Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, zánik do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 

Kontakt

Vlasta Derevjaníková
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: vlasta.derevjanikova@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

ÚvodÚvodná stránka