Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ekonomické oddelenie

Ing. Lucia Pružinská
vedúca oddelenia

tel.: +421 42 465 08 65
e-mail: lucia.pruzinska@puchov.sk

 

Ekonomické oddelenie riadi vedúci oddelenia, ktorý je priamo podriadený prednostovi MsÚ.

 • organizačne riadi, vedie a koordinuje prácu v rozsahu potrebnej súčinnosti v oblasti účtovníctva, financovania a výberu daní a poplatku za KO a DSO mesta Púchov s ostatnými oddeleniami, obchodnými spoločnosťami a organizáciami mesta,
 • metodicky riadi a usmerňuje činnosť ekonomického oddelenia,
 • koordinuje správu miestnych daní a poplatku za KO a DSO,
 • zodpovedá za včasné vydanie rozhodnutí k miestnym daniam a poplatku za KO a DSO,
 • zodpovedá za spracovanie podkladov k odvolacím konaniam na úseku miestnych daní a poplatku za KO a DSO,
 • zodpovedá za vymáhanie nedoplatkov na úseku miestnych daní a poplatku za KO a DSO,
 • riadi, organizuje a zostavuje návrh rozpočtu mesta z podkladov od ostatných oddelení, obchodných spoločností a organizácií mesta,
 • vypracováva programový rozpočet mesta v programe samosprava-online,
 • v priebehu účtovného obdobia navrhuje a zostavuje potrebné úpravy rozpočtu mesta,
 • zabezpečuje aplikáciu uznesení mestského zastupiteľstva na rozpočet mesta,
 • zabezpečuje spracovanie prehľadov o plnení rozpočtu mesta pre potreby primátora, prednostu, vedúcich jednotlivých oddelení mestského úradu,
 • spracováva Záverečný účet a hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta,
 • spracováva monitoringy programového rozpočtu vyplývajúce z platných právnych predpisov,
 • zabezpečuje zverejňovanie rozpočtu mesta a jeho rozpočtových organizácií prostredníctvom systému RIS.SAM,
 • zodpovedá za vedenie účtovníctva a majetku mesta,
 • zabezpečuje spracovanie výkazov, sleduje príjmy a výdavky rozpočtu mesta a kontroluje schválený spôsob použitia finančných prostriedkov,
 • spolupracuje s audítorom,
 • zodpovedá za aplikáciu pripomienok a stanovísk audítora k spôsobu vedenia účtovníctva, pripomienky eviduje,
 • riadi spracovanie individuálnej účtovnej závierky mesta (mesačnej, štvrťročnej, ročnej),
 • spracováva poznámky k individuálnej účtovnej závierke,
 • spracováva konsolidovanú účtovnú závierku za mesto,
 • spracováva poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke,
 • zabezpečuje odsúhlasovanie formulára vzájomných vzťahov medzi mestom a organizáciami verejnej správy,
 • vypracováva výročnú správu k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke,
 • zodpovedá za zverejnenie výročnej správy (individuálnej aj konsolidovanej) v systéme RIS.SAM,
 • zabezpečuje agendu styku s peňažnými ústavmi (spravuje existujúce bankové účty, zabezpečuje otvorenie nových účtov, zrušenie nepotrebných bankových účtov, zabezpečuje podpisové vzory k účtom),
 • koordinuje platby s ohľadom na stav finančných prostriedkov,
 • odsúhlasuje a autorizuje úhrady z účtov mesta zriadených v peňažných ústavoch,
 • zabezpečuje agendu úverových účtov mesta (archivuje úverové zmluvy, zabezpečuje splátky istiny úverov a úrokov),
 • spravuje vyúčtovanie dotácií poskytnutých tretím subjektom z rozpočtu mesta,
 • zabezpečuje vykonanie riadnej a mimoriadnej fyzickej a dokladovej inventúry a inventarizácie majetku a záväzkov mesta,
 • zodpovedá za včasné predkladanie materiálov ekonomického oddelenia na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • pripravuje uznesenia z ekonomickej oblasti na rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • spolupracuje s likvidačnou komisiou a ekonomickou komisiou,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva,
 • spracováva interné normy a smernice z oblasti účtovníctva,  majetku a finančnej kontroly,
 • spracováva a predkladá návrhy všeobecne záväzných nariadení v oblasti miestnych daní a poplatku za KO a DSO.

 

Kontakty

Ing. Lucia Pružinská
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 65
e-mail: lucia.pruzinska@puchov.sk

Andrea Nosková
finančný účtovník
tel.: +421 42 465 08 44
e-mail: andrea.noskova@puchov.sk

Ing. Daniela Pšenková
finančný účtovník
tel.: +421 42 465 08 44
e-mail: daniela.psenkova@puchov.sk

Vlasta Derevjaníková
referent miestnych daní – daň z nehnuteľností PO, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: vlasta.derevjanikova@puchov.sk

Bc. Ingrid Belicová
referent miestnych daní – daň z nehnuteľností FO
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: ingrid.belicova@puchov.sk

Janka Cimeráková
referent poplatku za KO     
tel.: +421 42 465 08 12
e-mail: janka.cimerakova@puchov.sk

Juraj Gabčo
referent poplatku za KO  
tel.: +421 42 465 08 12
e-mail: juraj.gabco@puchov.sk

Ing. Patricia Rumanová
referent vymáhania daňových pohľadávok, evidencie KZ a NZ       
tel.: +421 42 465 08 25
e-mail: patricia.rumanova@puchov.sk

Eva Záborská
referent majetku
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: eva.zaborska@puchov.sk

Monika Loduhová
finančný účtovník MŠ
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: monika.loduhova@puchov.sk

Iveta Körmendyová
referent fakturácie MŠ       
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: iveta.kormendyova@puchov.sk

Ing. Andrea Veselovská
referent rozpočtu              
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: andrea.veselovska@puchov.sk

 


 
ÚvodÚvodná stránka