Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Výboru mestskej časti č. 2, ktoré sa uskutoční dňa 26.7.2019 o 8,30 hod v zasadačke MsÚ Púchov Vytlačiť
 


 
 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 09.08.2019 - IhrišteVytlačiť
 


 
 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 06.08.2019 - ul. 1. Mája č. 1647Vytlačiť
 


 
 

Oznam: Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania sa uskutoční tento piatok 12.07.2019 o 12:00 hodineVytlačiť
 

Podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR. Na základe pokynov MV SR – Sekcie krízového riadenia Bratislava evidované pod číslom SKR-OOR2-2018/000384-46, akustické preskúšanie sirén sa vykoná v roku 2019 v nižšie uvedených termínoch:

Preskúšanie bude realizované dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.
 

Termíny preskúšania v roku 2019:
11. január     8. február     8. marec          12. apríl        10. máj             14. jún
12. júl           9. august    13. september   11. október    8. november   13. december 


 
 

U P O V E D O M E N I E o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 odst. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších novielVytlačiť
 


 
 

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície Samostatný odborný referent pre výkon stavebného dozoru Vytlačiť
 

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície
Samostatný odborný referent pre výkon stavebného dozoru
na Oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu


Náplň (druh) práce:
Zabezpečenie a výkon činností súvisiacich so zabezpečením úloh na úseku investičnej výstavby, prípravy stavieb a podkladov pre verejné obstarávanie v zmysle príslušných zákonov a súvisiacich predpisov.


Požiadavky na zamestnanca:
- pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním so stavebno-technickým zameraním stavebníctvo, geodézia a kartografia,
- úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru,
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa stavebného smeru,
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného smeru,
- prax vo verejnej správe výhodou,
- schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,
- schopnosť samostatne myslieť a riešiť vzniknuté situácie,
- komunikatívnosť


Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného dozoru a prax na stavebnom úrade vítaná,
- bezúhonnosť,
- zvládanie stresových situácií,
- komunikatívnosť, flexibilita, dôslednosť, presnosť
- vodičské oprávnenie: Skupina B,
- počítače: Microsoft Word – pokročilá, Microsoft Excel – pokročilá


Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu o vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Písomné žiadosti spolu s priloženým profesijným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní, kópiou osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a súhlasom so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie môžu záujemcovia zasielať na adresu:
Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov alebo osobne doručiť na podateľňu MsÚ v Púchove v zalepenej obálke.
Uzávierka žiadostí je 12.07.2019 o 14.00 hodine.


Pozvaní na osobný pohovor budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Púchov, 01.07.2019

JUDr. Iveta Brindzová
prednostka MsÚ


 
 

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície Odborný referent stavebného poriadku Vytlačiť
 

Oznámenie o obsadení pracovnej pozície

 

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície

Odborný referent stavebného poriadku

na Oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

 

Náplň (druh) práce:

Zabezpečenie a výkon činností súvisiacich so zabezpečením úloh na úseku stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona a súvisiacich predpisov, územné plánovanie a stavebný poriadok, vedenie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia v zmysle platného Územného plánu Mesta Púchov, vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny, povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení, vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačných rozhodnutí stavby, ktoré vyžadujú stavebné povolenie, povoľovanie zmien v užívaní stavby, ďalšie činnosti v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení.

Požiadavky na zamestnanca:

 • pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním so stavebno-technickým zameraním stavebníctvo, geodézia a kartografia,
 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • prax vo verejnej správe výhodou,
 • schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,
 • schopnosť samostatne myslieť a riešiť vzniknuté situácie,
 • komunikatívnosť.
   

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a prax na stavebnom úrade vítaná,
 • bezúhonnosť,
 • vodičské oprávnenie: Skupina B,
 • počítače: Microsoft Word – pokročilá, Microsoft Excel – pokročilá,

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomné žiadosti spolu s priloženým profesijným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní, kópiou osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a súhlasom so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie môžu záujemcovia  zasielať na adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov alebo osobne doručiť na podateľňu MsÚ v Púchove v zalepenej obálke.

Uzávierka žiadostí je 12. 07. 2019 o 14.00 hodine.

Pozvaní na osobný pohovor budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.

Púchov, 28.06.2019                                   
JUDr. Iveta Brindzová,  prednostka MsÚ


 
 

Upovedomenie o podanom odvolaní, doplnenie konania - Obec Dolné KočkovceVytlačiť
 


 
 

VZN Mesta Púchov č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov Vytlačiť
 


 
 

VZN Mesta Púchov č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školeVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 430

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka