Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá osobitne užíva verejné priestranstvo. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:

  • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
  • umiestnenie stavebného zariadenia
  • predajného zariadenia
  • zariadenia cirkusu
  • zariadenia lunaparku a iných atrakcií
  • umiestnenie skládky
  • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska


Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

 

Kontakt

Vlasta Derevjaníková
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: vlasta.derevjanikova@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov            

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

ÚvodÚvodná stránka