Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dopravy a služieb

Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD.
vedúca oddelenia

tel.: +421 42 465 08 16
e-mail: alena.vavrova@puchov.sk

 

Oddelenie dopravy a služieb riadi vedúci oddelenia, ktorý je priamo podriadený prednostovi MsÚ.

 • riadi a zodpovedá za plnenie pracovných činností, ktoré pre oddelenia vyplývajú z obsahovej náplne činností jednotlivých úsekov  a vytvára pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky,
 • organizačne riadi a vedie prácu oddelenia dopravy a služieb Mestského úradu Púchov a právnických osôb mesta – Podniku technických služieb mesta s.r.o., Mestského bytového podniku s.r.o. a Púchov servis, s.r.o.,
 • spracováva a navrhuje rozpočet príjmov a výdavkov pre úsek dopravy, vodného hospodárstva, cestovného ruchu na kalendárny rok, prípadne navrhuje zmeny rozpočtu v rámci svojej právomoci,
 • zabezpečuje realizáciu úloh schváleného rozpočtu v oblasti príjmov a výdavkov,
 • zabezpečuje kontrolnou prácou účelné vynakladanie s finančnými prostriedkami, podpisuje objednávky a faktúry,
 • spracováva návrh zmlúv v zmysle platných právnych noriem SR týkajúcich sa miestneho hospodárstva,
 • spracúva zmluvy na združenie finančných prostriedkov,
 • zabezpečuje nájomné vzťahy k nebytovým priestorom,
 • spolupracuje s bytovými organizáciami, podnikmi pri výmene bytov a odpredaji bytov,
 • zastupuje záujmy mesta pri evidencii žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, spolupracuje pri spracovávaní návrhov na poradovník pre nájomné byty,
 • vedie evidenciu uznesení MsR a MsZ,
 • zabezpečuje záujmy mesta pri navrhovaní dopravného značenia na území mesta,
 • zabezpečuje a zvoláva parciálne porady a spolupracuje na spracovávaní cestovného poriadku MHD,
 • zabezpečuje záujmy mesta pri spolupráci so správcami vodných tokov,
 • zabezpečuje spracovanie a predkladanie správ do MsR a MsZ,
 • v zmysle schváleného rozpočtu predkladá návrh na vykonanie prác na úseku dopravy a služieb,
 • plní úlohy a uznesenia MsR a MsZ a informuje o ich riešení na úseku dopravy a služieb,
 • spolupracuje s predsedami komisií – dopravnej a bytovej, poslancami, výbormi v miestnych častí v problematike dopravy a služieb,
 • zabezpečuje vyhodnotenie poslaneckých pripomienok a realizáciu opatrení v problematike dopravy a služieb,
 • koordinuje a zúčastňuje sa previerok na úseku dopravy a služieb,
 • zabezpečuje spracovanie štatistických výkazov,
 • zabezpečuje prezentáciu mesta na výstavách a iných podujatiach, zabezpečuje vydanie propagačného materiálu o meste v oblasti cestovného ruchu,
 • materiálno-technicky zabezpečuje a organizuje mestské jarmoky,
 • vykonáva previerky – príležitostné trhy, ambulantný predaj a registrované obchodné jednotky na území mesta,
 • spolupracuje pri spracovávaní plánu zimnej údržby ciest, koordinuje všetky činnosti PTSM s.r.o. dotýkajúce sa mesta Púchov,
 • zodpovedá za činnosť oddelenia, za odbornú úroveň rozhodnutí a všetkých potvrdení vydaných oddelením,
 • zabezpečuje uskutočnenie inventarizácie majetku mesta pod správou oddelenia dopravy a služieb,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie na úseku dopravy a služieb,
 • vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v meste Púchov a odborný dozor nad mestskou hromadnou dopravou v meste,
 • objednáva výkony vo verejnom záujme v mestskej verejnej doprave a pripravuje zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na MHD,
 • pripravuje materiál na udelenie, príp. odňatie dopravnej licencie,
 • vydáva súhlas k umiestneniu zastávky autobusovej dopravy na území mesta Púchov,
 • vydáva súhlas k umiestneniu stanovišťa taxislužby na území mesta Púchov,
 • plní úlohy vyplývajúce na úseku Rady obrany mesta a civilnej ochrany.

 

Kontakty

Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD.
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 16
e-mail: alena.vavrova@puchov.sk

Juraj Drocár
referent dopravy a služieb 
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: juraj.drocar@puchov.sk

Vladimír Ozimý
referent dopravy a služieb 
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: vladimir.ozimy@puchov.sk

Ing. Terézia Luhová
referent bytovej politiky
tel.: +421 42 465 08 17
e-mail: terezia.luhova@puchov.sk

Miroslava Bajzová
referent cestovného ruchu a obchodu    
tel.: +421 42 465 08 17
e-mail: miroslava.bajzova@puchov.sk

Nadežda Rigová                                                                      
referent predaja city PARK kariet        
mobil: 0908 783 176
e-mail: karty@puchov.sk

 


 
ÚvodÚvodná stránka