248

 

Odporúčaný postup pri evakuácii obyvateľstva podľa rozdelenia do skupín

a) Deti zo škôl a školských zariadení:

 • deti umiestnené v materských školách sa po vyhlásení evakuácie odovzdajú rodičom a evakuujú sa v skupine ostatného obyvateľstva,
 • deti zo základných škôl sa posielajú domov a evakuujú sa v skupine ostatného obyvateľstva,
 • deti nevyzdvihnuté zo škôl a školských zariadení a deti zo školských zariadení s celodennou starostlivosťou sa evakuujú so školským zariadením – školy a školské zariadenia plnia funkciu evakuačného strediska.

b) Matky v domácnostiach s deťmi predškolského veku, s deťmi vyzdvihnutými alebo poslanými domov z predškolských a školských zariadení sa evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska, ktoré zriaďuje obec – mesto.

c) Zdravotne postihnutí občania v domácnosti sa evakuujú s rodinnými príslušníkmi alebo s osobami, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu.

d) Deti zo zdravotníckych zariadení (ktorým sa rozumie napr. dojčenský ústav, pôrodnícke a detské oddelenie nemocnice) a deti zo zariadení sociálnej starostlivosti sa zásadne evakuujú s týmto zariadením. Zariadenie zároveň plní funkciu evakuačného strediska. Tieto deti sa ubytovávajú v zariadeniach obdobného druhu v miestach ubytovania evakuantov.

e) Ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti sa evakuujú s týmito zariadeniami do vopred určeného obdobného, podmienkami zodpovedajúceho zariadenia. Zariadenie plní funkciu evakuačného strediska.

f) Evakuáciu ostatného obyvateľstva riadi EVAKUAČNÁ KOMISIA MESTA PO EVAKUAČNÝCH STREDISKÁCH.

Upozornenie!
Všetky presuny do vzdialenosti 5 km sa vykonávajú peši.

Poznámka:
V prípade úniku nebezpečnej látky zo stacionárnych zdrojov alebo pri ich preprave bude vyhlásená evakuácia ohrozeného územia. O skončení ohrozenia budú obyvatelia informovaní a budú sa môcť vrátiť do svojich domovov.

 

Ukrytie obyvateľstva

Ukrytie obyvateľstva sa realizuje pri vzniku mimoriadnych udalostí (MU), resp. po vyhlásení mimoriadnych situácií (MS). Problematiku úkrytov rieši vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

Na zabezpečenie ochrany obyvateľstva za MU a MS sa už v mierovej dobe budujú a pripravujú ochranné stavby (OS), podľa ochranných vlastností sa členia na:

a) odolné úkryty,
b) plynotesné úkryty,
c) jednoduché úkryty budované svojpomocne,
d) chránené pracoviská.


Odolné úkryty sú odolné stavby:
a) na ochranu proti vonkajšiemu statickému a dynamickému zaťaženiu,
b) na zabezpečenie plynotesnosti stavby,
c) na zabezpečenie dodávky filtrovaného vzduchu pre ukrývaných,
d) na utvorenie podmienok na dlhodobý pobyt ukrývaných, a to najmenej na päť dní.


Plynotesné úkryty sú ochranné stavby a priestory, ktoré:
a) zabezpečujú plynotesnosť stavby,
b) zabezpečujú dodávku fitrovaného vzduchu pre ukrývaných,
c) utvárajú podmienky na krátkodobý pobyt ukrývaných, a to najmenej na dva dni.


Jednoduché úkryty budované svojpomocne:
Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí.


Chránené pracoviská
Chránené pracoviská sú ochranné stavby, ktoré slúžia civilnej ochrane na zabezpečenie úloh súvisiacich:
a) s ochranou štátnych orgánov,
b) s organizovaním a riadením záchranný, lokalizačných a likvidačných prác na území.
Chránené pracoviská sa zriaďujú vo vybraných odolných a plynotesných úkrytoch budovaných v mieri.

 

Úkryty COO v meste Púchov, kedy a kde sa bude obyvateľstvo mesta ukrývať

Úkryty v meste Púchov za „MIMORIADNEJ SITUÁCIE“ budú spohotovené a označené nápisom „Úkryt COO“ a šípkou, ktorá bude ukazovať smer a miesto úkrytu.
O označenie úkrytov (nastriekaním nápisu a šípky na chodníky, fasády budov atď.) sa postarajú vlastníci úkrytov. Po vyhlásení mimoriadnej situácie spojenej s príkazom na ukrytie obyvateľstva si občania so sebou zoberú prostriedky individuálnej ochrany (PIO), úkrytovú batožinu, stoličku na sedenie a najkratšou cestou sa odoberú do najbližšieho úkrytu COO.

Na území mesta Púchov je evidovaných 9 odolných úkrytov pre kapacitu 1 716 ukrývaných osôb a 1 plynotesný úkryt pre kapacitu 80 ukrývaných osôb, ktoré sú umiestnené v stavbách podľa § 4 ods. 4 a 5 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a ako samostatne stojace. Zabezpečenie ukrytia na území mesta predstavuje v odolných a plynotesných úkrytoch približne 10 %, z toho v odolných úkrytoch približne 9 %, plynotesných úkrytoch približne 1 %. Jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne je evidovaných 1 133 pre kapacitu 25 129 ukrývaných, čo dostatočne pokryje potrebu ukrytia 139 % z celkového počtu obyvateľstva v meste.

V meste Púchov evidujeme nasledovné PÚ a OÚ:

P.č. Evidenčné číslo Adresa Druh OS
(OÚ, PÚ)
Kapacita Majiteľ (správca)
ochrannej stavby
1. 03 09 001 1. mája 882/46,
Púchov
124 MAKYTA, a.s.,
Púchov
2. 03 09 002 Vsetínska cesta 1354/15,
Púchov
161 Púchovský mäsový
priemysel, a.s., Púchov
3. 03 09 004 Trenčianska 440,
Púchov
80 Železnice SR,
Púchov
4. 03 09 005 Štefánikova 812/2,
Púchov
46 Slovenská pošta – Slovak Telekom, Púchov
5. 03 09 006 Nosice,
Púchov
63 Vodná elektráreň,
Nosice
6. 03 09 009 T. Vansovej 1054,
Púchov
512 MATADOR, a.s.,
Púchov
7. 03 09 010 T. Vansovej 1054,
Púchov
183 MATADOR, a.s.,
Púchov
8. 03 09 012 T. Vansovej 1054,
Púchov
200 MATADOR, a.s.,
Púchov
9. 03 09 013 T. Vansovej 1054,
Púchov
240 MATADOR, a.s.,
Púchov
10. 03 09 014 Štefánikova 810,
Púchov
187 MESTO PÚCHOV

 

Zoznam JÚBS je spracovaný v Pláne ukrytia mesta Púchov.

 

Predaj základných druhov potravín a iných tovarov v prípade veľmi závažných krízových situácií

Pre prípad vzniku veľmi závažných krízových situácií spôsobených napríklad rozsiahlym výpadkom dodávky elektriny, plynu a s tým spojeným prerušením dodávok najzákladnejších potravín a iných tovarov, má mesto Púchov (v zmysle zákona NR SR č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/2011 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach v znení neskorších predpisov a v súlade s metodickým pokynom č. 4/2003 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky) pripravený systém opatrení v zásobovaní obyvateľov mesta.

Týmito opatreniami je stanovený postup pre jednotlivé subjekty:

 • mesto a jeho výdajne odberných oprávnení,
 • osoby ktoré podnikajú v oblasti obchodu a budú predávať výrobky alebo tovary,
 • obyvateľov, ktorí sa nachádzajú na území, na ktorom je vyhlásené mimoriadne regulačné opatrenie.


Životne dôležitým výrobkom alebo životne dôležitým tovarom je taký výrobok alebo tovar, ktorého nedostatok počas krízovej situácie môže ohroziť zdravie alebo život alebo ohroziť plnenie úloh ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek. Za takéto výrobky sa považujú: múka, tuky, mlieko, mäso, vajcia, cukor, ryža, zemiaky, soľ a ďalšie výrobky alebo tovary, ak o nich rozhodne vláda SR nariadením alebo ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení nariadi okresný úrad v sídle kraja.

Na predaj výrobkov alebo tovarov možno v čase krízovej situácie vyhlásiť tieto mimoriadne regulačné opatrenia:

a) cenová stabilita výrobkov alebo tovarov – znamená udržanie cien výrobkov alebo tovarov na úrovni cien, ktoré platili v deň vyhlásenia núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo v deň vypovedania vojny; ak mimoriadne regulačné opatrenie na zabezpečenie cenovej stability výrobkov alebo tovarov trvá viac ako 72 hodín, nesmie cena výrobku alebo tovaru prekročiť úroveň jeho priemernej ceny platnej v prevádzkárni v oblasti obchodu počas uplynulých 30 dní.

b) predaj obmedzeného množstva výrobkov alebo tovarov – spočíva v tom, že pri vybraných druhoch životne dôležitých výrobkov alebo tovarov je stanovené neprekročiteľné množstvo, ktoré môže byť predané spotrebiteľom pri jednom nákupe v jednom kalendárnom dni jednému kupujúcemu, v sieti prevádzkární v oblasti obchodu, po predložení nákupného preukazu, v ktorom sa vyznačí nakúpené množstvo výrobkov alebo tovarov.

c) predaj výrobkov alebo tovarov na prídel v sieti prevádzkarní v oblasti obchodu je ich predaj fyzickým osobám na základe prídelových lístkov podľa jednotlivých kategórií osôb (D 06, D 1, D 18, A).

Odberným oprávnením je písomný dokument, ktorý oprávňuje fyzickú osobu na nákup životne dôležitých výrobkov alebo tovarov počas vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení. Odberným oprávnením je:

 • nákupný preukaz,
 • prídelový lístok.


Upozorňujeme, že cenu výrobku alebo tovaru musí kupujúci zaplatiť tak, ako pri bežnom nákupe!!!

Obyvateľstvo je podľa veku rozdelené do jednotlivých kategórií, pre ktoré sú určené minimálne množstvá spotreby vybraných výrobkov alebo tovarov nevyhnutných na prežitie osôb:

 • D 06: dojčatá 0 – 6 mesiacov
 • D 1: dojčatá 6 – 12 mesiacov
 • D 18: deti 1 – 18 rokov
 • A: dospelí.


Pripomíname, že tento systém v zásobovaní je pripravený len pre prípad, keď zlyhajú všetky iné opatrenia.

O zavedení mimoriadnych regulačných opatrení má právo rozhodnúť len Vláda Slovenskej republiky (ak sa opatrenia týkajú územia minimálne 2 krajov) alebo okresný úrad v sídle kraja pre územie daného kraja.

Mesto Púchov v tomto prípade aktivuje činnosť 4 výdajní odberných oprávnení. Výdajňa odberných oprávnení je priestor vymedzený mestom, s pôsobnosťou pre mesto Púchov, uspôsobený na výdaj a zúčtovanie odberných oprávnení podľa evidencie obyvateľstva. Výdajne odberných oprávnení (ďalej len „VOO“) budú zriadené v 4 základných školách na území mesta Púchov.

Na základe rozhodnutia Krajského úradu v Trenčíne e.č. 2005/2279-16 zo dňa 11.2.2005 mesto Púchov zriadilo nasledovné Výdajne odberných oprávnení:

Zoznam výdajní odberných oprávnení v meste Púchov

VOO č. 1 – ZŠ Komenského 50, Púchov
Ulice:
Komenského, Kuzmányho, Podjavorinskej, Sládkovičova, J. Kráľa, Hoštínska, Vodárska, Pod Lachovcom, Štefánikova, Za cintorínom, Royova, Moravská, Požiarna, Hollého, Nábr. Slobody, F. Urbánka, Moyzesova

VOO č. 2 – ZŠ Mládežnícka 1434, Púchov
Ulice:
Nám. Slobody, Potôčky, Dvory, Samoty, Zábreh, Pod Zábrehom, Okružná, Chmelinec, Mládežnícka, Mudroňova, Nimnická

VOO č. 3 – ZŠ Gorazdova 1174, Púchov
Ulice:
Obr. mieru, 1. mája, Mojmírova, Pribinova, Rastislavova, Gorazdova, Svätoplukova, Športovcov, Streženická cesta, Vsetínska, Hrabovská, Riečna, Ihrište, Hoština, Vieska

VOO č. 4 – ZŠ Slovanská 23, Púchov
Ulice:
Spojová, T. Vansovej, F. Hečku, Jilemnického, Jesenského, Kukučínova, Vajanského, Štúrova, Železničná, Slovanská, Školská, Lichardova, Hurbanova, Továrenská, Trenčianska, Vŕšok, J.Smreka, Kpt. Jaroša, I.Krasku, Nosice, Novonosická, Sadová, Záhradná, Záskalie, Ružová, Tulipánová, Kvetinová, Astrová
+ bezdomovci – Mesto Púchov


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka